§ 102/2022 Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisen suorahankinta

Lataa 

295/2022

Päätöspäivämäärä

2.11.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 59 §.

 

Esitys

Hankinnan kohde ja arvo

Hankinnan kohteena on hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin palvelut Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Hankinta kuuluu hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 107 §:ssä tarkoitettuun liitteen E mukaisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoihin.

Hankintapäätöksen perusteella solmittava hankintasopimus tehdään ajalle 1.1.2023-1.1.2024. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on noin 2 000 000 euroa.

Suorahankintasopimuksen tavoitteena on varmistaa katkeamaton palveluntuotanto asiakkaille myös vuodenvaihteen jälkeen. Hankintayksikkö valmistelee suorahankintasopimuksen voimassaoloaikana hankintaa koskevan kilpailutuksen.

Tilaaja on arvioinut, että palveluiden hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on tarpeen hankinnan kohteen mukaisten palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hyvinvointialue vastaa palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioinnista hankkiessaan palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Tilaajan hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Hankintasopimuksessa Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Hankintaa koskevan sopimuksen mukaisesti varautumisen lähtökohtana on, että palveluntuottaja turvaa palveluiden jatkuvuuden myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Palveluntuottajalla on velvollisuus varautua etukäteen tyypillisimpiin häiriötilanteisiin.

 

Hankintamenettely ja suorahankinnan peruste

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämistä koskeva kilpailutus keskeytettiin Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksellä (292/2022) 27.9.2022. Nykyisen palveluntuottajan kanssa määräaikainen hankintasopimus päättyy 31.12.2022. Potilaiden hoitoa ei ole mahdollista turvata omalla tuotannolla ja uutta kilpailutusta ei ehditä toteuttamaan ennen edellisen hankintasopimuksen päättymistä. 

Hankinta toteutetaan suorahankintana, sillä potilaiden hoitoa ei ole mahdollista turvata omalla tuotannolla ja uutta kilpailutusta ei ehditä toteuttamaan ennen edellisen hankintasopimuksen päättymistä.

Edellä mainituin perustein tehtävää hankintaa voidaan pitää hankintalain sallimana suorahankintana. Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa palveluntuottajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta.

Suorahankintaa varten hankintayksikkö on neuvotellut kahden palveluntuottajan, 9 Lives Team Oy:n (2538295-7) ja Mesimarjasi Oy:n (2913419-2) kanssa suorahankintasopimuksen toteuttamisesta 5. - 6.10.2022 välisenä aikana. Neuvottelujen pohjalta suorahankinta toteutetaan 9Lives Team Oy:n kanssa, jolla on hankintayksikön arvion mukaan parhaat edellytykset ottaa annetussa aikataulussa hoitoringit hoitaakseen, sekä halvin hinta palvelulle.

9 Lives Team Oy (y-tunnus 2538295-7) on tarjonnut kyseistä palvelua Pirkanmaan hyvinvointialueelle arvonlisäverottomilla hinnoilla vuorokausihinta 1290 euroa per vuorokausi sekä osittainen hoitorinki ja hoitajien sijaistaminen hintaan 58,56 euroa per tunti. Hankintayksikkö ostaa palvelua tarpeensa mukaan, eikä sitoudu tiettyyn ostomäärään.

Palvelun kilpailutusprosessi tullaan aloittamaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että kilpailutuksen perusteella tehtävät hankintasopimukset astuvat voimaan 2.1.2024.

Päätös

Päätän, että hankinnan kohteena olevat palvelut hankitaan suorahankintana 9Lives Team Oy:lta.

 

Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei vielä synny sopimusta osapuolten välille. Sitova sopimus syntyy hankintayksikön ja palveluntuottajan välille vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue