§ 99/2023 Pirkanmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen hankinta

Lataa 

14393/2023

Päätöspäivämäärä

24.8.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 62 §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Hankintapäällikkö Leila Haakana, puh. 050 383 9703, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue pyysi tarjouksia sisäisen tarkastuksen palveluita koskien. Palveluita hankitaan sisäisen tarkastuksen eri toimeksiantoihin: vuosisuunnitelman mukaisiin tarkastuksiin, erityistarkastuksiin ja konsultointeihin. Sitoumukseton arvio htp-määrästä ja arvio jakautumisesta eri toimeksiantojen välillä kuvataan tarjouspyynnön liitteessä 1 (Asiakkaan hankinnan kohde ja asiakaskohtaiset vähimmäisvaatimukset).

Tarkastuksen kesto määräytyy tarkastustavoitteiden ja tarkastuslaajuuden perusteella. Ht-päiviä voidaan tarkistaa tarkastuksen edetessä ja Pirkanmaan hyvinvointialue voi ostaa lisäpäiviä, jos tarkastuslaajuuteen on tullut muutoksia. Muiden palveluiden osalta tilaukset tehdään tarpeen mukaan.

Sopimuskausi on 1.9.2023 – 31.8.2025. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä optiokaudella ajalle 1.9.2025 - 31.5.2026.

Tarjouspyyntö perustui Hansel Oy:n dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS) koskien Sisäisen tarkastuksen palveluita ajalle 2020–2025. Tarjouskilpailussa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 52 §:ssä tarkoitettua dynaamisen hankintajärjestelmän sisäistä kilpailutusta koskevaa menettelyä. Tarjouskilpailu toteutettiin Pirkanmaan hyvinvointialueen toimesta Hanselin Kisa-apurilla, joka on työväline sisäistä kilpailutusta tehtäessä.

Pirkanmaan hyvinvointialue valitsee edellä selostetun sisäisen kilpailutuksen perusteella yhden (1) toimittajan ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi (2) tarjousta. Tarjouksen jättivät:

IA Insight Oy ja KPMG Oy Ab.

IA Insight Oy tarjosi sisäisen tarkastuksen palvelut hintaan 335 900 € ja

KPMG Oy Ab hintaan 368 700 €.

Vertailupisteet: Ia Insight Oy 100 ja KPMG Oy Ab 91,1.

 

Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset oli kuvattu liitteessä "DPS:n kohde ja ehdot" sekä liitteessä "Asiakkaan hankinnan kohde ja asiakaskohtaiset vähimmäisvaatimukset". Asiantuntijoille asetetut vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä "Asiantuntijat". Molemmat tarjoajat täyttivät hankinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisen edullisuus, jolloin hinnan painoarvo on 100 %.

 

Edellä mainitun perusteella esitetään, että sisäisen tarkastuksen palvelut hankitaan IA Insight Oy:ltä hintaan 335 900 €. Hinta on ilmoitettu arvonlisäverottomana. 

Hankinnasta tehtävät sopimukset laaditaan tarjouspyynnön pohjalta noudattaen Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT/päivitysversio huhtikuu 2022) niiltä osin kuin ei tarjouspyynnössä ole toisin sanottu.

Lisätietoja valmistelusta Hankintapäällikkö Leila Haakana, puh. +358 50 383 9703, leila.haakana(at)pirha.fi

 

 

Päätös

Päätän, että sisäisen tarkastuksen palvelut hankitaan edellä esitetyn esityksen mukaisesti. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 335 900 euroa. 

Toimeksiannot toteutetaan tilaajan aikataulumäärittelyn mukaisesti.

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue