§ 30/2022 Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Nokian kaupungille Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa - Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä

Lataa 

155/2022

Päätöspäivämäärä

6.6.2022

Päätöksen tekijä

Hyvinvointialuejohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston 12.4.2022 päätös §59.

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §16.

Esitys

Sosiaali- ja terveysministeriö päätöksellä 20.12.2021 (VN/27018/2021) on myöntänyt avustusta 14.316.144,60€ sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. Pirkanmaan hyvinvointialue voi välittää edelleen avustuksen kunnalle tai kuntayhtymälle valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n nojalla ICT -valmistelun rahoittamiseen erillisellä sopimuksella sovittavalla tavalla.

Avustusta on myönnetty hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.

Päätöksen mukaan avustusta voidaan käyttää kaikkiin hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021-2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (820/2021) 3 § 2 momentissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.7.2021-31.12.2025.

Edelleen kanavoitava avustus liittyy hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien valmisteluun liittyvään projektiin.

Toteuttamisaikataulu on 15.5.2022 – 31.12.2022. Tällä avustuksella Nokian kaupunki voi hankkia voimassa olevien sopimustensa kautta asiantuntijatyötä hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien muutosten valmisteluun. Avustuksen määrä työmääräarvioinnin perusteella on enintään 37.280,76 €.

Lopullinen avustus määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaisena. Avustus maksetaan kertakorvauksena. Koska kyseessä on valtionavustuslakiin perustuva avustuksen siirto, ei avustuksen saaja voi sisällyttää kustannuksiinsa hallinnollisia kuluja. Avustuksen edelleen kanavoimisesta, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja muista ehdoista on laadittu erillinen sopimus. Avustuksen saaja on velvollinen noudattamaan valtionavustuslakia.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien muutosten valmisteluun edelleen kanavoidaan valtionavustusta Nokian kaupungille 37.280,76 €. Avustus edellyttää Nokian kaupungilta lainvoimaisia hankintapäätöksiä sekä erittelyä toteutuneista kustannuksista. Avustuksen käyttämisestä on laadittu erillinen sopimus. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palauttaa valtionavustuslain (688/2011) 20§ mukaisesti. Avustukseen sovelletaan muutoinkin, mitä valtionavustuslaissa on säädetty.

Allekirjoitus

Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue