§ 88/2022 Hoiva- ja hoitohenkilöstön hankinta ulkomailta

Lataa 

461/2022

Päätöspäivämäärä

23.9.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Lisätietoa valmistelusta

Hankintasuunnittelija Heli Suuronen/Tampereen kaupunki, puh. 041 7309372, heli.suuronen@tampere.fi, hankinta-asiantuntija Siiri Tawast/Tuomi Logistiikka Oy, puh. 041 730 3753, siiri.tawast@tuomilogistiikka.fi

Taustaa

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluryhmän toimeksiannosta tarjouksia hoiva- ja hoitohenkilökunnan hankinta ulkomailta -hankintaan.

Kyseessä on Pirkanmaan hyvinvointialueen, Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ikäihmisten palveluryhmän ja Keiturin Sote Oy:n yhteishankinnan tarjouskilpailu, jolla hankitaan ulkomaisia hoitajia tilaajien palvelukseen.

Pirkanmaan hyvinvointialue on valtuuttanut Tampereen kaupungin hallinnoimaan hankintamenettelyä. Pirkanmaan hyvinvointialue tekee asiassa hankintapäätöksen ja allekirjoittaa sopimuksen tarjoajan kanssa. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue vastaavat yhdessä sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta 31.12.2022 asti. 1.1.2023 lähtien Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta.

Keiturin Sote Oy on valtuuttanut Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin hallinnoimaan hankintamenettelyä, tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan Keiturin Sote Oy:n puolesta sopimuksen tarjoajan kanssa. Keiturin Sote Oy vastaa sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta omien rekrytointiprojektien osalta.

Tilaajina toimivat Tampereen kaupunki ja Keiturin Sote Oy 31.12.2022 asti, jonka jälkeen tilaajana toimii Pirkanmaan hyvinvointialue ja Keiturin Sote Oy.

Sopimus alkaa heti, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Julkisena hankintana sopimus tullaan kuitenkin kilpailuttamaan säännöllisesti.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 700 000 euroa/vuosi.

Hankintamenettely

Hankintamenettelynä on hankintalain (1397/2016) 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukaisen sosiaali- ja terveyspalvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 28.6.2022 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 15.8.2022 klo 12.00 mennessä seuraavat viisi (5) tarjoajaa (y-tunnus nimen jälkeen suluissa):

Barona Sote Oy (3163285-2)

Dealworld Oy (3242585-5)

Edunation Oy (2661973-3), jäljempänä ”ryhmittymä Edunation Oy”

Healthcare Staffing Solutions Oy (3110245-6)

Nordic Care Oy (3183613-4)

Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä se ei ole tarkoituksenmukaista hankinnan kohteen kannalta.

Tarjoajien soveltuvuus​

​Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikkö on todentanut Dealworld Oy:n ilmoittamien tarjoajaa koskevien referenssien toteutumisen referenssin tietoihin ilmoitetulta tilaajaorganisaation yhteyshenkilöltä. Yhteyshenkilöltä saatujen vastausten jälkeen hankintayksikkö on pyytänyt lisäselvitystä Dealworld Oy:ltä. Selvitysten perusteella Dealworld Oy ei ole täyttänyt referenssivaatimuksia tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla, sillä se on ilmoittanut alihankkijansa Brighter Future Oy:n (3236488-8) referenssit. Brighter Future Oy ei ole Dealworld Oy:n tarjouksen mukaan sen voimavara-alihankkija. Dealworld Oy suljetaan tarjouskilpailusta soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Hankintayksikkö on todentanut referenssin tietoihin ilmoitetuilta tilaajaorganisaatioiden yhteyshenkilöiltä myös Health Care Staffing Solutions Oy:n ilmoittamien tarjoajaa koskevien referenssien toteutumisen. Health Care Staffing Solutions Oy:n on todettu täyttävän referenssivaatimukset tarjouspyynnössä edellytetyn mukaisella tavalla.

Health Care Staffing Solutions Oy:ltä on tarkastettu ennen hankintapäätöstä tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset.

Hankintalain mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista.​ Valitun tarjoajan on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava hyväksytysti rikosrekisteriote (hankintamenettelyote).

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus​

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouspyynnöstä. Barona Sote Oy:n, ryhmittymä Edunation Oy:n ja Health Care Staffing Solutions Oy:n tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset ja etenevät tarjousten vertailuun.

Hankintayksikkö toimitti Nordic Care Oy:lle täsmennyspyynnön koskien tarjouksessa alihankkijaksi, voimavara-alihankkijaksi ja ryhmittymän jäseniksi ilmoitettujen yritysten osuutta hankintasopimuksen toteuttamisessa ja vastaus täsmennyspyyntöön saatiin määräaikaan mennessä. Nordic Care Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailusta, koska Nordic Care Oy:n tarjouksen juridista muotoa ei ole luotettavasti pystytty selvittämään.

Tarjousten vertailu ​

​Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta seuraavin painotuksin:​

Hinta, maksimipisteet 80 vertailupistettä

Laatu, maksimipisteet 20 vertailupistettä

​Tarjousten hinnan vertailu tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensin vertailtiin tarjouksessa lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle annetut rekrytointihinnat ja hoiva-avustajan oppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle annetut rekrytointihinnat.

Halvimman rekrytointihinnan lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle antanut tarjous sai kohdan maksimipisteet (50). Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, että halvimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettiin kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottiin kohdan maksimipisteillä (X/Y*maksimipisteet).

Halvimman rekrytointihinnan hoiva-avustajan oppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle antanut tarjous sai kohdan maksimipisteet (30). Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, että halvimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettiin kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottiin kohdan maksimipisteillä (X/Y*maksimipisteet).

Toiseksi laskettiin yhteen tarjouksen saamat pisteet rekrytointihinnasta lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle ja rekrytointihinnasta hoiva-avustajan oppisopimuskoulutukseen tulevalle hoitajalle. Yhteenlasketut pisteet olivat tarjouksen hinnan vertailupisteet (maksimihintavertailupisteet 80).

Tarjousten laadun vertailu jakaantui kolmeen vertailukohtaan seuraavasti:

- Nimetyn projektipäällikön vähimmäisvaatimukset ylittävä kokemus, maksimipisteet 10

- Puhelin- ja sähköisen neuvontapalvelun tarjoaminen vähimmäisvaatimukset ylittävästi, maksimipisteet 5

- Lisäkielikoulutus verkkokurssina Suomessa, maksimipisteet 5

Seuraavaksi tarjouksen saamat laadun vertailukohtien pisteet laskettiin yhteen. Parhaat pisteet laadusta saanut tarjous sai kohdan maksimivertailupisteet (20). Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, että kyseisen tarjouksen laatupisteet (X) jaettiin parhaiden laatupisteiden tarjouksen laatupisteillä (Y) ja kerrottiin kohdan maksimivertailupisteillä (X/Y*maksimipisteet).

Tarjouksen lopullisten vertailupisteiden saamiseksi tarjouksen hinta- ja laatuvertailusta saamat pisteet laskettiin yhteen. Yhteenlasketuista pisteistä muodostui tarjousten vertailussa käytettävät lopulliset tarjouksen vertailupisteet. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Tarjoajien kunkin vertailuperusteen osalta saamat pisteet ja pisteytyksen perustelut ilmenevät hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.​

​Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Healthcare Staffing Solutions Oy.

Healthcare Staffing Solutions Oy esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi. Valittavaksi esitettävän on ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriote (hankintamenettelyote), yhteisösakko-ote ja muut tarjouspyynnössä esitetyt dokumentit.​

Asiakirjojen julkisuus​

​Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Muutoksenhakua varten asiakirjat on saatavissa Tuomi Logistiikka Oy:stä ja asiakirjatiedustelut on osoitettava osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi. ​

Hankinnan valmistelu

Hankinnan valmistelivat Tampereen kaupungilta SOTE-hankintatiimin suunnittelija Heli Suuronen ja Tuomi logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Siiri Tawast. Asiantuntijoina hankinnassa toimivat Tampereen kaupungilta ikäihmisten palveluryhmän palvelujohtaja Mari Patronen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Tanja Karvonen ja kehittämissuunnittelija Pentti Vatanen sekä Pirkanmaan hyvinvointialueelta henkilöstöjohtaja Taina Niiranen, projektipäällikkö Heta Periviita ja ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki. Asiantuntijoina hankinnassa Keiturin Sote Oy:sta toimivat Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtaja Kari Nuuttila ja henkilöstöpäällikkö Helena Mattsson.

​Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. ​

Päätös

Dealworld Oy suljetaan tarjouskilpailusta soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

Nordic Care Oy:n tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Sopimus hoiva- ja hoitohenkilökunnan hankinta ulkomailta -hankinnasta toistaiseksi voimassa olevaksi sopimuskaudeksi tehdään Healthcare Staffing Solutions Oy:n (3110245-6) kanssa.​

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 700 000 euroa vuodessa.

Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei synny sopimusta osapuolten välille. Sitova sopimus syntyy tilaajan ja valitun palveluntuottajan välille vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue