§ 65/2023 Järjestöjen kohdeavustukset vuonna 2023

Lataa 

11847/2023

Päätöspäivämäärä

27.6.2023

Päätöksen tekijä

Sote-johtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan aluehallituksen päätös 26.6.2023 § 183 Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustusten päätösvallan siirtäminen viranhaltijalle.

Aluehallitus on päättänyt siirtää päätösvallan Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustusten myöntämisessä sosiaali- ja terveysjohtajalle.

Esitys

Valmistelijoiden yhteystiedot
Integraatiojohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086 ja suunnittelupäällikkö Annamari Tuominen, puh. 044 473 9534, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 7§:n mukaisesti hyvinvointialueen on edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Pirkanmaan hyvinvointialue päättää vuosittain kohdeavustuksista. Pirkanmaan hyvinvointialueen avustustoimintaa ohjaa aluehallituksen hyväksymä Pirkanmaan hyvinvointialueen avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus 24.10.2022). Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja hallintolaissa (434/2003) säädetyt hyvän hallinnon perusteet.
Pirkanmaan hyvinvointialueen avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustusta voidaan myöntää sote-järjestöjen yleishyödylliseen toimintaan, joka edistää hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumista, tukee ja täydentää Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa ja on hyvinvointialueen eettisten toimintaperiaatteiden mukaista. Lisäksi avustettavan toiminnan tulee olla alueellista tai ylikunnallista. Avustuksella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia, eikä avustusta myönnetä toimintaan, jonka mahdollinen tuotto käytetään omistajiensa hyväksi. Avustusta ei myönnetä uskonnon harjoittamiseen tai uskonnollisen sanoman levittämiseen. Avustettavien järjestöjen toimintaan ohjaudutaan pääasiassa sote-palveluista.

Hyvinvointialue avustaa sen lakisääteisiä tehtäviä tukevaa ja täydentävää järjestölähtöistä toimintaa. Tällainen toiminta sisältää sote-palveluiden kiinteän tukitoiminnan, potilas-, vammais-, omais- ja kriisityötä tekevät järjestöt, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuen, sote-järjestöjen verkostojärjestöt ja hyvinvointialueen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan silloin kun toiminta on alueellisesti tai ylikunnallisesti kattavaa, sekä pelastusalan.  

Hyvinvointialueen vuoden 2023 kohdeavustukset olivat haussa 22.5.-9.6.2023 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä kohdeavustushakemuksia saapui yhteensä 54. Haettujen avustusten yhteenlaskettu summa oli 165 739,50 euroa. Vuoden 2023 hyväksytyn talousarvioon perustuen Pirkanmaan hyvinvointialue myöntää järjestöille kohdeavustuksina 54 631,50 euroa.

Aiemmin tänä vuonna asiakkuus- ja laatujaosto on myöntänyt järjestöille yleisavustuksia yhteensä 444 250 euroa (17.4.2023 § 23) ja kumppanuusavustuksia 1 267 080 euroa (16.1.2023 § 7). 

Kohdeavustuksia esitetään myönnettäväksi 30 yhteisölle yhteensä 54 631,50 euroa. Päätöksen liitteenä on kooste kohdeavustusta vuonna 2023 hakeneista yhteisöistä ja esitetyistä avustussummista.

Päätös

Päätän, että

  • Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustukset myönnetään liitteenä olevan esityksen mukaisesti,
  • kustannukset maksetaan integraation vastuualueen kustannuspaikalta 50210,
  • myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty,
  • myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2023 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Allekirjoitus

Taru Kuosmanen, sosiaali- ja terveysjohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue