§ 107/2023 Tays Acutan ja Valkeakosken päivystyspalveluiden hankinnan keskeyttämispäätös ja uudelleenkäynnistäminen

Lataa 

12995/2023

Päätöspäivämäärä

5.10.2023

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Hyvinvointialueen hallintosäännön 62§:n mukaan Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja päättää palveluhankinnoista, joiden arvonlisäveroton arvo on yli 10 000 000 euroa.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Niko Lönn, 040 515 9019, niko.lonn@pirha.fi ja hankinta-asiantuntija Ulla Mäkinen, 040 750 4454, ulla.makinen@tuomi.fi

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta tarjouksia Tays Acutan ja Valkeakosken päivystyspalvelusta. Sopimuskausi on määräaikainen ajalla 1.1.2024-31.12.2025 ja hankinta sisältää toistaiseksi voimassa olevan optiokauden. Hankintayksikön arvonlisäveroton, sitomaton arvio hankintalain mukaiseksi ennakoiduksi arvoksi on noin 12 miljoonaa euroa. Arvo on määritetty laskennalliselle neljän vuoden sopimuskaudelle. Tilaajan tahtotilana on tavoitella mahdollisimman pitkää sopimuskautta tarjottavien palvelujen pitkäaikainen luonne sekä jatkuvuus huomioiden. Julkisena hankintana hankintasopimus tullaan kilpailuttamaan tietyin määräajoin.

Hankinta kilpailutetaan avoimella menettelyllä ja avoimeen menettelyyn noudatetaan, mitä määrätään hankintalain 32§:ssä. Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen; 1. Tays Acutan päivystys ja 2. Tays Valkeakosken päivystys. Tarjoaja voi tarjota vähintään yhteen (1) osa-alueeseen. Palveluntuottajaksi valitaan osa-alueittain kaksi (2) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyttä tarjoajaa. Vertailuperusteena on halvin hinta, sillä laatu on otettu huomioon vähimmäisvaatimuksissa. Hankinta kuuluu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansallisen kynnysarvon ylittäviin, liitteen E mukaisiin sote-palveluhankintoihin.

Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi 14.9.2023 ja tarjouspyyntö oli saatavilla HILMA-palvelussa 16.9.2023. Hankintalain 125§:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Tarjousten jättöaikana tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä 26.9.2023 12:00 asti. Tarjouspyyntöön esitettyjen kysymysten pohjalta hankintayksikkö on todennut, että sen tulee täsmentää ja muuttaa tarjouspyynnölle asetettuja vaatimuksia. Tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja palvelukuvauksissa on kuvattu tarjouspyynnön kohdetta, hinnoittelua ja vaatimuksia puutteellisesti ja ne saattavat suhteettomasti vaikuttaa tarjoajien kilpailuun osallistumiseen. Hankintayksikkö on todennut, että muutokset ovat välttämättömiä hankinnalle asettamien tavoitteiden turvaamiseksi ja sen tulee täsmentää ja muuttaa tarjouspyynnölle asetettuja vaatimuksia. Edellä mainitut asiat voidaan korjata vain uudella menettelyllä, joten hankinnan keskeyttäminen ja tarjouspyynnön uudelleenjulkaisu tulee kyseeseen. Huomioiden muutosten merkitys palveluntuottajille sekä oikeuskäytäntö, muutokset voidaan toteuttaa vain uudella hankintamenettelyllä.

Hankinnan valmistelussa toimi nimetty työryhmä, johon kuuluivat Pirkanmaan hyvinvointialueen projektipäällikkö Niko Lönn, toimialuejohtaja Niina Ruopsa, vastuualuejohtaja Marjo Niskanen, ostopalvelupäällikkö Marjut Keskivinkka sekä Tuomi Logistiikka Oy:n hankinta-asiantuntijat Ulla Mäkinen ja Artturi Kansanaho.

Päätös

Päätän, että Acutan ja Valkeakosken päivystyksen hankintaa koskeva hankintamenettely keskeytetään ja uusi hankintamenettely tarkennetuilla vaatimuksilla käynnistetään viivytyksettä. 

Allekirjoitus

Marina Erhola, hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue