§ 52/2022 Hankintalain 26§ kynnysarvon ylittävä omais- ja perhehoidon, sekä henkilökohtaisen avun SaaS-palvelun tilaaminen ja käyttöönotto Oima Oy:ltä

Lataa 

281/2022

Päätöspäivämäärä

28.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Suomeen syntyy uusi hallinnon taso 1.1.2023 alkaen. Koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Pirkanmaalla se tarkoittaa noin 19 000 työntekijän kokoista organisaatiota. Tulevaisuudessa hyvinvointialueet ovat vastuussa siitä, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023. Pirkanmaan aluevaltuusto on kokouksessaan 30.3.2022 päättänyt kunta- ja kuntayhtymäkohtaisten selvitysten perusteella voimaanpanolain 22–25 §:n mukaisten kohteiden siirtymisestä Pirkanmaan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Oima-järjestelmä on ollut käytössä Pirkanmaalla henkilökohtaisen avun ja osittain perhehoidon maksatuksissa. Lisäksi omaishoidon tuen palkkioiden maksatuksen pilotointi on aloitettu vuoden 2022 keväänä. Hyvinvointialueelle siirryttäessä maksatuspalvelu on tarkoitus ottaa käyttöön henkilökohtaisen avun, omais- ja perhehoidon palvelukokonaisuudessa, sekä sijaishuollon, tukiperheiden ja tukihenkilöiden palvelukokonaisuudessa. Kunnat ovat aiemmin hoitaneet osan edellä mainituista maksatuksista palkkahallinnon ohjelmilla. Hyvinvointialueelle tulevalla palkkajärjestelmällä ei voi maksaa kaikkia edellä mainittuja maksatuksia. Oima Oy tarjosi maksatuspalvelun käyttöönoton hintaan 84.000 € ja SaaS-palvelu tilataan neljäksi vuodeksi 1.1.2023 alkaen vuoden 2026 loppuun arviohintaan 800.000 €/vuosi. Todellinen hinta määräytyy maksutapahtumien lukumäärän perusteella. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Käyttöönottoprojektin laajuus on tarjouksen mukaan 50 henkilötyöpäivää. Käyttöönottoprojekti alkaa elokuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2022.

Pirkanmaan hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön myöntämää valtionavustusta ICT-muutosten tekemiseen yhteensä 24,3 M€ (VN/27018/2021, VN/14629/2021 ja EK 10/2022 vp). Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä, hyvinvointialueen johtaja voi päättää tavaroiden hankinnasta sekä palvelujen hankinnasta talousarvion puitteissa mutta enintään 5 miljoonan euroon saakka (hankinnan kokonaisarvo) vuoden 2022 aikana. Esitetyt kustannukset käyttöönotosta on huomioitu Pirkanmaan ICT-muutosohjelmassa. Hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 SaaS-palvelun kustannukset kuuluvat Pirkanmaan hyvinvointialueen kuluihin.

Hankintamenettely

Hankintalain 40 § 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan ja järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Suorahankinnan perusteena on, että vain yksi toimittaja teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä voi tarjota kyseisen palvelun.

Järjestelmät sekä niiden voimassa olevat käyttöoikeus- ja ylläpitosopimukset siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanolain (616/2021) 25§ 1 mom. mukaisesti hyvinvointialueelle. Alueella käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat jatkuvassa tuotantokäytössä sekä teknisessä ylläpidossa niiden sovellustoimittajien toimesta. Järjestelmien tietoturva, tietosuoja ja saatavuus pitää taata kaikissa olosuhteissa.

Tiedossa ei ole toista palveluntuottajaa, jolla olisi vastaavan kaltainen suomenkielinen tuotantokäytössä oleva, tietoturva-auditoitu palvelu, jolla on Finanssivalvonnan lupa maksunvälitykseen sekä verohallintoon suora yhteys. Pirkanmaan hyvinvointialue on kielilain 6§:n tarkoittama yksikielisesti suomenkielinen viranomainen, joten sillä on lain mukaan velvollisuus järjestää asiointi suomen kielellä. Markkinatilanteen kartoittamiseksi Visma (Oiman nykyinen pääomistaja) teetti syksyllä 2021 ulkopuolisen markkinaselvityksen Nordic Healtcare Groupilla (NHG), jonka tuloksena oli, ettei Oimaa vastaavia sähköisiä palveluita löydy markkinoilta. Tuloksena oli, että Oiman palvelut, jotka ovat rakennettu henkilökohtaisen avun, omaishoidon sekä perhehoidon lähtökohdista ovat erikseenkin ainutlaatuisia markkinoilla ja yhdessä ne muodostavat siten selkeästi ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden.

Edellä esitettyyn viitaten Pirkanmaan hyvinvointialue katsoo, että kyseiset palvelut voidaan hankkia Oima Oy:ltä suorahankintana. Hankinnasta julkaistaan EU-kynnysarvon ylittävä suorahankintailmoitus.

 

Päätös

Päätän, että 

Pirkanmaan hyvinvointialue tilaa Oima Oy:ltä palvelun käyttöönoton arvoltaan 84.000 € ja omais- ja perhehoidon, sekä henkilökohtaisen avun SaaS-palvelun ajalle 1.1.2023-31.12.2026 arviohinnaltaan 800.000 €/vuosi, todellinen hinta määräytyy maksutapahtumien lukumäärän perusteella. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

ICT-valmistelukokonaisuuden johtaja valtuutetaan hoitamaan hankinnan ja sopimusten vaatimat käytännön toimenpiteet sekä allekirjoittamaan sopimukset.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue