§ 58/2023 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen: Pirkanmaan hyvinvointialueen hankinnan keskeytyspäätös: 321435/Ei-hoidollisten tilojen puhtaanapitopalvelut

Lataa 

5272/2020

Päätöspäivämäärä

15.3.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62 § ja 154 §

Esitys

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta Ei-​hoidollisten tilojen puhtaanapitopalveluista sopimuskaudelle 1.9.2021 -​ 31.12.2023,​ jota voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-​kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-​palvelussa 18.03.2021 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-​toimittajaportaalissa. Hankintaa ei ollut jaettu osiin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja teki 3.6.2021 viranhaltijapäätöksen § 69/2021,​ jonka mukaan Palmia Oy:n ja SOL Palvelut Oy:n tarjoukset suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina ja L&T Siivous Oy (3155982-​7) valittiin Ei-​hoidollisten tilojen puhtaanapitopalveluiden sopimuskumppaniksi.

Palmia Oy valitti edellä mainitusta päätöksestä markkinaoikeuteen,​ joten edellä mainittua päätöstä § 69/2021 ei markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi pantu täytäntöön. 4.3.2022 antamallaan päätöksellä H57/2022 markkinaoikeus kumosi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajan päätöksen § 69/2021 ja kielsi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tekemästä hankintasopimusta kyseisen päätöksen perusteella. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan mikäli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa päätöksen kohteena olevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella,​ sen on uudelleen arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri haki korkeimmasta hallinto-​oikeudesta valituslupaa edellä mainittuun markkinaoikeuden päätökseen. Korkein hallinto-​oikeus antoi 23.12.2022 päätöksen H3785/2022,​ jolla valituslupahakemus hylättiin,​ joten markkinaoikeuden edellä mainittu päätös H57/2022 jää voimaan.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. 30.1.2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtaja teki viranhaltijapäätöksen § 16/2023 hankinnan keskeyttämisestä. Sosiaali-​ ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen vuoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tehtävät siirtyivät 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialueelle, mistä johtuen päätöksen hankinnan keskeytyksestä teki Pirkanmaan hyvinvointialue.

Keskeyttämispäätöksen mukaan hankinta keskeytettiin tilaajan käytännön toimissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä hankintayksikkönä ei enää ole,​ joten hankintayksikkö on muuttunut toiseksi,​ hankintayksikön kokoluokka on toinen ja toimiala muuttunut toiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeet poikkeavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarpeista. Edellä mainituilla perusteilla hankinnan keskeyttämiselle todettiin olevan todellinen ja perusteltu syy, eikä ratkaisu vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Hankintalain 132.1 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintalain 133.1 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

 

Palmia Oy on tehnyt Hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen. Hankintaoikaisun vireille tulosta on 02.03.2023 ilmoitettu niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän päätöksen liitteenä (Liite 1).

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Palmia Oy  (jatkossa Palmia) tuo esiin, että markkinaoikeuden lainvoimaisen päätöksen (§ 69/2021) mukaan mikäli Sairaanhoitopiiri aikoo edelleen toteuttaa Tays Keskussairaalan, Tays Hatanpään ja Tays Pitkänniemen ei-hoidollisten tilojen puhtaanapitopalveluhankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on uudelleen arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat.

Palmia toteaa, että hankintayksikkö on 31.1.2023 tehnyt keskeytyspäätöksen, mikä Palmian mukaan osoittaa, ettei hankintayksikön aikomuksena ole korjata virheellistä menettelyään.

 

Hankintayksikön vastaus hankintaoikaisuvaatimukseen

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Vakiintuneen oikeuskäytännön (esim. MAO 309/17, MAO 349/17, MAO 525/18, MAO 624/18, MAO 269/19, MAO 501/20, MAO 67/21, MAO 74/21, MAO 42/2023, MAO 46/2023) mukaan hankintamenettelyn keskeyttäminen ei kuitenkaan edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Hankintalain 125 §:ää koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp. ja HE 182/2010 vp., s. 22) mukaan hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä kyseisellä lainkohdalla ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Markkinaoikeuden keskeyttämistä koskeva oikeuskäytäntö osoittaa, että keskeyttäminen on toimenpiteenä yleisesti hyväksyttävä ja kielletty ainoastaan hyvin harvoin. Oikeustapaushaun perusteella keskeyttäminen on katsottu kielletyksi vain kolmessa yksittäisessä tapauksessa (MAO 95/04, 631/2016 ja MAO 79/2017), joista kahdessa syynä olivat päätöksen puutteelliset perustelut.

Nyt kyseessä olevaa hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu 18.3.2021 ja hankintayksikkö on tehnyt alkuperäisen hankintapäätöksen 3.6.2021. Tämän jälkeen hankintayksikön toiminnassa, organisaatiossa ja toimialassa on tapahtunut perustavaa laatua olevia muutoksia. Sekä hyvinvointialueesta annettu laki (611/2021) että hyvinvointialueuudistuksen voimaanpanosta annettu laki (616/2021) astuivat voimaan 1.7.2021. Niiden myötä hyvinvointialueet aloittivat asteittaisesti toimintansa ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kokonaisuudessaan hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Aiemmin todetun mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä hankintayksikkönä ei enää ole ja sen tehtävät ovat siirtyneet osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa. Tämän myötä myös hankintayksikön kokoluokka on toinen ja hankintayksikön toimiala muuttunut toiseksi. Pirkanmaan hyvinvointialueen tarpeet poikkeavat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarpeista ja tarjouskilpailu on sisällöltään vanhentunut. Hankintayksikkö tulee ennen hankinnan toteuttamista arvioimaan uudelleen hankinnan toteuttamistapaa muuttuneissa olosuhteissa.

Oikeuskäytännössä (mm. MAO 269/19, MAO 501/20, MAO 42/2023) on vakiintuneesti katsottu, että hankintamenettelyn keskeyttäminen voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta ja hyväksyttävänä syynä hankintamenettelyn keskeyttämiselle on pidetty esimerkiksi hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttumista hankintamenettelyn aikana. Julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet eivät edellytä hankintayksikön tekevän hankintapäätöstä, jos hankintamenettelyn aikana hankinnan toteuttaminen osoittautuu epätarkoituksenmukaiseksi.

Hankintayksikkö painottaa vielä markkinaoikeuden 4.3.2022 antamaa päätöstä H57/2022, jonka mukaan ”Mikäli Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa Tays Keskussairaalan, Tays Hatanpään ja Tays Pitkänniemen ei-hoidollisten tilojen puhtaanapitopalveluhankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on uudelleen arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus ja vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat”.

Kuten päätöksestä ilmenee, ja myös niin hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 8) kuin oikeuskäytännössäkin (MAO 79/17) todetaan, tuomioistuimen antama velvoittamispäätös hankintamenettelyssä tapahtuneiden virheiden korjaamiseksi ei merkitse hankintayksikölle pakkoa tehdä hankintaa. Vaikka tuomioistuimen päätöksessä olisi määritelty, miten hankintamenettelyä rasittavat virheet voidaan korjata uutta tarjouskilpailua järjestämättä, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos keskeyttämiselle on olemassa hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa on selvää, että hankintayksikön toiminnassa ja tarpeissa tapahtuneiden perustavaa laatua olevien muutosten johdosta hankinnan keskeyttämiselle on todellinen ja perusteltu syy, eikä tarvetta kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella tehtävälle hankinnalle enää ole. Hankintamenettelyn keskeyttäessään hankintayksikkö ei ole menetellyt Palmiaa syrjivästi tai tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun vastaisesti.

 

Edellä mainituin perustein Palmia Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on perusteeton ja se esitetään hylättäväksi.

 

Muutoksenhaku:

Hankintaoikaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta.

Julkisista hankinnoista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä lain oikeudenkäynneistä hallintoasioissa (808/2019) nojalla.

 

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintalakimies Noora Kosonen, noora.kosonen@tuomilogistiikka.fi

Päätös

Päätän, että Palmia Oy:n hankintaoikaisuvaatimus hylätään.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue