§ 3/2023 Kotitori-palveluintegraattorin hankinta, neuvottelumenettelyyn valittavat

Lataa 

93/2023

Päätöspäivämäärä

4.1.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62 §.

Esitys

Hankinnan kuvaus

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta 25.11.2022 julkaistavaksi osallistumispyynnön Kotitori-palveluintegraattorin hankintaan.

Hankinnan kohteena on Kotitori-palveluintegraattorimallin hankinta, jonka ensivaiheessa kilpailutetaan Kotitori-palveluintegraattori ja myöhemmin muita toimintamalliin kytkeytyviä palvelukokonaisuuksia. Kotitori-palveluintegraattorin toiminta-malli on monituottajuuteen ja verkostoihin pohjautuva kumppanuusmalli, joka yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palveluiden järjestäjän tueksi.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelun hankinta, jonka menettelyyn noudatetaan hankintalain 109 §:ää. Hankintamenettelynä on hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn kaltainen menettely. 

Osallistumispyyntö oli nähtävillä Hilma-palvelussa 27.11.2022 ja hankinta-asiakirjat olivat saatavissa osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka. Lisätietokysymyksiä osallistumispyynnöstä sai esittää 5.12.2022 klo 12.00 saakka ja vastaukset julkaistiin 8.12.2022.

Hankinnan arvonlisäveroton, hankintalain mukainen ennakoitu arvo sopimuskauden aikana on sitoumuksetta noin 8 000 000 euroa. Hankintaa ei ollut jaettu osiin, koska se ei kokonaisuuden kannalta ollut tarkoituksenmukaista.

Osallistumishakemuksen jättivät määräaikaan 19.12.2022 klo 12.00 mennessä seuraavat kolme (3) markkinatoimijaa:

-    EMA Finland Oy (0758070-6)
-    Luona Hoiva Oy (0584723-5) ryhmittymä (ryhmittymän jäsenet liikesalaisia) 
-    Tammenlehväkeskus Oy (2117933-7) ryhmittymä. Ryhmittymän jäsenet Tam-menlehväkeskus Oy (2117933-7) ja Alustapalvelu Sociala Oy (2880867-7)

Sote-järjestämislain vaatimusten huomiointi

Tilaaja on arvioinut, että palveluiden hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on tarpeen hankinnan kohteen mukaisten palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään tätä koskevat järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hyvinvointialue vastaa palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioinnista hankkiessaan palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Tilaajan hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. 

Hankinta-asiakirjoissa Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Hankintaa koskevan sopimuksen mukaisesti varautumisen lähtökohtana on, että palveluntuottaja turvaa palveluiden jatkuvuuden myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Palveluntuottajalla on velvollisuus varautua etukäteen tyypillisimpiin häiriötilanteisiin.

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tai ehdokas tar-jouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä han-kintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. 

Kaikki tarjoajat ovat osallistumishakemuksissaan vakuuttaneet täyttävänsä osallis-tumispyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset kokonaisuudessaan. Tilaaja tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttymisen viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mukaan lukien vaaditut rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakkootteen.

Osallistumishakemusten osallistumispyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Kaikki osallistumishakemukset täyttivät osallistumispyynnön ehdot.

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. 

Hankintayksikkö toimitti ehdokkaalle EMA Finland Oy täsmennyspyynnön koskien nimetyn sosiaalipalveluvastaavan työkokemusvaatimuksen täyttämistä. Täsmennykseen vastattiin määräajassa. Saadun vastauksen perusteella ehdokkaan EMA Finland Oy nimeämä sosiaalipalveluvastaava ei täytä vastuuhenkilölle asetettuja työkokemusvaatimuksia. 

Vastuuhenkilöiden nimeäminen jo osallistumispyyntövaiheessa ei kuitenkaan ollut pakollista, joten vaatimus voidaan täyttää myös mahdollisessa lopullisessa tarjouksessa hankintamenettelyn toisessa vaiheessa, jolloin nimettyjen henkilöiden ilmoittaminen on pakollista. Tarjouksessa nimettävien henkilöiden osalta noudatetaan osallistumispyynnössä määriteltyjä koulutus- ja kokemusvaatimuksia. Vaatimusten täyttyminen on hankinnan kohteena olevan rekisteröitävän, ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelutoiminnan vuoksi ehdotonta.

Osallistumishakemusten vertailu

Osallistumispyynnössä määriteltiin, että ehdokkaita valitaan neuvotteluihin vähintään kaksi (2) ja enintään (4). Osallistumishakemusten vertailua ei ollut tarpeen suorittaa pisteytettävien referenssien perusteella, koska osallistumishakemuksia jätettiin kolme (3), jolloin kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat valitaan mukaan hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen. 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.
 

Päätös

Hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen valitaan seuraavat ehdokkaat EMA Finland Oy (0758070–6), Luona Hoiva Oy (0584723–5) ryhmittymä ja Tammenlehväkeskus Oy (2117933–7) ryhmittymä. 

Neuvottelut voidaan aloittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Ehdokkaille lähetetään ehdolliset neuvottelukutsut.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue