§ 49/2023 Tavarankesyttäjä Oy

Lataa 

600/2022

Päätöspäivämäärä

24.10.2023

Päätöksen tekijä

Valvonta-asiantuntija

Päätöksen perustelut

Toimivalta

 Hallintosääntö 28 §, 3.mom.

2520/2023 delegointipäätös 22.2.2023, § 6/2023

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot

Valvonta-asiantuntija, Sirpa Mikkonen, puh. +358 44 473 9608, sirpa.mikkonen@pirha.fi

 

Tavarankesyttäjä Oy (y-tunnus 3376788-1) on toimittanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Ilmoitus on saapunut 10.10.2023 (ja pyydetyt lisäselvitykset ja rikosrekisteriote 24.10.2023).

Yrityksen toiminta-alueena on Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Nokia, Kangasala, Orivesi, Ylöjärvi, Valkeakoski ja Vesilahti. Ilmoituksen mukaan toiminta alkaa 15.9.2023. Ilmoituksen mukaan yritys tuottaa tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja seuraaville asiakasryhmille: lapsiperheet, vanhukset ja muu asiakasryhmä.

Yksityisten sosiaalipalvelujen on perustuttava sopimukseen tai hyvinvointialueen tekemään hallintopäätökseen sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:n mukaisesti laadittuun palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan (laki yksityisistä sosiaalipalveluista §5). Ilmoituksen mukaan palveluntuottaja laatii asiakkaan kanssa yksilöllisen hoito- ja /tai palvelusuunnitelman.

Sosiaalipalveluiksi katsotaan palvelut, joilla sosiaalihuollon ammattihenkilöt ja muu asiakastyöhön osallistuva henkilöstö edistää ja ylläpitää yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta (sosiaalihuoltolaki § 3). Sosiaalipalveluilla varmistetaan, ettei asiakkaan oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Tukipalveluna voidaan tuottaa: ateriapalvelua, vaatehuoltopalvelua, siivouspalvelua, asiointipalvelua sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua (sosiaalihuoltolaki § 19). Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä aluehallintoviraston 24.10.2012 tekemän linjauksen mukaan myös henkilökohtainen apu on tukipalveluihin rinnastettavaa palvelua.

Päätös

Päätän, että Tavarankesyttäjä Oy hyväksytään Pirkanmaan hyvinvointialueelle 24.10.2023 alkaen tukipalveluiden tuottajaksi asiakkaille, jotka tarvitsevat palvelua toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi ja joiden kanssa on tehty palvelusta sopimus - joiden kanssa on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 7 §).

Mikäli em. edellytykset eivät täyty asiakasryhmän tai muiden vaatimusten osalta, ei tuotettu palvelu ole yksityistä sosiaalipalvelutoimintaa. Tavarankesyttäjä Oy:n tukipalvelut ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen valvomaa yksityistä sosiaalipalvelua.  Pirkanmaan hyvinvointialue pitää tukipalveluista rekisteriä, johon Tavarankesyttäjä Oy merkitään 24.10.2023 alkaen.

Pirhan ylläpitämästä rekisteristä luovutetaan tietoja henkilötietojen käsittelijälle M365-palvelun välityksellä, ja muilta osin tietojen käsittely on kuvattu asia-, päätös- ja sopimusrekisterin selosteella.

Allekirjoitus

Sirpa Mikkonen, Valvonta-asiantuntija

Organisaatiotieto

Pirkanmaan hyvinvointialue