Aluehallitus, kokous 13.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Aluehallituksen 20.2.2023 pöytäkirjan § 43 Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi uudelleen tarkastaminen

3635/2023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuukka Salkoaho, integraatiojohtaja, tuukka.salkoaho@pirha.fi

Perustelut

Osana hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoa Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaan liitto ovat tunnistaneet tarpeen organisaatioiden systemaattiselle yhteistyölle. Myös lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa. Yhteistyön yleisinä tavoitteina olisi saavutettavat ja saumattomat palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Pirkanmaan liitto on taas keskeinen yhteistyökumppani muun muassa väestöennustetyön, ennakointityön, aluesuunnittelun, TKI-rahoituksen sekä vaikuttamisen kysymyksissä EU-tasolla ja kotimaassa.

Yhteistyön valmistelussa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että yhteistyön tavoitteet, rakenteet ja periaatteet kirjattaisiin Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimukseen. Sopimuksessa kuvatut yhteistyön periaatteet lähtevät siitä, että kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä. Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen.

Liitteenä olevassa puitesopimuksessa on kuvattu puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle, keskeisimmät strategiset tavoitteet ja yhteistyön toimeenpanoon liittyvät rakenteet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi yhteisiksi strategisiksi keihäänkärjiksi on sopimuksen esivalmistelussa nostettu työllistymisen tukeminen, kotouttamisen edistäminen, yhteinen väestöennuste, tiedolla johtaminen, varautuminen ja valmiussuunnittelu, edunvalvonta ja vaikuttaminen, TKI-yhteistyö sekä sivistys- ja sote-palveluiden tiivis yhteistyö. Keskeisimmiksi yhteisiksi foorumeiksi on tunnistettu strategisen yhteistyön toimivuuden varmistava ylimmän johdon foorumi (ylin virkajohto, hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat) sekä strategisesta ja operatiivista yhteistyötä yhteensovittava Pirkanmaan johtajakokous.

Puitesopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja allekirjoituksillaan vahvistaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Aluehallitus päättää koko hyvinvointialuetta koskevien merkittävien sopimusten hyväksymisestä (hallintosääntö 10 a§).  

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä osaltaan liitteenä olevan puitesopimuksen Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

Erja Pelkonen, Veli-Matti Ahtiainen, Katariina Pylsy, Marko Jarva, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén, Pekka Järvinen, Anna-Kaisa Ikonen, Miko Bergbom ja Lauri Lyly ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin. Aluehallituksen vahvuus §:n 43 käsittelyssä 10 henkilöä.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että varajäsenet Hanna Holma, Jori-Pekka Träskbäck, Perttu Jussila ja Lisa Wesin saapuivat kokoukseen § 43 käsittelyn ajaksi, varsinaisten jäsenten ollessa esteellisiä.

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallituksen 20.2.2023 kokouksen pöytäkirjan tarkastuksessa on havaittu, että pöytäkirjantarkastajaksi nimetty Olga Haapa-aho sekä varapöytäkirjantarkastajaksi nimetty Jouni Sirén eivät esteellisyyksien vuoksi voi tarkastaa kokouksen § 43. Tästä syystä ao. pykälä tuodaan tarkastettavaksi aluehallituksen kokoukseen 13.3.2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • tarkastaa aluehallituksen 20.2.2023 pöytäkirjan § 43.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Erja Pelkonen, Katariina Pylsy, Marko Jarva, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén, Pekka Järvinen, Anna-Kaisa Ikonen, Miko Bergbom ja Lauri Lyly ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että varajäsenet Perttu Jussila ja Lisa Wesin saapuivat kokoukseen § 58 käsittelyn ajaksi, varsinaisten jäsenten ollessa esteellisiä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pirkanmaan hyvinvointialue,​ kirjaamo

Postiosoite: PL 272,​ 33101 Tampere

Käyntiosoite: Biokatu 12,​ 3. krs,​ kirjaamo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Huom. Sähköpostitse ei suositella lähetettävän henkilötietoja tai salassapidettäviä tietoja sisältäviä viestejä.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 -​ 14.30.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Päätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten tekijä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen edellä mainitun kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.