§ 8/2023 PALVELUJÄRJESTELMÄN ULKOPUOLELTA KERTYVÄN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN JOHTAMISESSA (PUHTI) -HANKKEEN TOTEUTUKSEN HANKINTA

Lataa 

2882/2023

Päätöspäivämäärä

8.2.2023

Päätöksen tekijä

Integraatiojohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 26 §

Sote-palvelujen toimintasääntö (Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 30.12.2022 § 101)

Hankintalain 9 §:n 1 mom. 13

Esitys

Pirkanmaan Tulevaisuuden sotekeskus kehittämisohjelmassa (PirSOTE-hanke) on hyödynnetty v. 2020 alkaen uudenlaista tiedolla johtamisen graafista työkalua (THL:n PUHTI-hanke) alueellisen hyvinvointijohtamisen tukena. Työkalun avulla on koottu tietoa väestön elintavoista, päihteistä ja nuorten psykososiaalisista haasteista. Tietolähteinä ovat olleet mm. elintarvikeliikkeiden paikalliset myyntitiedot, sosiaalinen media, urheiluseurojen tiedot ja rikosrekisterit. Vuonna 2021 on koottu ja analysoitu tietoja, testattu tiedon hyödyntämistä sekä tehty sopimuksia uusista tietolähteistä. Vuonna 20222 on toteutettu laajempi uusien tietolähteiden hyödyntäminen. PUHTI on mahdollistanut yritysten ja yhteisöjen omistaman, ihmisten arkeen ja hyvinvointiin liittyvän paikkatiedon hyödyntämisen. Hanketta on toteutettu yhteistyössä Pirkanmaan sekä Tampereen, Helsingin ja Turun kaupunkien kanssa.

Hankkeen kolmannessa vaiheessa vuosina 2023-2025 on tarkoitus kehittää terveyden ja hyvinvoinnin johtamista uusia, palvelujärjestelmän ulkopuolisia aluekohtaisia tietoja hyödyntäen konkreettisissa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä päätöksissä hyvinvointialueen johtamisessa sekä päivittäisen työn tukena. PUHTI-hanke on ainoa toteuttaja, joka pystyy tuottamaan ja hyödyntämään palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvää tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa.  Täten hankinta tulee toteuttaa suorahankintana THL:sta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen rahoitusosuus on 90 000,00 euroa (30 000,00 euroa/ vuosi) sisältäen arvonlisävero-osuuden hyväksytyistä verollisista kustannuksista.

Kyseessä on hankintalain 9 §:n 1 mom. 13 kohdan mukainen tutkimus- ja kehittämispalvelu, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankinta-​asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjous tulee julkiseksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ja yleisesti julkiseksi,​ kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään sähköisessä arkistossa.

PUHTI-hankkeen toteuttamiseksi tulee laatia päätös ja sopimus hankkeen toteutuksesta Pirkanmaalla osana PirSOTE-hanketta. PirSOTE-hankkeen valvojan mukaan PUHTI-hanke on sisällöllisesti hyväksyttävä, sisältyy PirSOTE:n hankesuunnitelmaan, kustannukset kohdentuvat hankesuunnitelman mukaiseen toimintaan ja täten edistävät hankesuunnitelman toteuttamista.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä,​ että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii hankejohtaja,​  tällä hetkellä hankejohtajana toimii Eeva Halme. Hankejohtajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin tehtävän hoitajalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Hankinnan arvo on 30 000,00 euroa vuodessa eli 90 000,00 euroa sopimuskauden aikana sisältäen arvonlisävero-osuuden hyväksytyistä verollisista kustannuksista.

Päätös

Päätän, että sopimus "Palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvän tiedon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa (puhti) -hankkeen toteutuksen hankinta" tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Sopimuksen omistajatahona on integraation vastuualue ja vastuuhenkilöksi nimetään hankejohtaja.

Hankinnan arvo on sitoumuksetta 90 000,00 euroa sopimuskauden aikana sisältäen arvonlisävero-osuuden hyväksytyistä verollisista kustannuksista.

Kustannukset hankkeen toteutuksen osalta vuonna 2023 katetaan PirSOTE-hankkeen kustannuspaikalta 51000, P 00014

Allekirjoitus

Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue