§ 100/2023 Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin hankinta

Lataa 

295/2022

Päätöspäivämäärä

4.9.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62§.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

hankinta-asiantuntija Pia Ritari, 040 651 7921, pia.ritari@tuomilogistiikka.fi, ostopalvelupäällikkö Marjut Keskivinkka, puh.  050 407 0450, marjut.keskivinkka@pirha.fi

 

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 2.6.2023 julkaistavaksi HILMA-palveluun hankintailmoituksen Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestäminen. Hankinnan kohteena on hengityshalvauspotilaiden kotihoitorinkien järjestäminen.  

Sopimuskausi on 2.1.2024 – 1.1.2027. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella yhden (1) vuoden optiokaudella (1+1). Tilaaja tekee optioiden käytöstä erillisen päätöksen.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali-​ ja terveyspalvelujen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä on hankintalain 109 § mukainen avoin menettely.  Tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 3 000 000 euroa ja noin 18 000 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

 

Selvitys hankinnan laatuvaatimuksista

Kilpailutuksessa osa laatuvaatimuksista oli esitetty vähimmäisvaatimuksina, kuten esimerkiksi henkilöstön pätevyys- ja osaamisvaatimukset. Pisteytettävää laatua arvioitiin 40 % painoarvolla ja sen sisältö on kuvattu tarkemmin liitteellä 2 Laadun vertailu.

 

Saadut tarjoukset

Tarjouksen jättivät määräaikaan 9.8.2023 klo 12.00 mennessä seuraavat (4 kpl) yritykset:

  • 9Lives Team Oy, 2538295–7
  • Kotipalvelu Mehiläinen Oy, 1926203–5
  • Med Group Oy, 2080120–0
  • Mesimarjasi Oy, 2913419–2

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Valituilta tarjoajilta on tarkistettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset ja muiden asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Valituilta tarjoajilta tarkistetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.

 

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena on paras hinta-laatusuhde.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti Tilaaja valitsee kaksi (2) palveluntuottajaa, ellei tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia tule vähemmän.

Hinnan painoarvo vertailussa on 60 % ja laadun 40 %. Hintaa vertailtiin täydelle hoitoringille annetun vuorokausihinnan sekä osittaiselle hoitoringille annetun tuntihinnan osalta.

Vertailuhinta- ja laatupisteet lasketaan tarjousten vertailuvaiheessa yhteen, ja tästä muodostuu tarjouksen vertailupisteet. Kaksi parhaat vertailupistettä saanutta tarjoajaa valitaan sopimuskaudelle.

Vertailu on kuvattu hankintapäätöksen liitteellä 1 Vertailutaulukko. Laadun vertailu on kuvattuna tarkemmin liitteessä 2 Laadun vertailu.

Tarjousvertailun perusteella 9Lives Team Oy (2538295–7) ja Mesimarjasi Oy (2913419–2) esitetään valittaviksi sopimuskumppaneiksi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

 

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja Juhani Kinnunen ja vastuuhenkilönä toimii sairaalapalveluiden ostopalvelupäällikkö Marjut Keskivinkka. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

 

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueelta: toimialuejohtaja Hannu Päivä, ostopalvelupäällikkö Marjut Keskivinkka, vastuualuejohtaja Päivi Leikkola, apulaisylilääkäri Kirsi Laasonen, ylilääkäri Hannele Hasala, ylihoitaja Riitta Koponen, osastonhoitaja Tiina Nysten, apulaisosastonhoitaja Paula Mandelin, osastonhoitaja Satu Mäkelä, palvelupäällikkö Alli Ruuhilehto ja Tuomi Logistiikasta hankinta-asiantuntija Pia Ritari.

Päätös

Päätän, että sopimus Hengityshalvauspotilaiden kotihoitoringin järjestämisen hankinnasta tehdään 9Lives Team Oy:n (y-tunnus 2538295–7) ja Mesimarjasi Oy:n (y-tunnus 2913419–2) kanssa.

Sopimuskausi on 2.1.2024 – 1.1.2027. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella yhden (1) vuoden optiokaudella (1+1). Tilaaja tekee optioiden käytöstä erillisen päätöksen.

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 3 000 000 euroa ja noin 18 000 000 euroa sopimuskauden aikana sisältäen option.

Sopimuksen vastuuhenkilöksi nimetään ostopalvelupäällikkö Marjut Keskivinkka.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue