§ 125/2023 Hankintapäätös, Acutan ja Valkeakosken päivystys

Lataa 

12995/2023

Päätöspäivämäärä

4.12.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62§:n mukaan Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja päättää palveluhankinnoista, joiden arvonlisäveroton arvo on yli 10 000 000 euroa.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Ulla Mäkinen, 040 750 4454, ulla.makinen@tuomi.fi

Projektipäällikkö Niko Lönn, 040 515 9019, niko.lonn@pirha.fi

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 26.10.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen Tays Acutan ja Valkeakosken päivystyspalvelut. Hankinnan kohteena on päivystyspalvelut Pirkanmaan hyvinvointialueen Tays Acutan ja Valkeakosken päivystykseen.

Sopimuskausi on 1.1.2024-28.2.2026. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109§ mukainen menettely. Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä. Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankinta jaettiin osa-alueisiin seuraavasti:

Osa-alue 1. Tays Acutan päivystys

Osa-alue 2. Tays Valkeakosken päivystys

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 3 000 000 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Vertailuperusteena on halvin hinta, sillä laatu on otettu huomioon vähimmäisvaatimuksissa. Tilaaja on sisällyttänyt hankintaan palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 16.11.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat (5 kpl) yritystä:

   • Med Group (2080120–0)
   • Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (1723156–9)
   • Solo Health Oy (3085392–8)
   • Suomen Tehohoitajat Oy (3086434–4). jäljempänä ”ryhmittymä Suomen Tehohoitajat Oy”
   • Terveystalo Julkiset Palvelut Oy (1625174–4)

Tarjoajat osa-alueittain on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa (liite 1).

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Valituilta tarjoajilta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja muiden asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Valituilta tarjoajilta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön 22.11.2023 Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:lle, ryhmittymä Suomen Tehohoitajat Oy:lle ja Solo Health Oy:lle koskien referenssinä ilmoitetun palvelusopimuksen voimassaoloaikaa. Lisäksi Suomen Tehohoitajat Oy:tä pyydettiin täsmentämään, onko referenssipalvelu tuotettu erikoissairaanhoidon yksikköön. Tarjoajat toimittivat hyväksytyn selvityksen määräaikaan mennessä. Täsmennyspyyntö koski sellaisia tarjouksen tietoja, joilla ei ollut vaikutusta tarjousten vertailuun.

Hankintayksikön täsmennyspyyntöihin saatujen vastausten perusteella kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on halvin hinta.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti Tilaaja valitsee enintään kaksi (2) palveluntuottajaa osa-alueittain, ellei tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tule vähemmän.

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa, koska laatu huomioitiin osana vähimmäisvaatimuksia. Tilaaja on sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

Tarjousvertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteellä 1 Tarjousten vertailutaulukko.

Tarjousvertailun perusteella esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi seuraavat tarjoajat:

Osa-alue 1:

 1. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
 2. Terveystalo Julkiset Palvelut Oy

Osa-alue 2:

 1. Med Group Oy
 2. Terveystalo Julkiset Palvelut Oy

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomi.fi.

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen Sairaalapalvelut ja vastuuhenkilönä toimii Akuuttihoidon toimialajohtaja Niina Ruopsa. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen projektipäällikkö Niko Lönn, toimialuejohtaja Niina Ruopsa, vastuualuejohtaja Marjo Niskanen, ostopalvelupäällikkö Marjut Keskivinkka sekä Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-asiantuntijat Ulla Mäkinen ja Artturi Kansanaho.

Päätös

Päätän, että sopimus Tays Acutan ja Valkeakosken päivystyspalveluiden hankinnasta tehdään seuraavien kanssa:

Osa-alue 1:

 1. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
 2. Terveystalo Julkiset Palvelut Oy

Osa-alue 2:

 1. Med Group Oy
 2. Terveystalo Julkiset Palvelut Oy

Sopimuskausi on 1.1.2024-28.2.2026. Sopimusta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla optiokaudella. Tilaaja tekee option käytöstä erillisen päätöksen.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 3 000 000 euroa vuodessa.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään Akuuttihoidon toimialajohtaja Niina Ruopsa.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Allekirjoitus

Juhani Sand, hyvinvointialuejohtajan 1. varahenkilö 

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue