§ 48/2022 Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisen hankinnan keskeytys

Lataa 

295/2022

Päätöspäivämäärä

17.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 6.6.2022 päätös §73.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta tarjouksia hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisestä. Sopimuskausi on määräaikainen ajalla 1.1.2023-31.12.2025 ja hankinta sisältää lisäksi yhden vuoden optiokauden. Hankintayksikkö arvioi tarjouspyynnössä hankintojen enimmäismääräksi sopimuskaudella enintään 25 yhtäaikaista potilaan täyttä tai osittaista hoitorinkiä. Hankintayksikön sitomaton arvio hankintalain mukaiseksi ennakoiduksi arvoksi on noin 18 miljoonaa euroa. Arvo on määritetty laskennalliselle neljän vuoden sopimuskaudelle, todellinen, sopimuskaudella toteutuva arvo on riippuvainen potilaiden määrästä.

Hankinta kilpailutetaan avoimella menettelyllä ja avoimeen menettelyyn noudatetaan, mitä määrätään hankintalain 32§:ssä. Hankinnassa muodostetaan kahden palveluntuottajan puitejärjestely. Hankinta kuuluu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansallisen kynnysarvon ylittäviin, liitteen E mukaisiin sote-palveluhankintoihin. Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska osiin jakaminen olisi johtanut hankinnan epätarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen sopimuskaudella.

Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 1.6.2022 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Hankintalain 125§:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjousten jättöaikana tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä 13.6.2022 12:00 asti. Tarjouspyyntöön esitettyjen kysymysten pohjalta hankintayksikkö on todennut, että sen tulee täsmentää ja muuttaa tarjouspyynnölle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainittu asia voidaan korjata vain uudella menettelyllä, joten hankinnan keskeyttäminen ja tarjouspyynnön uudelleenjulkaisu tulee kyseeseen. Huomioiden muutosten merkitys palveluntuottajille sekä tuore oikeuskäytäntö (erityisesti KHO 1:2022) muutokset voidaan toteuttaa vain uudella hankintamenettelyllä. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Hankinta esitetään keskeytettäväksi ja hankintayksikkö käynnistää uuden hankintamenettelyn.

Päätös

Päätän, että hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisen hankinta keskeytetään.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue