§ 105/2023 Kohdistetut sopeuttamistavoitteet hyvinvointialueen tehtäväalueille

Lataa 

10596/2023

Päätöspäivämäärä

12.9.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö § 16 a.

Esitys

Aluehallitus on käsitellyt 11.9.2023 § 226 hyvinvointialueen osavuosikatsauksen 1-6/2023.

Aluehallituksen päätöksen mukaan talouden tilannekuva on huonontunut merkittävästi. Vuoden 2023 alijäämäksi on ennustettu 95 miljoonaa euroa. Alijäämän pääsyy on ylitykset asiakaspalveluiden ostoissa, mutta myös muut ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä avustukset ovat ylittymässä. Ylitysuhka koskee lähes kaikkia palvelulinjoja ja tehtäväalueita. Näin suuri alijäämä edellyttää talouden tilanteen laajaa ja tarkkaa analyysiä ja sen jälkeen välittömiä toimenpiteitä. Uusien rahoitustietojen perusteella esimerkiksi siirtymätasaus ei tuo merkittävää helpotusta seuraavien vuosien talouteen. Hyvinvointialueen johtoryhmä on antanut tehtäväksi tilanteen analysoimisen sekä tarvittavien toimenpiteiden valmistelun ja toteuttamisen. Tarkastelukulma on laaja ja käsittää koko konsernin kaikki toiminnot. Lähtökohtana talouden tarkastelulle on vähintään 2 % vuosittaisten tuottavuushyötyjen löytäminen.

Toimenpiteinä edellytetään muun muassa palvelurakennereformin suunnittelun ja toimeenpanon jatkamista, ostopalvelusopimusten päivitysmahdollisuuksien kartoittamista sekä selvitystä palveluiden osittaisesta siirtämisestä hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi, vuokratyövoiman käytön suunnitelmallista vähentämistä, hankintojen priorisoimista, vuokrattujen tilojen merkittävää vähentämistä sekä konserniyhtiöiden huomioimista säästötavoitteiden toteuttamisessa. Henkilöstön määrää ja kohdentumista suunnitellaan ja neuvotellaan syksyllä alkavien yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä. 

Näillä toimenpiteillä pyritään noin 42 miljoonan euron säästöihin, joka on noin puolet ennakoidusta alijäämästä. Perusteena alijäämää pienemmälle sopeutukselle on kansallisen rahoitustilanteen vakiintumattomuus, alueellisten reformien käynnistysvaihe sekä organisaation mahdollisuudet toiminnan tosiasialliseen sopeuttamiseen keskellä merkittävää henkilöstön saatavuuden ja työn tekemisen murrosta.

Aluehallitus on samalla valtuuttanut hyvinvointialuejohtajan antamaan ja kohdentamaan sopeuttamistavoitteet eri tehtäväalueille. 

Aluehallitus on lisäksi 11.9.2023 § 227 päättänyt hyvinvointialueen koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä ja asettanut siinä pysyvien kustannusten vähentämistarpeeksi vuodesta 2024 alkaen 42 milj. euroa. 

Päätös

Päätän kohdentaa tehtäväalueiden sopeuttamistavoitteet vuodelle 2024 talousarvion menojen suhteessa seuraavasti:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväalue 32 milj. euroa
  • pelastus- ja ensihoitopalvelujen tehtäväalue 1,5 milj. euroa
  • tukipalvelujen tehtäväalue 7 milj. euroa
  • strategisen ohjauksen tehtäväalue 1.4 milj. euroa

Hyvinvointialuejohtaja voi neuvottelujen edetessä painottaa tai tehdä vähentämistavoitteiden siirtoja tehtäväalueiden välillä.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue