§ 75/2022 Valtionavustuksen edelleen kanavoiminen Valkeakosken kaupungille Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa

Lataa 

155/2022

Päätöspäivämäärä

5.12.2022

Päätöksen tekijä

Tukipalvelujohtaja

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö §21

Esitys

Sosiaali- ja terveysministeriö päätöksellä 20.12.2021 (VN/27018/2021) on myöntänyt avustusta 14.316.144,60€ sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen. Pirkanmaan hyvinvointialue voi välittää edelleen avustuksen kunnalle tai kuntayhtymälle valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n nojalla ICT -valmistelun rahoittamiseen erillisellä sopimuksella sovittavalla tavalla.

Avustusta on myönnetty hyvinvointialueiden perustamisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen yhteydessä toteutettavan tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.

Päätöksen mukaan avustusta voidaan käyttää kaikkiin hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021-2026 annetun valtioneuvoston asetuksen (820/2021) 3 § 2 momentissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.7.2021-31.12.2025.

Edelleen kanavoitava avustus liittyy Pirkanmaan hyvinvointialueen Pegasos-järjestelmän muutosten valmisteluun, kun hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023.

Toteuttamisaikataulu on 1.11.2022 – 31.12.2022. Tällä avustuksella Valkeakosken kaupunki voi hankkia voimassa olevien sopimustensa kautta asiantuntijatyötä hyvinvointialueen sosiaalihuollon järjestelmien muutosten valmisteluun. Avustuksen määrä työmääräarvioinnin perusteella on enintään 4217,40 euroa.

Lopullinen avustus määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaisena. Avustus maksetaan kertakorvauksena. Koska kyseessä on valtionavustuslakiin perustuva avustuksen siirto, ei avustuksen saaja voi sisällyttää kustannuksiinsa hallinnollisia kuluja. Avustuksen edelleen kanavoimisesta, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja muista ehdoista on laadittu erillinen sopimus. Avustuksen saaja on velvollinen noudattamaan valtionavustuslakia.

Päätösesityksenä on, että Pirkanmaan hyvinvointialue edelleen kanavoi valtionavustusta Valkeakosken kaupungille 4217,40 euroa. Avustus edellyttää Valkeakosken kaupungilta lainvoimaisia hankintapäätöksiä sekä erittelyä toteutuneista kustannuksista.

Päätös

Päätän, että Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestelmien muutosten valmisteluun edelleen kanavoidaan valtionavustusta Valkeakosken kaupungille 4217,40 euroa. Avustus edellyttää Valkeakosken kaupungilta lainvoimaisia hankintapäätöksiä sekä erittelyä toteutuneista kustannuksista. Avustuksen käyttämisestä on laadittu erillinen sopimus. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai liikaa maksettu avustus tai sen osa tulee palauttaa valtionavustuslain (688/2011) 20§ mukaisesti. Avustukseen sovelletaan muutoinkin, mitä valtionavustuslaissa on säädetty.

Allekirjoitus

Pekka Erola, tukipalvelujohtaja

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue