Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Erikoissairaanhoidon palvelusetelin sääntökirjan muuttaminen

1748/2024

Valmistelija

 • Juha Kinnunen, PALVELULINJAJOHTAJA SAIRAALAPALV., juha.kinnunen@pirha.fi
 • Jarno Riikonen, YLILÄÄKÄRI, jarno.riikonen@pirha.fi
 • Susanna Niemeläinen, YLILÄÄKÄRI, susanna.niemelainen@pirha.fi
 • Tuire Ilus, APULAISYLILÄÄKÄRI, tuire.ilus@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialue päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 9 § 1:n momentin mukaisesti.

Aluehallitus on hyväksynyt Erikoissairaanhoidon palvelusetelin sääntökirjan 19.12.2022, § 331 ja siihen on hankintajohtajan päätöksellä myöhemmin korjattu asiakkaan omavastuuosuus (6.2.2023, 3 §).

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen jälkeen on arvioitu palvelusetelitoimintaan liittyviä asioita. Palvelusisältöjä on käyty tarkasti läpi ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevassa erikoissairaanhoidossa palveluseteliä on tarpeen jatkossa käyttää vain aiempaa rajatummissa palveluissa, joita ei tässä vaiheessa kyetä täysin tuottamaan hyvinvointialueen omana toimintana. Palvelusetelillä tuetaan hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa erityisesti jonojen purussa. Sääntökirjan palvelukohtaiseen osioon on tarpeen tehdä tarkennuksia muun muassa palvelusetelin arvoon, palveluiden sallittuun hinnoitteluun ja laskutukseen, palvelupalautteen toimittamiseen sekä ilmoittautumis- ja hakeutumisprosessiin.

Järkeistämällä palvelusisältöjä, järjestämistapaa ja hyödyntämällä sähköisiä järjestelmiä kyetään seuraamaan ja ennustamaan myös kustannuksia aiempaa paremmin.

Palvelusetelilain mukaan hyvinvointialueen tulee hyväksyä ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää hyvinvointialueen myöntämää palveluseteliä. Hyvinvointialueen on pidettävä luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista ja peruutettava hyväksyminen ja poistettava luettelosta, mikäli hyväksymiselle asetetut ehdot eivät täyty tai tuottaja pyytää hyväksynnän peruuttamista.

Palvelusetelituottajuudesta kiinnostuneet palvelujen tuottajat voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi erikseen määriteltävänä määräaikana Pirkanmaan hyvinvointialueelle Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä (PSOP).

Palvelutuottajien tulee ilmoittaa kiinteät hinnat niille palvelusetelin sääntökirjan hintaliitteessä listatuille palvelusisällölle, joita ne haluavat tuottaa. Hinnat ovat sitovia ja voimassa kaksi (2) vuotta. Tämän jälkeen palvelusetelin arvo määritellään niin, että jokaisessa palvelusisällössä edullisimman hinnan ilmoittaneen tuottajan asiakkaalta perimä omavastuuosuus on sama kuin minkä asiakas maksaa vastaavasta Pirkanmaan hyvinvointialueen omana tuotantona antamasta palvelusta (vuonna 2024 ne ovat yli 18-vuotiailta seuraavat: poliklinikkamaksu 46,00 € ja päiväkirurgiamaksu 150,80 €). Asiakkaan maksama omavastuuosuus on palvelusetelituottajan ilmoittaman hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Jos asiakas valitsee palveluntuottajan, jonka ilmoittama hinta on korkeampi, sitä suurempi on myös asiakkaan omavastuuosuus.

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa kaksi vuotta eikä sinä aikana palvelusetelipalveluun hyväksytä uusia palvelusetelituottajia. Jos alimman hinnan ilmoittanut tuottaja lopettaa, lasketaan palvelusetelin arvo uudelleen tarpeenmukaisille sisällöille. Päätöksen muuttuneesta arvosta voi tehdä palvelulinjajohtaja. Palvelulinjajohtaja voi tehdä myös päätöksen palvelutuotteiden muutoksista joko lisäämällä tai poistamalla tuotteita perustellusti. Mikäli palveluseteli arvioidaan jatkossa tarpeenmukaisena palvelun tuottamistapana, palvelusetelin arvo tarkistetaan ja otetaan uusia tuottajia.

Sääntökirjaan on lisäksi päivitetty yleinen osio. Muutoksia on tehty lisäämällä uusia määritelmiä sekä tarkentamalla kuvauksia ja terminologiaa. Keskeisimmät muutokset koskevat tietosuojaliitettä ja 1.1.2024 voimaan tullutta uutta asiakastietolakia. Lisäksi tarkennuksia on tehty muun muassa tietojärjestelmiin ja laskutukseen liittyviin osioihin. Jatkossa palveluntuottajan tulee kuulua Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palveluun, jolloin tilaajavastuulain edellyttämät tarkistukset automatisoituvat sekä rekisteröityä palvelutietovarantoon (PTV).

Liitteenä erikoissairaanhoidon palvelusetelin sääntökirja.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä liitteen mukaisen erikoissairaanhoidon palvelusetelin sääntökirjan noudatettavaksi hyvinvointialueella, ja
   
 • että sääntökirja korvaa aluehallituksen 19.12.2022 hyväksymän erikoissairaanhoidon sääntökirjan ja siihen myöhemmin hankintajohtajan päätöksellä tehdyt muutokset,
   
 • että palvelusetelin arvo lasketaan perusteluissa määritellyllä tavalla,
   
 • että kaikki palvelusetelituottajat hakeutuvat palvelusetelituottajiksi PSOP-järjestelmässä, ja
   
 • että palvelulinjajohtaja voi tehdä perustellusti muutoksia palvelusetelin arvoon ja tuotevalikoimaan ja hankintajohtaja voi tehdä vähäisiä muutoksia tai teknisiä muutoksia sääntökirjaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Tiedoksi

Anniina Tirronen, Leila Haakana, Päivi Juurinen, Juha Kinnunen, Marjut Keskivinkka, Jarno Riikonen, Minna Brand, Tuire Ilus, Susanna Niemeläinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.