§ 91/2022 Vaarallisen jätteen, terveydenhuollon erityisjätteen ja tietosuojajätteen kuljetus ja käsittely

Lataa 

547/2022

Päätöspäivämäärä

22.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §22

Esitys

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimeksiannosta tarjouksia vaarallisen jätteen, terveydenhuollon erityisjätteen ja tietosuojajätteen kuljetuksesta ja käsittelystä kolmen vuoden sopimuskaudelle. Hankintasopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä kahden (2) vuoden optiokaudella. Tarjouskilpailu järjestettiin hankintarenkaana, jonka jäseninä olivat Pirkanmaan hyvinvointialue ja Fimlab Laboratoriot Oy. Hankintarenkaan molemmat jäsenet, Pirkanmaan hyvinvointialue ja Fimlab Laboratoriot Oy, tekevät omat hankintapäätöksensä ja sopimuksensa valittavan palveluntuottajan kanssa. 

Hankinta koostuu kolmesta osa-alueesta. Tarjoaja saivat tarjota yhtä tai useampaa osa-aluetta. Pirkanmaan hyvinvointialue on tilaajana kaikissa kolmessa osa-alueessa ja Fimlab Laboratoriot Oy on tilaajana osa-alueessa 1. Osa-alueista tehdään erilliset sopimukset tilaajittain.

 • Osa-alue 1 Vaarallisen jätteen kuljetus ja käsittely (sisältää tunnistettavan biologisen jätteen)
 • Osa-alue 2 Terveydenhuollon erityisjätteen kuljetus ja käsittely
 • Osa-alue 3 Tietosuojajätteen kuljetus ja käsittely

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä oli EU-kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 09.11.2022 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 9.12.2022 klo 12:00 mennessä seuraavat yritykset osa-alueittain:

Osa-alue 1

 • Fortum Waste Solutions Oy (0350017-4) 
 • Kierto Ympäristöpalvelut Oy (2278555-8) 
 • L&T Teollisuuspalvelut Oy (3155936-8) 
 • Remeo Oy (0946005-4) 

Osa-alue 2

 • Fortum Waste Solutions Oy (0350017-4)
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy (0968008-1)
 • Remeo Oy (0946005-4) 

Osa-alue 3

 • Encore Ympäristöpalvelut Oy (0112496-1)
 • Suomen Tietoturva Oy (2127600-6)

Osa-alueessa 3 Encore Ympäristöpalvelut Oy ilmoitti käyttävänsä voimavara-alihankkijana Länsiö Logistiikka Oy:tä (1023909-0).

Hankintalain 79 §:n mukaan hankintayksikkö voi avoimessa menettelyssä tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen poissulkemisperusteisiin (hankintalain 80 § ja 81 §) tai soveltuvuusvaatimuksiin kohdistuvaa tarkistamista.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintalain 74 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Jos tarjouksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintayksikkö pyysi osa-alueiden 1 ja 2 osalta jokaista tarjoajaa selventämään tarjotussa palvelussa käytettävää alihankintaa sekä osa-alueen 3 osalta Encore Ympäristöpalvelut Oy:tä selventämään, sisältääkö tarjouksen liitteenä ollut palvelukuvaus tarjouspyynnön vastaisia ehtoja.

Selvitysten perusteella kaikki tarjouskilpailuun saapuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset. 

Tarjousten vertailu

Päätöksenteon perusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa, koska laatu oli otettu huomioon vähimmäisvaatimuksissa. Jokainen osa-alue vertailtiin erikseen.

Osa-alueen 1 vertailuhinta muodostui laskemalla yhteen tarjoajan Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Fimlab Laboratoriot Oy:n hinnoittelutaulukkoihin ilmoittamat kokonaishinnat. Vertailuhinnassa on huomioitu yhtä yksikköhintaa koskenut virheellinen kaava Pirkanmaan hyvinvointialueen hinnoittelutaulukossa. Hankintayksikkö ilmoitti virheellisestä kaavasta kaikille tarjoajille tarjousajalla.

Osa-alueen 2 vertailuhinta muodostui tarjoajan Pirkanmaan hyvinvointialueen hinnoittelutaulukkoon ilmoittamasta kokonaishinnasta.

Osa-alueen 3 vertailuhinta muodostui laskemalla yhteen tarjouspyynnöllä ilmoitettujen painokertoimien mukaisesti painotetut tarjoajan ilmoittamat yksikköhinnat.

Tarjoajien vertailuhinnat olivat osa-alueittain seuraavat:

Osa-alue 1

 • Fortum Waste Solutions Oy                132 286,39 €  
 • Kierto Ympäristöpalvelut Oy               271 453,14 €  
 • Remeo Oy                                           642 348,30 €  
 • L&T Teollisuuspalvelut Oy                   646 888,40 €

Osa-alue 2

 • Fortum Waste Solutions Oy              32 728,50 €
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy                55 557,25 €
 • Remeo Oy                                         82 314,75 €

Osa-alue 3

 • Encore Ympäristöpalvelut Oy             1 973,00 €
 • Suomen Tietoturva Oy                        2 026,20 €

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki osa-alueissa 1 ja 2 Fortum Waste Solutions Oy ja osa-alueessa 3 Encore Ympäristöpalvelut Oy voimavara-alihankkijanaan Länsiö Logistiikka Oy.

Soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoajaa rasittaa jokin hankintalain 80 §:ssä luetelluista pakollisista poissulkemisperusteista. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota rasittaa jokin hankintalain 81 §:ssä luetelluista harkinnanvaraisista poissulkuperusteista. Hankintalain 83 §:n mukaan tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön

asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on tarkastanut valittaviksi esitettyjen yritysten soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Valittavaksi esitetyt yritykset ja voimavara-alihankkija täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Hankintayksikkö on tarkastanut hyväksytysti tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset valittavaksi esitetyiltä yrityksiltä ja voimavara-alihankkijalta ennen hankintapäätöstä VastuuGroup.fi -palvelusta.

Valittujen yritysten ja voimavara-alihankkijan tulee toimittaa ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista hyväksytysti rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote) ja yhteisösakko-ote.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätösesitys

Fortum Waste Solutions Oy esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi osa-alueeseen 1 Vaarallisen jätteen kuljetus ja käsittely sekä osa-alueeseen 2 Terveydenhuollon erityisjätteen kuljetus ja käsittely. Encore Ympäristöpalvelut Oy voimavara-alihankkijanaan Länsiö Logistiikka Oy esitetään valittavaksi sopimuskumppaniksi osa-alueeseen 3 Tietosuojajätteen kuljetus ja käsittely.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden aikana sisältäen mahdolliset optiokaudet on sitoumuksetta osa-alueessa 1 noin 472 000 €, osa-alueessa 2 noin 164 000 € ja osa-alueessa 3 noin 200 000 €. Optiokausien käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Päätös

Päätän, että sopimukset Pirkanmaan hyvinvointialueen vaarallisen jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä (osa-alue 1) ja terveydenhuollon erityisjätteen kuljetuksesta ja käsittelystä (osa-alue 2) tehdään Fortum Waste Solutions Oy:n (0350017-4) kanssa sekä tietosuojajätteen kuljetuksesta ja käsittelystä (osa-alue 3) Encore Ympäristöpalvelut Oy:n (0112496-1) kanssa.

Sopimuskausi alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.12.2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa tilaajan päätöksellä kahden (2) vuoden optiokaudella. Optiokausien käyttöönotosta tehdään erillinen päätös.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskauden aikana sisältäen mahdolliset optiokaudet on sitoumuksetta osa-alueessa 1 noin 472 000 €, osa-alueessa 2 noin 164 000 € ja osa-alueessa 3 noin 200 000 €.

Hankintapäätös on Pirkanmaan hyvinvointialuetta sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue