§ 74/2023 Päätös hankintaoikaisupyyntöihin koskien Hoitoalan henkilöstön hankintaa ulkomailta

Lataa 

461/2022

Päätöspäivämäärä

21.4.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää enintään 10 miljoonaan euroon saakka sopimusten hyväksymisestä.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen hallintosääntö 154 §:n mukaan hankintaoikaisusta päättää sama toimielin tai viranhaltija, joka on tehnyt hankintapäätöksen.

Esitys

Lisätietoja päätöksestä

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola, marina.erhola@pirha.fi

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintalakimies Noora Kosonen, noora.kosonen@tuomilogistiikka.fi

 

Hankintapäätös § 50/2023

Hyvinvointialuejohtaja teki 20.02.2023 viranhaltijapäätöksen § 50/2023 koskien Hoitoalan henkilöstön hankintaa ulkomailta (461/2022). Kyseessä on hankintalain 1397/2016 liitteessä E tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien hankintojen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely tehtiin nopeutetun avoimen menettelyn kaltaisena menettelynä. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on sitoumuksetta noin 700 000 euroa vuodessa.

 

Kyseessä on Pirkanmaan hyvinvointialueen, Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen ikäihmisten palveluryhmän ja Keiturin Sote Oy:n yhteishankinnan tarjouskilpailu. Pirkanmaan hyvinvointialue valtuutti Tampereen kaupungin hallinnoimaan hankintamenettelyä. Pirkanmaan hyvinvointialue tekee asiassa hankintapäätöksen ja allekirjoittaa sopimuksen tarjoajan kanssa. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue vastaavat yhdessä sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta 31.12.2022 asti. 1.1.2023 lähtien Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta. Keiturin Sote Oy valtuutti Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen kaupungin hallinnoimaan hankintamenettelyä, tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan Keiturin Sote Oy:n puolesta sopimuksen tarjoajan kanssa. Keiturin Sote Oy vastaa sopimuskauden aikaisesta sopimus- ja toimittajahallinnasta omien rekrytointiprojektien osalta. Tilaajina toimivat Tampereen kaupunki ja Keiturin Sote Oy 31.12.2022 asti, jonka jälkeen tilaajana toimii Pirkanmaan hyvinvointialue ja Keiturin Sote Oy.

 

Tuomi Logistiikka Oy lähetti Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta hankintailmoituksen julkaistavaksi HILMA-palvelussa 11.11.2022 ja tarjouspyyntö liitteineen oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa.

 

Tarjouksen jättivät määräaikaan 30.11.2022 klo 12.00 mennessä seuraavat (12 kpl) yritystä:

Barona Sote Oy (3163285- 2)

Chagua Oy (2234026- 8)

Dealworld Oy (3242585- 5)

Edunation Oy (2661973- 3), jäljempänä ”ryhmittymä Edunation Oy”

Finncare Global Human Resources Oy (3268388- 9)

Healthcare Staffing Solutions Oy (3110245- 6)

MediPower Oy (2047032- 5)

Siruto Oy (2513837- 2)

Nordic Care Finland Oy (3183613- 4)

Nurse Finder Oy (3152010- 5)

Riveria koulutuspalvelut oy (2673397- 4)

Teampa Henkilöstöpalvelut Oy (2472750- 3)

 

Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Teampa Henkilöstöpalvelut Oy suljettiin tarjouskilpailusta, koska tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja koskien referenssin vaatimuksia toimialaan liittyen.

 

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnöt ryhmittymä Edunation Oy:lle, Healthcare Staffing Solutions Oy:lle ja Nordic Care Oy:lle. Tarjoajat toimittivat täsmennyspyyntöihin hyväksytyt selvitykset määräaikaan mennessä.

 

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Siruto Oy:lle koskien referenssin tilaajaorganisaatiota ja referenssin ajankohtaa. Tarjoaja ei toimittanut selvitystä määräaikaan mennessä. Siruto Oy suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

 

Hankintayksikkö toimitti täsmennyspyynnön Chagua Oy:lle, Dealworld Oy:lle, Finncare Global Human Resources Oy:lle, MediPower Oy:lle ja Nurse Finder Oy:lle Hankintayksikön täsmennyspyyntöihin saamien vastauksen perusteella kyseisten tarjoajien tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön ehtoja ja ne suljettiin tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimusten täyttymättä jäämisen vuoksi.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteena oli paras hinta-laatusuhde. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Barona Sote Oy.

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan yllä mainitun viranhaltijapäätöksen § 50/2023 mukaan sopimus hoitoalan henkilöstön hankinnasta ulkomailta tehdään Barona Sote Oy:n (3163285- 2) kanssa.

 

Julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 132 § 1 momentissa säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Edellä mainitun lain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

 

Nurse Finder Oy, Nordic Care Finland Oy ja Dealworld Oy ovat tehneet hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevat vaatimukset. Hankintaoikaisuiden vireilletulosta on 13.03.2022 ilmoitettu niille, joita asia koskee. Hankintaoikaisua koskevat vaatimukset ovat tämän päätöksen liitteenä (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3). Saapuneiden hankintaoikaisuvaatimusten johdosta hankintayksikkö on tarkastanut hankinnan dokumentit uudelleen.

 

Nurse Finder Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Nurse Finder Oy (jatkossa ”Nurse Finder”) on 28.2.2023 tehnyt hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen. Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Nurse Finder vaatii, että hankintayksikkö kumoaa 20.2.2023 tekemänsä päätöksen sulkea Nurse Finder tarjouskilpailun ulkopuolelle ja suorittaa tarjousten vertailun uudelleen siten, että Nurse Finderin tarjous on mukana kilpailussa.

Nurse Finder tuo esiin, että hankintayksikkö sulki Nurse Finderin tarjouskilpailun ulkopuolelle sillä perusteella, että tarjouspyynnön vaatimukset eivät täyttyneet voimavara-alihankinnan osalta.

Nurse Finder toteaa ilmoittaneensa tarjouksessaan, että se tulee käyttämään voimavara-alihankintaa lähtömaassa tapahtuvan kielikoulutuksen osalta, tehneensä tarjouksen jättämisen yhteydessä selvityksen voimavara-alihankinnasta ja ilmoittaneensa kielikoulutuksen osalta voimavara-alihankkijakseen Finest Future Oy:n.

Nurse Finder jatkaa todenneensa 20.1.2023 antamassaan lausunnossa seuraavasti:

Finest Future ilmoitti meille joulukuun puolessa välissä vetäytyvänsä hoitajien koulutuksesta. Olemme nyt allekirjoittaneet korvaavan kielikoulutussopimuksen Gimara Oy:n (Y-tunnus 2725775-4, www.gimara.fi) kanssa ja yhteyshenkilönä siellä on Marja Ahola”.

Nurse Finder mainitsee, että tarjouspyyntödokumenttien mukaan tarjoaja ilmoittaa viimeistään ennen palvelutuotannon aloittamista alihankkijat, alihankkijoiden yhteystiedot ja alihankkijoiden osuudet hankinnan kohteena olevassa palvelussa. Nurse Finder jatkaa, että voimavara-alihankinnan osalta siltä ei pyydetty lisätietoja tai dokumentaatiota ja siksi sillä on ollut syytä olettaa, että kyseinen korvaava sopimus kielikoulutuksen toteuttamisesta ja sopimus oppisopimuskoulutuksen osalta toimitettaisiin hankintaorganisaatiolle vasta ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Edellä mainituin perustein Nurse Finder katsoo täyttävänsä tarjouspyynnön ehdot voimavara-alihankintaa koskien ja katsoo, että sille tulisi antaa mahdollisuus täydentää alihankintaa koskevat tiedot ennen sopimuksen allekirjoittamista.

 

Hankintayksikön vastaus

Vakiintuneen oikeuskäytännön (esim. KHO 5082/2017, KHO 39/2020) mukaan tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Yhdellekään tarjoajalle ei tule antaa mahdollisuutta saattaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi tai muulla tavalla parantaa tarjoustaan.

Nurse Finder on tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen ilmoittanut voimavara-alihankkijan vaihtumisesta. Julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan voimavara-alihankintayritystä ei voi muuttaa tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen, sillä voimavara-alihankkijan muuttaminen olisi hankintalain vastaista tarjouksen parantamista. Näin ollen hankintayksikkö ei ole enää tarjouskilpailun päättymisen jälkeen voinut antaa Nurse Finderille mahdollisuutta täydentää alihankintaa koskevia tietoja voimavara-alihankkijan osalta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi hankintayksikön on tullut sulkea Nurse Finderin tarjous tarjouskilpailusta.

 

Nordic Care Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Nordic Care Finland Oy (jatkossa ”Nordic Care”) on 1.3.2023 tehnyt hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Nordic Care muun muassa esittää, että tarjouspyynnön vaatimukset johtavat ikäsyrjintään. Nordic Caren katsoo, että tällainen on tarjouspyynnön vaatimus, jonka mukaan lähihoitajaoppisopimuskoulutukseen tulevilta hoitajilta edellytetyn sairaanhoitajatutkinnon tulee olla suoritettu vuonna 2000 tai sen jälkeen. Nordic Care myös kyseenalaistaa tarjouspyynnön vaatimusten eettisyyden sillä perusteella, että tilaaja ei maksa hoitajien matkakuluja Suomeen. Lisäksi Nordic Care esittää väitteitä muun muassa siitä, että tarjouspyynnön mukainen toimintatapa painostaa hoitajia lainaamaan rahaa lähtömaastaan korkealla korolla.

Nordic Caren hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan määräaika tarjouspyynnön TED-palvelussa julkaisemisen ja lisäkysymysten esittämisen välillä on myös ollut liian lyhyt.

Vielä Nordic Care on hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittänyt väitteitä siitä, että Keiturin Sote Oy ei olisi enää hankinnassa mukana.

 

Hankintayksikön vastaus

 

Vaatimus sairaanhoitajatutkinnon suorittamisajankohdasta

Ikäsyrjintään liittyvien väitteiden osalta hankintayksikkö korostaa, että kuten tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa (sivulla 16) todetaan, tarjouspyynnön vaatimus sairaanhoitajatutkinnon suorittamisvuodesta koskee nimenomaisesti sairaanhoitajatutkinnon suorittamisajankohtaa, ei henkilön ikää. Koulutusjärjestelmät eroavat maailmanlaajuisesti toisistaan ja erityyppisten hoitoalan tutkintojen sisältö ja laajuus ovat hankalasti keskenään vertailtavia. Vaatimuksella hankinnan moniammatillinen asiantuntijaryhmä on halunnut varmistua siitä, että koulutukset ovat sisältönsä ja laajuutensa puolesta riittäviä ja ne on suoritettu ajankohtana, joka antaa valmiuksia toimia hankinnan kohteen mukaisessa toimintaympäristössä vuonna 2023. Hankinnan kohteen osalta erityistä painoarvoa on annettava hoitoalan tieteelliselle ja teknologiselle kehitykselle. Lääke- ja hoitotieteessä sekä hoitoalalla tapahtunut kehitys huomioiden on selvää, että esimerkiksi hoitokäytännöt ja käytössä oleva teknologia poikkeavat selvästi 25 vuoden takaisista.

Kyseessä olevalla vaatimuksella on haluttu varmistaa sitä, että kuukausia kestäneen lähtömaakoulutuksen päätteeksi hoitajilla on tosiasialliset edellytykset läpäistä palvelukuvauksen vaatimusten mukaiset suomalaisten oppilaitosten edellyttämät lähihoitajaoppisopimuskoulutuksen pääsykokeet, ja hoitajilla on myös tosiasialliset onnistumisen mahdollisuudet lähihoitajatutkinnon suorittamiseen Suomessa.

Hankintayksikkö painottaa, että kyseessä on laajamittainen ja monia rekrytoitavaan työvoimaan liittyviä erityiskysymyksiä sisältävä hankintakokonaisuus, jossa palvelun laatu ja vastuu potilaista korostuvat. Siten vaatimus tutkinnon suorittamisvuodesta on hankintalain 3 §:n mukaisesti oikeassa suhteessa hankinnan laatuun ja laajuuteen sekä syrjimätön.

 

Tarjouspyynnön eettisyyttä kyseenalaistavat väitteet

Tarjouspyynnön eettisyyden osalta hankintayksikkö ensinnä toteaa, että Nordic Caren esittämät väitteet eivät liity hankintamenettelyn hankintalainmukaisuuteen. Hankintamenettelyssä on noudatettu hankintalakia. Vertailuperusteet ovat hankintalain 115 §:n mukaisesti hankinnan kohteeseen liittyviä ja tarjousten puolueettoman arvioinnin mahdollistavia. Tarjouspyynnön vaatimukset ovat oikeasuhtaisia hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden.

Huomautettakoon, että hankintayksikkö noudattaa kokonaisuudessaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Huomautettakoon lisäksi, että hankintayksikkö on antanut tässä hankinnassa erityistä painoarvoa hankinnan eettiselle toteuttamiselle. Tarjouspyynnön liitteenä 4 on ollut hankintayksikön Code of Conduct – vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet. Kyseinen liite sisältää tarjoajia koskevat vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet. Kyseiset velvoitteet ovat hankintayksikön tarkoin harkitsemia velvoitteita, joiden avulla pyritään takaamaan hankinnan vastuullista toteuttamista.

Vaikka Nordic Caren esiin nostamat hankinnan eettisyyttä kyseenalaistavat väitteet eivät liity hankinnan hankintalainmukaisuuteen tai muuhunkaan Suomen lainsäädännön mukaisuuteen, hankintayksikkö kuitenkin selvyyden vuoksi toteaa seuraavaa:
 

Hankintayksikkö katsoo Nordic Caren esiin nostamassa ILO:n Code of Conductissa (suositusluonteinen kansainvälisiä rekrytointeja koskeva ohje) mainittujen maksujen, joita ei tule periä rekrytoitavilta itseltään, koskevan työnvälitysmaksuja ja rekrytointimaksuja, ei matkakuluja itsessään. Hankintayksikön näkemyksen mukaan suositus siitä, että työnantajat kustantavat työntekijöiden matkakustannukset liittyy lyhyen aikaa kohdemaassa työskentelevien työntekijöiden eettisemmän rekrytoinnin varmistamiseen kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Tilaajan tilaamassa palvelussa ei kuitenkaan ole kyse lyhytaikaisen työvoiman tai vuokratyövoiman hankkimisesta. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa todetun mukaisesti tavoitteena on hoitajien pitkäjänteinen kouluttaminen ja hoitajien pysyvä työllistyminen tilaajan palvelukseen Suomeen.

Ulkomailta tapahtuvan rekrytoinnin yhteydessä on kuitenkin vastuullisuusnäkökohdista tärkeää, että ennen rekrytointipalvelun alkamista on selkeästi sovittu siitä, kuka kustantaa työntekijän matkan kohdemaahan ja että työntekijä on selvillä tästä sekä matkasta aiheutuvien kustannusten määrästä. Tästä syystä kyseinen vaatimus on myös palvelukuvauksessa.

Hankintayksikkö tuo vielä esiin, että Nordic Caren viittaamat rahan lainaamista koskevat vaatimukset on otettu tarjouspyynnölle nimenomaisesti ehkäisemään epäeettistä toimintaa. Kuten Nordic Care toteaa, tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelukuvauksessa on edellytetty, että ”tarjoajan tulee ohjata hoitajia varaamaan rahaa asunnon vuokraan ja elinkustannusten kattamiseen vähintään kahdeksi kuukaudeksi hoitajan ollessa lähtömaassa. Tarjoaja ei saa tarjota lainaa hoitajille vuokraan ja elämiseen.” Edellä mainitut vaatimukset turvaavat sitä, että hoitajat eivät joutuisi ottamaan lainaa, eivätkä joutuisi velkakierteeseen tai muutoin heikkoon asemaan. (Kts. esim. STM, TEM & HEUNI: Vastuullisuussuosituksia sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kansainväliseen rekrytointiin, https://stm.fi/documents/1410877/2132296/20230215+Vastuullisuussuositukset+sotehenkilöstön+kansainväliseen+rekrytointiin_siisti.pdf)

 

Keiturin Soten mukanaolo hankinnassa

Nordic Care on hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittänyt epäilyksen siitä, että Keiturin Sote ei olisi enää mukana hankinnassa. Hankintayksikkö toteaa, että hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan yhtenä tilaajana hankinnassa on Keiturin Sote Oy. Tilanteeseen ei ole tullut muutoksia. Keiturin Sote Oy on yhä tilaajana hankinnassa ja heillä on tarve hankinnan kohteena olevalle palvelulle.

 

Hankintamenettelyssä noudatetut määräajat

Hankintamenettelyssä noudatettuihin määräaikojen osalta hankintayksikkö painottaa, että nyt kysymyksessä oleva hankinta on hankintalain liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jossa hankintayksikkö voi määrittää tarjousten jättämiselle varatun ajan. Hankintamenettely toteutettiin nopeutetun avoimen menettelyn kaltaisena menettelynä. Nopeutetun kaltaista menettelyä käytettiin, koska hankinnasta järjestettiin aikaisemmin hankintamenettely (jota koskeva tarjouspyyntö oli avoinna 28.6.2022 - 15.8.2022), johon myös Nordic Care osallistui ja joka päättyi hankinnan keskeyttämiseen. Lisäksi kyseessä on luonteensa vuoksi kiireellinen hankinta, jolla pyritään vastaamaan hoitohenkilöstövajeeseen sekä lainsäädäntömuutosten mukaisiin hoitohenkilöstön henkilömitoitusvaatimuksiin. Nopeutetun menettelyn kaltaiseen menettelyyn sovitettujen määräaikojen noudattaminen oli tästä syystä perusteltua, eikä vaarantanut tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palveluun 11.11.2022. Hankintaa koskevien lisäkysymysten esittämisaika päättyi 17.11.2022 klo 12.00 ja tarjousten jättämisen määräaika päättyi 30.11.2022 klo 12.

Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-palvelussa 13.11.2022 ja TED:ssa (Tenders Electronic Daily) viiveellä 16.11.2022. Hankintayksikkö on määräaikojen laskennassa noudattanut hankintalain säännöksiä soveltuvin osin. Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti hankintamenettelynä oli nopeutetun avoimen menettelyn kaltainen menettely. Hankintalain 56 §:n mukaan avoimessa menettelyssä käytettävä vähintään 35 päivän tarjousaika lasketaan siitä päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Hankintayksikkö ei määräaikojen asettamisessa ole velvollinen huomioimaan TED-julkaisun ajankohtaa, joka on tässäkin hankinnassa ollut merkittävän pitkä.

Hankintalaki ei edellytä, että liitteen E mukaisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa tarjoajilla olisi mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ja tarjousaika itsessään on ollut kaikilta osin kohtuulliseksi katsottava kaksi viikkoa. Näin ollen määräajat olivat aiemmin auki ollut tarjouspyyntö huomioiden kohtuullisia ja riittäviä.

 

Dealworld Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Dealworld Oy (jatkossa ”Dealworld”) on 2.3.2023 tehnyt hankintapäätöksestä hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen.

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Dealworld tuo esiin, että tarjouspyynnössä pyydettiin nimeämään vain yksi projektipäällikkö, eikä muita projektipäälliköitä voinut nimetä. Siten ei ollut mahdollista nimetä projektipäälliköitä tai yhtiön kokemusta/laatuvaatimuksia/vähimmäisvaatimuksia. Dealworld toteaa, että kuitenkin referenssit koskivat yhtiötä.

Dealworld katsoo hankintaoikaisuvaatimuksessaan seuraavasti:

 ”Kolmen eri projektipäällikön ja heidän vastuu-alueet on jo esitety ja useiden kymmenien hoitajien tuonti Suomeen on tämä eritäin toimivaksi strategiaksi todetu, aina oppisopimuskoulutuksen aloitamista ja hoitajien kotoutamista ajatellen.”

Dealworld toteaa täyttävänsä myös kaikki lisäselvityspyynnöissä esitetyt vaatimukset ja ylittävänsä moninkertaisesti tarjouspyynnön minimivaatimukset.

Vielä Dealworld tuo esiin, että hankintapäätöksellä todettiin Dealworldin toimittaneen ensimmäiseen lisäselvitykseen määräajassa hyväksytyn selvityksen, mutta tulleen hylätyksi toisen lisäselvitykseen annetun vastauksen jälkeen. 

 

Hankintayksikön vastaus

Hankintalain 113 §:n mukaan tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnöllä on palvelua koskevissa vähimmäisvaatimuksissa edellytetty nimettäväksi kaikista rekrytointitoimeksiannoista vastaava projektipäällikkö, jonka tulee täyttää tarjouspyynnöllä asetetut henkilöstövaatimukset. Tarjouspyynnöllä (tarjouspyynnön sivu 16) on kohdassa ”Nimetyn vastaavan projektipäällikön henkilöstövaatimukset” todettu ensinnä seuraavasti:

Palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset ovat pakollisia/ehdottomia vaatimuksia, jotka tarjoajan tuottaman palvelun tulee täyttää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatulla tavalla koko sopimuskauden ajan. Mikäli tarjoajan palvelu ei täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia, tarjous hylätään.”

Hankintayksikkö korostaa, että nimetyn kaikista rekrytointitoimeksiannoista vastaavan projektipäällikön henkilöstövaatimuksia käsittelevän osan kohdassa 1. todetaan, että projektipäälliköllä tarkoitetaan yhtä ja samaa henkilöä, eikä tehtävän vaatimuksia voi jakaa usean henkilön kesken. (Tarjouspyynnön sivu 16, kohta 1.) 1

Kohdan 1.3 (tarjouspyynnön sivu 17) mukaan puolestaan edellytetään seuraavaa:

Kaikista rekrytointitoimeksiannoista vastaavalla projektipäälliköllä on oltava koulutuksen JA työnteon kautta saatu riittävä kokemus ja osaaminen suomalaisesta sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja sosiaali- ja/tai terveysalan rekrytoimisesta. Riittävällä koulutuksella tarkoitetaan vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan tai liiketalouden- tai hallinnon alan ammattikorkeakoulutasoista (tai opistotasoista) koulutusta.”

Dealworldin nimeämän projektipäällikön koulutusvaatimuksen täyttymisen osalta hankintayksikkö toteaa, että tarjouksessaan Dealworld on edellä käsitellyssä kohdassa nimennyt kaikista rekrytointitoimeksiannoista vastaavaksi projektipäälliköksi Shwe Min Min Soen. Tarjouskilpailun päätyttyä hankintayksikkö on 19.12.2022 lähettänyt Dealworldille täsmennyspyynnön koskien nimetyn projektipäällikön vaatimusten täyttymistä. Kysymykseen ”1.Onko nimetyllä projektipäälliköllä suoritettu Suomessa tai ulkomailla sosiaali- ja/tai terveysalan ammattikorkeakoulutasoista (tai opistotasoista) koulutusta?” Dealworld on vastannut ”KYLLÄ. Suomessa.” Kysymykseen liiketalouden tai hallinnon alan ammattikorkeakoulutasoisesta (tai opistotasoisesta) koulutuksesta Dealworld on vastannut ”EI”.

Hankintayksikkö on 29.12.2022 lähettänyt Dealworldille uuden viestin. Viestissä on esitetty seuraava kysymys:

Kuten alla aiemmissa viesteissä ilmenee, olette ilmoittaneet tarjouksessa nimetyksi projektipäälliköksi Shwe Min Min Soe, ja vastauksessanne edelliseen täsmennyspyyntöön, että nimetyllä projektipäälliköllä on suoritettu Suomessa tai ulkomailla sosiaali- ja/tai terveysalan ammattikorkeakoulutasoista (tai opistotasoista) koulutus. Pyydän teitä toimittamaan Shwe Min Min Soen kyseisen koulutuksen todistuksen. Voitte toimittaa todistuksen lataamalla sen liitteeksi vastausviestiinne.

Vastauksessaan Dealworld on toimittanut todistuksen projektipäälliköksi nimetyn Shwe Min Min Soen lähihoitajatutkinnosta. Lähihoitajatutkinto on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto / ammatillinen perustutkinto, joten se ei ole täyttänyt edellä käsiteltyä tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusta ammattikorkeakoulutasoisesta (tai opistotasoisesta) koulutuksesta. Dealworld on lisäksi toimittanut todistuksen toisen henkilön sairaanhoitajatutkinnosta. Koska projektipäälliköllä edellä kappaleessa kolme käsitellyn mukaisesti tarkoitetaan yhtä ja samaa henkilöä, eikä tehtävän vaatimuksia voi jakaa usean henkilön kesken, ei toisen henkilön tutkintotodistusta ole voitu huomioida.

Hankintasäännösten mukaan hankintayksiköllä ei ole vain oikeutta, vaan myös velvollisuus sulkea tarjouspyynnön vastainen tarjous tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Tarjouspyynnöllä on ollut selkeä ja yksiselitteinen vähimmäisvaatimus koskien nimettyä projektipäällikköä. Koska lähihoitajatutkinto ei ole tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena edellytetty ammattikorkeakoulutasoinen (tai opistotasoinen) koulutus, eikä Dealworld ole toimittanut nimetyn projektipäällikön osalta muuta tutkintotodistusta, ei Dealworldin tarjous ole täyttänyt kyseistä tarjouspyynnön vaatimusta projektipäällikön koulutusvaatimuksen osalta. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi hankintayksikön on ollut velvollisuus hylätä Dealworldin tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

 

Päätösesitys

Edellä esitetyn mukaisesti hankintamenettelyssä ei ole tapahtunut virhettä, eikä asiaan ole tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Nurse Finder Oy:n, Nordic Care Finland Oy:n ja Dealworld Oy:n hankintaoikaisua koskevat vaatimukset esitetään hylättäväksi.

 

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjapyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Muutoksenhaku

Hyvinvointialuejohtajan hankintaoikaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta.

Julkisista hankinnoista annetun lain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta hallinto-oikeudesta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynneistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) nojalla

Päätös

Päätän, että Nurse Finder Oy:n, Nordic Care Finland Oy:n ja Dealworld Oy:n hankintaoikaisua koskevat vaatimukset hylätään.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue