§ 85/2023 Kotoutumislain mukainen alaikäisenä maahan yksin tulleiden perheryhmäkotitoiminnan hankinta Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiriltä

892/2022

Päätöspäivämäärä

13.6.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 20 luvun 62 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää palveluhankinnoista 10 milj. euroon saakka.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Ostopalvelupäällikkö Elisa Sivula, puh. 044 481 1115, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Hankinnan tausta

Hämeenkyrön kunta on tehnyt 22.6.2017 toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen Maahanmuuttoviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten vastaanotosta sekä ryhmä- ja perheryhmäkotiasumisen, tukiasumisen ja aikuistumisen tuen palveluiden järjestämisestä. Erillisellä palvelusopimuksella Hämeenkyrön kunta on sopinut SPR Hämeen piirin kanssa ko. palveluiden tuottamisesta. 

Hämeenkyrön hybridiyksikkö on aiemmin tuottanut alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten vastaanottotoimintaa, ryhmä- ja perheryhmäkotiasumista sekä tukiasumisen ja aikuistumisen tuen palveluita. Toiminta ja toiminnan rahoitus ovat perustuneet kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin (1386/2010), työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille (1.4.2021 VN/9190/2021-TEM-1), kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annettuun lakiin (746/2011) sekä Maahanmuuttovirastosta annettuun lakiin (156/1995). Toiminnan on kokonaisuudessaan rahoittanut Maahanmuuttovirasto sekä KEHA (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus). Sopimus perustui Hämeenkyrön kunnanhallituksen 6.3.2017 (2017 § 35) tekemään päätökseen. 

Eduskunta hyväksyi kotoutumislain muuttamista koskevan lakiehdotuksen (EV 129/2022 vp) marraskuussa 2022 ja vasta sen myötä alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden asumisen järjestämisvastuu ja sitä myöten kuntien voimassa olleet sopimukset siirtyivät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Vastaanottolain mukainen toiminta ei kuitenkaan siirtynyt hyvinvointialueiden vastuulle, vaan toiminnasta vastaa edelleen Maahanmuuttovirasto. Lisäksi sosiaalihuoltolain lisäys perheryhmäkotitoiminnan osalta astuu voimaan vasta 1.1.2025.

Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen edustajat ovat neuvotelleet Maahanmuuttoviraston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja SPR Hämeen piirin edustajien kanssa Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnan jatkumisesta syksyn 2022 aikana. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnasta tehdään jatkossa kaksi erillistä sopimusta siirtymäajalle 1.1.-30.6.2023. Hybridiyksikön vastaanottotoiminta turvapaikanhakijoille jää Maahanmuuttoviraston järjestämisvastuulle. Pirkanmaan hyvinvointialue puolestaan laatii ajalle 1.1.-30.6.2023 sopimuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden lasten asumisen ja tuen järjestämisestä Hämeenkyrön perheryhmäkodissa. Lisäksi hyvinvointialue tekee erillisen sopimuksen perheryhmäkotipalvelun hankinnasta. 

Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen edustajat ovat neuvotelleet Maahanmuuttoviraston, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja SPR Hämeen piirin edustajien kanssa Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnan jatkumisesta kevään 2023 aikana. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Hämeenkyrön hybridiyksikön toiminnasta sovittua siirtymäaikaa pidennetään toimipaikkaan tällä hetkellä sijoitettujen alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten edun ja olemassa olevien kuntoutussuhteiden turvaamiseksi, sekä kilpailutetun hankinnan huolellisen valmistelun takaamiseksi. 

Kevään 2023 neuvottelujen pohjalta Pirkanmaan ELY-keskus laatii ajalle 01.07.2023-31.07.2024 sopimuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden lasten asumisen ja tuen järjestämisestä Hämeenkyrön perheryhmäkodissa. Lisäksi hyvinvointialue tekee erillisen sopimuksen ajalle 01.07.2023-31.07.2024 perheryhmäkotipalvelun hankinnasta Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin (0211665–6) kanssa ja tähän liittyen hyvinvointialue on pyytänyt tarjousta SPR Hämeen piiriltä (0211665–6) perheryhmäkotitoiminnan tuottamisesta.

Asiakkaiden näkökulmasta tärkeää, että Hämeenkyrön perheryhmäkodin toiminta jatkuisi ennallaan SPR Hämeen piirin tuottamana palveluna nykyisissä tiloissa, eikä asiakkaille aiheutuisi kohtuutonta haittaa. Lisäksi perheryhmäkotitoiminnan tuottaminen on kytköksessä ryhmäkotitoiminnan kanssa muodostaen ”hybridi-ympäristön”, jonka vuoksi palvelun tuottaminen muiden kuin tällä hetkellä palvelua tuottavan SPR Hämeen piirin toimesta, on mahdotonta. 

Laki- ja toimintaympäristömuutoksista johtuen Pirkanmaan hyvinvointialue ei ole vielä pystynyt kilpailuttamaan perheryhmäkotitoimintaa, mutta kilpailutuksen suunnittelu on aloitettu tekemällä nykytila-analyysi ja kartoittamalla palvelun toimintaympäristö. Hyvinvointialue aloittaa kotoutumislain mukaisen alaikäisten ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden lasten perheryhmäkotitoiminnan hankinnan valmistelun yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa viimeistään syksyn 2023 aikana ja hankinnan huolellinen valmistelu toteutetaan ilman ylimääräisiä viiveitä. Aloitettavan hankinnan valmistelun tavoitteellinen sopimuskauden alkamisaika on asetettu keväälle 2024 ja tämän hankintapäätöksen sopimuksen ehdoilla huolehditaan palvelun häiriöttömästä jatkumisesta.

Laki julkisista hankinnoista 110 §:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa tämän luvun mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi. Lisäksi suorahankinnan saa Laki julkisista hankinnoista 40 §:n mukaan tehdä tilanteessa, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan edellyttäen, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole. 

Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on sitoumuksetta noin 1 200 000 euroa ja sopimuskauden kokonaisarvo on noin 1 300 000 euroa. 

Perheryhmäkotitoiminnan kustannukset korvataan hyvinvointialueelle täysimääräisesti valtion toimesta kotoutumisen edistämisestä annetun lain 1386/2010 ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu: Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen yksityiseltä palveluntuottajalta on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta. Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään tilaajan sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen palveluhankinnat@pirha.fi.

Sopimuksen omistaja ja vastuuhenkilö

Sopimuksen omistaa Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan erityispalvelujen toimialue ja vastuuhenkilönä toimii toimialuejohtaja Sanna Rautalammi. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankintaa valmistellut työryhmä

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat toimialuejohtaja Sanna Rautalammi, vastuualuejohtaja Hanna Harju-Virtanen, perheryhmäkodin johtaja Mikko Sivonen ja suunnittelija Elisa Sivula.
 

 

Päätös

Päätän, että Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiriltä (0211665–6) hankitaan ajalla 01.07.2023-31.07.2024 alaikäisenä ilman huoltajaa maahan saapuneiden oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten perheryhmäkotitoiminnan palvelu ja ilman huoltajaa maassa asuville Hämeenkyrön hybridiyksikön oleskeluluvan saaneelle lapselle.

Sopimus perheryhmäkotitoiminnan palvelun hankinnasta sopimuskaudelle 01.07.2023-31.07.2024 tehdään Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin (0211665–6) kanssa.

Sopimus kattaa myös kotoutumislain (27 § 2 mom.) mukaisten ilman huoltajaa Hämeenkyrössä asuvien yli 18-vuotiaiden nuorten tukitoimenpiteiden tuottamisen 25 ikävuoteen saakka. 

Sopimuksen yhteyshenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä Hanna Harju-Virtanen.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai kun Pirkanmaan hyvinvointialue on tilannut palvelun.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue