§ 66/2022 Välinehuoltopalveluiden hankintaa koskeva hankintapäätös pienhankinnasta liitteen E mukainen palvelu

Lataa 

569/2022

Päätöspäivämäärä

17.11.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Hankinnan kohteena on välinehuoltopalveluiden hankinta sekä tarvittavien väline- ja instrumenttitarpeiden täydentäminen vuokraamalla. Ensi sijassa palvelua hankintaan Kangasalan alueen sivuterveysasemien välineiden huoltamiseen. Kangasalan alueen sivuterveysasemia ovat Ruutanan hammashoitola, Suoraman hammashoitola, Vatialan hammashoitola, Pälkäneen hammashoitola, Sahalahden hammashoitola ja Luopioisten hammashoitola.

Hankinnan kohteena olevat palvelut (85142300-9 Puhtaanapitopalvelut) kuuluvat hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 107 §:ssä tarkoitettuun sosiaali- ja terveyspalvelujen liitteen E mukaisiin palveluhankintoihin. Hankinnan arvo jää alle liitteen E mukaisen kynnysarvon ollen näin pienhankinta.

Hankintayksikkö valmistelee rinnalla liitteen E mukaista kynnysarvon ylittävää välinehuoltopalveluiden hankintaa koskevaa kilpailutusta. Tavoitteena on, että kilpailutuksen perusteella tehtävä hankintasopimus astuisi voimaan 1.3.2023.

Tilaaja on arvioinut, että palveluiden hankkiminen yksityisiltä palveluntuottajilta on tarpeen hankinnan kohteen mukaisten palveluiden tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja palveluiden riittävän saatavuuden takaamiseksi hyvinvointialueella. Tilaaja on huomioinut järjestämislain (612/2021) vaatimukset palveluiden järjestämisvastuusta ja asiakkaiden palveluiden yhdenvertaisesta toteutumisesta. Hyvinvointialue vastaa palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioinnista hankkiessaan palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Tilaajan hankinta täyttää järjestämislain 12 §:ssä asetetut edellytykset palvelujen hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta.

Hankintasopimuksessa Tilaaja on varautunut palveluiden jatkuvuuden hallintaan sekä potentiaalisimpiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Hankintaa koskevan sopimuksen mukaisesti varautumisen lähtökohtana on, että palveluntuottaja turvaa palveluiden jatkuvuuden myös normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Palveluntuottajalla on velvollisuus varautua etukäteen tyypillisimpiin häiriötilanteisiin.

Hankintayksikkö on neuvotellut Suomen Välinehuolto Oy (2236077–9) kanssa palvelun toteuttamisesta. Neuvottelujen pohjalta hankinta toteutetaan Suomen Välinehuolto Oy:n kanssa, jolla on arvion mukaan edellytykset tuottaa annetussa aikataulussa tarvittavaa välinehuoltopalvelua.

Suomen Välinehuolto Oy (y-tunnus 2236077–9) on tarjonnut kyseistä palvelua Pirkanmaan hyvinvointialueelle arvonlisäverottomilla hinnoilla lääkärikeskusinstrumentteja 60,60 euroa per laatikollinen puhtaita instrumentteja sekä suunterveydenhuollon instrumentteja 6,19 euroa per potilaskäynti. Lisäksi Suomen Välinehuolto Oy on tarjonnut välineiden ja instrumenttien vuokrausta 1000 euron arvonlisäverottomaan kuukausihintaan. Hankintayksikkö ostaa palvelua tarpeensa mukaan, eikä sitoudu tiettyyn ostomäärään.

Hankinta tehdään siirtymäajalle, jona tavoitellaan ajanjaksoa 1.1.2023-28.2.2023. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 90 000 euroa.

Päätös

Päätän, että hankinnan kohteena oleva välinehuoltopalvelu hankitaan pienhankintana Suomen Välinehuolto Oy:ltä siirtymäajalle, jona tavoitellaan ajanjaksoa 1.1.2023-28.2.2023.

Hankintapäätöksen tiedoksiannolla ei vielä synny sopimusta osapuolten välille. Sitova sopimus syntyy hankintayksikön ja palveluntuottajan välille vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisella.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätös perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Lisätietoa päätöksestä: Palvelupäällikkö Susanna Lisma susanna.lisma@pirha.fi.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue