Aluehallitus, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin hintakaton ja palvelusetelin arvon korottaminen

1748/2024

Valmistelija

 • Päivi Tryyki, PALVELULINJAJOHTAJA, paivi.tryyki@pirha.fi
 • Mari Ollinpoika, TOIMIALUEJOHTAJA, IKÄIHMISTEN, mari.ollinpoika@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialue päättää sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 9 §:n 1 momentin mukaisesti. Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 § 331 yhteensä 15 sääntökirjaa noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen, mukaan lukien ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen ja lyhytaikaishoidon sääntökirjan.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen palvelusetelillä on vaihtoehto ostopalveluna järjestettävälle palvelulle ja täydentää hyvinvointialueen omana tuotantona järjestettävää palvelua. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta valitsemastaan yksiköstä. Palvelujen järjestämistä palvelusetelillä ohjaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palveluseteli on joustava ja kustannukseltaan kohtuullinen tapa tuottaa ympärivuorokautisen asumisen palvelua.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin hintakatto on tällä hetkellä 175 euroa/vuorokausi. Hintakatolla tarkoitetaan maksimihintaa, minkä palveluntuottaja saa hoivavuorokaudesta. Hintakatto sisältää hyvinvointialueen maksaman korvauksen (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan maksaman omavastuuosuuden. Nykyinen hintakatto on jäänyt jälkeen ostopalveluna tuotettavasta palvelusta, jonka keskihinta on tällä hetkellä noin 180 euroa vuorokaudessa. Riskinä on, että palvelusetelillä tuotettavaan palveluun ei riitä enää palveluntuottajia. Jotta palveluseteli säilyy jatkossakin varteenotettavana vaihtoehtona ostopalveluna hankittavalle palvelulle, tulisi sen kattohintaa nostaa samalle tasolle ostopalveluiden keskihinnan kanssa. Pirkanmaan hyvinvointialueella on alueita, joiden alueella palveluseteli on pääasiallinen tapa tuottaa ympärivuorokautista palveluasumista, kuten Sastamala ja Punkalaidun. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin piirissä on noin 190 asiakasta. 

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvo asiakkaalle on tällä hetkellä 171 euroa/vuorokausi. Kyseessä on tulosidonnainen palveluseteli. Asiakkaan omavastuu määräytyy hänen jatkuvien ja säännöllisten tulojensa mukaan. Hintakaton korottamisen yhteydessä tulisi myös korottaa palvelusetelin arvoa, jotta omavastuuosuus säilyisi asiakkaan kannalta kohtuullisena ja vastaisi paremmin asiakasmaksuja muulla tavoin toteutetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kustannukset, jotka aiheutuvat hyvinvointialueelle vastaavan palvelun tuottamisesta hyvinvointialueen omana tuotantona tai hankkimisesta ostopalveluna sekä asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009)

Pirkanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten ympärivuorokautisen asumisen palvelusetelin kustannukset olivat vuonna 2023 noin 9,1 miljoonaa euroa. Jos palvelusetelin kattohintaa korotetaan 180 euroon/vuorokausi, kustannukset voivat nousta korkeintaan 2,85 prosenttia, mikä vuositasolla on noin 260 000 euroa. Ehdotettu korotus on huomioitu talousarviossa osana ostopalveluita. Ostopalvelumäärärahoissa pysymistä varmistetaan täyttämällä aina ensin oman tuotannon paikat. Palvelurakenteen keventäminen vaatii pidemmän ajan, mutta jatkossa se osaltaan vähentää painetta ympärivuorokautisen palveluasumisen paikkoihin, myös ostopalveluihin.

Tämän lisäksi päivitetään sääntökirjan tietosuojaliite ajantasaiseen versioon.

Liitteenä ympärivuorokautisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan sääntökirja. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin hintakaton korottamisesta 1.4.2024 alkaen 180 euroon/vrk ja
   
 • ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin maksimiarvon korottamisesta 1.4.2024 alkaen 176 euroon/vrk.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta, Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin.

Kokouskäsittely

Kokouksessa oli läsnä palvelulinjajohtaja Päivi Tryyki.

Tiedoksi

Päivi Tryyki, Mari Ollinpoika, Tanja Karvonen, Marita Pitkänen, Anna Mustonen, Heli Suuronen, Anniina Tirronen, Leila Haakana, Kati Sippola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo
Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere
Käyntiosoite: G-rakennus, Nivelkatu 5,​ 1. krs,​ kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–14.30.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös hyvinvointialueen sähköisessä asioinnissa:
www.pirha.fi/sahkoinen-asiointi (Asioi hallinnon kanssa).

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.
   

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.