§ 6/2023 Palvelusopimuksen hyväksyminen, Sarastia Rekry Oy

Lataa 

799/2022

Päätöspäivämäärä

16.1.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62 §

Esitys

Valmistelija

Anniina Tirronen, hankintajohtaja, anniina.tirronen@pirha.fi
Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, taina.niiranen@pirha.fi
 

Tukipalvelujen järjestämistapa ja palveluista sopiminen

Hyvinvointialue voi tuottaa palveluja järjestämisvastuulleen kuuluvissa palveluissa itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta (hyvinvointialuelaki 9 §). Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vuokratyövoiman käytöstä (13§).

Sarastia Rekry Oy:llä on voimassa olevat sopimukset useamman Pirkanmaan hyvinvointialueella olevan kunnan/kaupungin/kuntayhtymän kanssa. Nämä sopimukset ovat siirtymässä lain (616/2021) 25 § nojalla Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Osapuolet ovat neuvotteluissaan päätyneet laatimaan tämän sopimuksen, joka samalla korvaa edellä mainitut siirtyvät sopimukset, sekä laajentaa yhteistyötä koko Pirkanmaan hyvinvointialuetta koskevaksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii vuokratyövoimaa sekä Sarastia Rekry Oy:n että kilpailutuksen kautta. Lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyy vuokratyövoimaa koskevia sopimuksia kunnilta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

 

Sopimuksen keskeiset ehdot

Palvelusopimukseen perustuen Pirkanmaan hyvinvointialue muun muassa vuokraa Sarastia Rekry Oy:n sijaishenkilöstöä (hoiva- ja hoitotyön sekä tukipalveluiden ammattinimikkeitä) organisaationsa yksiköihin.

Hyvinvointialueella tulee olla riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö ohjaamaan sopimuksen toteutumista ja huolehtimaan tarvittavista viranomaistoiminnan edellyttämistä tehtävistä.

Hyvinvointialue ja yhtiö sopivat yhtiöltä ostettavien palveluiden ehdoista ja sisällöistä, sekä tietosuojasta ja -turvasta. Palvelusopimuksessa sovitaan mm.

  • Kuvaus palvelusta ja sen sisällöstä
  • Tehtävä- ja vastuunjaosta osapuolten välillä
  • Palveluiden yksikköhinnat, hinnan muodostumisen periaatteet ja maksuehto
  • Vaste-/ toimitusajat
  • Palvelutason seuranta ja palvelujen kehittäminen

Sopimus tehdään määräaikaisena yhdeksi vuodeksi, joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen arvo vuodelle 2023 on noin 7 milj. euroa, josta kuntien sote-palvelujen nykyvolyymi on noin 5 milj. euroa ja 2 milj. euroa uutta volyymia.

 

Sidosyksikköasema ja palvelun hankinta

Hankintalain 15 §:n 1 momentin mukaan lakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto on 15.9.2022 päättänyt merkitä 1500 kappaletta Sarastia Oy:n (2360731-5) osaketta ja hyväksyä yhtiön osakassopimuksen.

Sarastia-konserni muodostuu Sarastia osakeyhtiöstä sekä tytäryhtiöistä Suomen Kuntaperintä, Sarastia Rekry sekä muille kuin omistajille sijais- ja rekrytointipalveluita tarjoavasta Onviresta.

Sidosyksikkö on velvollinen noudattamaan omissa hankinnoissaan hankintalainsäädäntöä ja kilpailuttamaan hankintansa.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 16 §:n mukainen perustelu

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa ja siihen sisältyvässä palvelustrategiassa asetetaan muun ohella palvelujen järjestämistä linjaavat tavoitteet ja palveluiden verkoston periaatteet. Hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkiminen on tarpeen palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaavien palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut hankintaa määritellessään järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi.

Tilaaja varmistaa palveluntuottajan kanssa tehtävällä sopimuksella järjestämislain 15 §:ssä asetetut vaatimukset. Sopimuskaudella tilaaja seuraa palvelun tuottamista ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä. Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

 

Päätöstoimivalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62 § mukaan Hyvinvointialuejohtaja päättää talousarvion ja hyväksytyn investointisuunnitelman puitteissa palveluhankinnoista 10 milj. euroon saakka.

Oikeus tilauksen tekemiseen palvelusopimuksen perusteella määräytyy hallinto- ja toimintasääntöjen sekä hankinta- ja sopimushallintaohjeiden mukaisesti.

Pykälän liitteenä palvelusopimus liitteineen. Osa liitteistä salassapidettäviä (peruste JulkL 621/1999 24§ 1 momentin 20 kohta).

Päätös

Päätän hyväksyä liitteenä olevan palvelusopimuksen.

Sopimuksen arvo vuodelle 2023 on noin 7 milj. euroa.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai kun Pirkanmaan hyvinvointialue on tilannut palvelun.

Henkilöstöjohtaja oikeutetaan hyväksymään palvelusopimukseen tarvittavat vähäiset tai teknisluonteiset tarkennukset.

Allekirjoitus

Erhola Marina, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue