Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkauksen perusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
  • Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pirha.fi

Perustelut

Henkilökohtaisen avun myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsäädäntö on uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaan tuleva vammaispalvelulaki. Eduskunta on käsitellyt voimassa olevan lainsäädännön uusimista koskevan asian lokakuussa 2022 (HE 191/2022). Henkilökohtaisen avun myöntämisen perusperiaatteisiin ei olisi tulossa merkittäviä muutoksia uudessa lainsäädännössä.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella; päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Henkilökohtainen apu voidaan tuottaa asiakkaille eri tavoilla; työantajamallilla, palvelusetelillä, omana tuotantona tai ostopalveluna.

Pirkanmaalla henkilökohtaisen avun palvelua järjestetään tällä hetkellä ensisijaisesti työnantajamallilla, jossa vammaiselle henkilölle korvataan henkilökohtaisena apuna henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja muista avustajan käytöstä aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset tai järjestetään avustajapalveluja muilla järjestämistavoilla. Palvelu on asiakkaalle maksutonta (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 4 §).

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö on vastannut keskitetysti Pirkanmaan kuntien henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten palkkioiden maksusta. Käytössä on myös yhtenevät palkkauskäytännöt. Yksikön toiminnassa ovat Kuhmoista lukuun ottamatta mukana kaikki muut Pirkanmaan kunnat.

Uusien työsopimusten tuntipalkka on 11,31 euroa 1.8.2022 alkaen (Heta TES 9.5.2022), ja palkkaa nostetaan automaattisesti Heta-liiton peruskorotusten mukaisesti. Mikäli työnantaja haluaa tehdä työsopimuksen suuremmalla tuntipalkalla tai -määrällä kuin mihin hyvinvointialue on sijaismaksajana sitoutunut, vastaa työnantaja itse näistä kustannuksista.

Perustuntipalkan lisäksi maksetaan työaikalisät sekä Heta-liiton jäsenyydestä riippuen, mahdollinen kokemuslisä ja/tai korotettua palkkaluokkaa.

Työaikalisät ja arkipyhäkorvaukset maksetaan Heta TES:n mukaisina kaikille Heta-liiton jäsenyydestä riippumatta: iltalisä korottaa tuntipalkkaa 15 %, yölisä 30 %, lauantailisä 25 % ja sunnuntailisä 100 %.

Arkipyhinä työntekijä on oikeutettu arkipyhälisään tai arkipyhäkorvaukseen. Arkipyhälisä on 100 % korotus tuntipalkkaan arkipyhänä työvuorossa olevalle. Tällöin työntekijälle maksetaan yhteensä kolminkertainen tuntipalkka: perustuntipalkka, sunnuntailisä sekä arkipyhälisä. Arkipyhäkorvaus puolestaan on palkallinen vapaa, ja korvaus lasketaan Heta TES:n mukaisesti eli edeltävän 12 viikon aikana tehtyjen työvuorojen perusteella.

Heta-liiton jäsenten työntekijät ovat oikeutettuja myös lomarahaan sekä ehtojen täyttyessä kokemuslisään ja B-palkkaryhmään. B-palkkaryhmän mukainen tuntipalkka on 12,55 euroa 1.8.2022 alkaen (Heta TES 9.5.2022), ja kokemuslisäportaat korottavat kulloistakin peruspalkkaa 1,25 %. Kokemuslisäportaita on viisi: yhden, kolmen, viiden, kahdeksan ja yhdentoista kokemusvuoden perusteella saavutettavat.

Tuntipalkka vaihtelee siis sen perusteella, milloin työvuoroja tehdään ja kuuluuko työnantaja Heta-liittoon. Korkeimmillaan tuntipalkka voi olla 13,35 euroa (B-palkkaryhmä ja 11 kokemusvuotta) ja lisien kanssa 52,08 euroa (yö lisä ja arkipyhälisä).

Työnantajamallin keskimääräinen tuntihinta muodostuu työntekijän palkkakustannuksista, työnantajakuluista, työterveysmaksuista sekä mahdollisista lisäkuluista (esimerkiksi matkan tai tapahtuman taikka välinehankintojen takia). Työnantajakuluihin sisältyvät työnantajan työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työtapaturmavakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu. Vuonna 2021 Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikön alaisten työsopimusten keskimääräinen tuntihinta oli 21,95 euroa.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkasummiksi ja palkanmääräytymisen perusteiksi Pirkanmaan hyvinvointialueella esitetään edellä mainittuja summia ja perusteita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkasummat ja palkanmääräytymisen perusteet ja ottaa ne käyttöön 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.