§ 34/2022 Hankintalain 26§ kynnysarvon ylittävä asiantuntijatyön tilaaminen CGI Suomi Oy:ltä

Lataa 

234/2022

Päätöspäivämäärä

3.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 12.4.2022 päätös §59.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023. Pirkanmaan aluevaltuusto on kokouksessaan 30.3.2022 päättänyt kunta- ja kuntayhtymäkohtaisten selvitysten perusteella voimaanpanolain 22–25 §:n mukaisten kohteiden siirtymisestä Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Siirtyvä ICT-kokonaisuus koostuu keskeisistä toiminnan kannalta avainasemassa olevista järjestelmistä. Järjestelmien siirto hyvinvointialueen palvelu- ja käyttäjähallintaan, infrastruktuuriin sekä integraatioympäristöön on toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittinen hankekokonaisuus. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät ovat voimakkaassa muutospaineessa. Nykykäytössä olevia tietojärjestelmiä joudutaan muuttamaan uuden organisaation mukaisiksi. Pirkanmaan kunnissa käytössä olevat perusterveydenhuollon pääoperatiiviset potilastietojärjestelmät ovat

Pegasos (CGI Suomi Oy), Lifecare (Tieto Finland Oy) ja Mediatri (Mediconsult Oy). Suun terveydenhuollon osalta lisäksi WinHit (Innet Oy).

Pirkanmaan väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 25.2.2022 yhtenäistää nykyisen kuuden organisaation Pegasos-käyttöympäristön. Pegasosta käyttävät organisaatiot ovat: Tampere + Orivesi, Akaa + Urjala, Lempäälä, Sastamala + Punkalaidun, Valkeakoski ja Ylöjärvi. CGI Suomi tarjosi muutostyön hintaan 357 204 €.

Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön myöntämää valtionavustusta ICT-muutosten tekemiseen yhteensä 24,3 M€ (VN/27018/2021, VN/14629/2021 ja EK 10/2022 vp). Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä, hyvinvointialueen johtaja voi päättää tavaroiden hankinnasta sekä palvelujen hankinnasta talousarvion puitteissa mutta enintään 5 miljoonan euroon saakka (hankinnan kokonaisarvo) vuoden 2022 aikana. Esitetyt kustannukset ovat huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa.

Hankintamenettely

Hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan ja järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Järjestelmät sekä niiden voimassa olevat käyttöoikeus- ja ylläpitosopimukset siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanolain (616/2021) 25§ 1 mom. mukaisesti hyvinvointialueelle. Alueella käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat jatkuvassa tuotantokäytössä sekä teknisessä ylläpidossa niiden sovellustoimittajien toimesta. Järjestelmien tietoturva, tietosuoja ja saatavuus pitää taata kaikissa olosuhteissa.

CGI Suomi Oy toimii hankinnan kohteena olevan järjestelmän nykyisenä järjestelmä- ja ylläpitotoimittajana, ja on ainoa tunnistettu toimittaja muutostöiden toteuttajaksi. 

Edellä esitettyyn viitaten Pirkanmaan hyvinvointialue katsoo, että kyseiset palvelut voidaan hankkia CGI Suomi Oy:ltä suorahankintana.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa Pegasos-muutostyön CGI Suomi Oy:ltä arvoltaan 357 204 €. ICT-valmistelukokonaisuuden johtaja valtuutetaan hoitamaan hankinnan ja sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue