§ 31/2024 Organisaatiorakenteen arviointi 2024, työryhmän nimeäminen

Lataa 

7860/2024

Päätöspäivämäärä

30.4.2024

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialuejohtajan päätös 11.4.2024 § 26

Esitys

Pirkanmaan hyvinvointialue on käynnistämässä strategian toimeenpano-ohjelmaan perustuen sisäisen organisaatiorakenteen ja johtamismallin arviointia. Arvioinnin tueksi on alkuvuodesta 2024 toteutettu rajoitettu kilpailutusmenettely, jossa valituksi tuli Broad Scope Management Consulting Oy.

Organisaatiorakenteen arviointi on yksi vuonna 2024 tehtävistä laaja-alaisista arvioinneista. Muita ovat jo käynnissä oleva demokraattisen päätöksentekorakenteen arviointi sekä myöhemmin käynnistettävä strategian toimeenpano-ohjelman arviointi.

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää nykyisen organisaatiorakenteen ja johtamismallin toimivuutta sekä mahdollisia muutostarpeita. Arviointityössä selvitetään, millaisella organisaatio- ja johtamisrakenteella pystytään palvelemaan parhaiten palvelujen järjestämisen ja palvelutuotannon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä vahvistamaan organisaation kykyä toimeenpanna strategisia tavoitteita. Arviointityössä tuotetaan suositukset mahdollisille muutoksille.

Arviointityötä ohjaamaan on nimetty ohjausryhmä hyvinvointialuejohtajan päätöksellä (11.4.2024 § 26). Ohjausryhmään kuuluvat hyvinvointialueelta hyvinvointialuejohtaja, konsernipalvelujohtaja, hallintojohtaja sekä aluehallituksen puheenjohtajisto. Hyvinvointialuejohtajan päätöksellä ohjausryhmän puheenjohtaja on vastuutettu nimeämään organisaatiorakenteen arviointiin työryhmän.

Käytännön valmistelutyöhön nimetään työryhmä, johon esitetään nimettäväksi seuraavat viranhaltijat:

  • hallintojohtaja, puheenjohtaja
  • tukipalvelujohtaja, varapuheenjohtaja
  • sosiaali- ja terveysjohtaja
  • pelastusjohtaja
  • viestintäjohtaja
  • palvelutuotantojohtaja
  • sairaalapalveluiden palvelulinjajohtaja
  • ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja.

 

Sote-tehtäväalueen edustajille nimetään varahenkilöiksi avopalvelujen palvelulinjajohtaja ja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelulinjajohtaja. Palvelulinjajohtajat toimivat tarvittaessa sote-tehtäväalueen varahenkilöinä.

Työryhmän tukena toimivat tekninen sihteeri ja Broad Scopen Oy:n kaksi konsulttia.

Työryhmään kutsutaan lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa, jotka nimeää yhteistoimintaryhmä.

Työryhmän tehtävä on koota valmistelussa tuotettavat materiaalit sekä työstää ja valmistella niiden pohjalta ohjausryhmälle ehdotukset organisaatiorakenteen uudistamisesta. Työryhmä raportoi ohjausryhmälle. 

Ohjausryhmän mahdolliset kustannukset menevät kustannuspaikalta 80600.

Loppuraportin valmistumisaikataulu on 31.10.2024 mennessä.

 

Päätös

Päätän nimetä organisaatiorakenteen arvioinnin työryhmän esityksen mukaisesti.

Allekirjoitus

Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue