Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön muuttaminen

33/2022

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Miia Luukko, Hallintolakimies, Miia.Luukko@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntöä on päivitetty 8.3.2022 aluevaltuuston hyväksymän ensimmäisen version jälkeen sitä mukaan kun organisaation rakentaminen ja viranhaltijoiden rekrytointi on edennyt. Hallintosääntö muodostaa hyvinvointialueen organisaatiorakenteen perustan. Hallintosäännössä määrätyt toimielimet (aluehallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta) ja johtavat viranhaltijat voivat siirtää hallintosäännössä niille määrättyä päätösvaltaa edelleen yhden kerran alaiselleen viranomaiselle tai viranhaltijalle. Hallintosäännössä määrättyä päätösvaltaa siirretään edelleen säännöillä (toimintasäännöt) ja yksittäisillä delegointipäätöksillä. 

Aluevaltuuston päätettäväksi 5.12.2022 tulevaan hallintosääntöön esitetään lukuisia tarkennuksia ja täydennyksiä niin toimielinten kuin johtavien viranhaltijoidenkin tehtäviin ja päätösvaltaan. Muutokset on merkitty liitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen. 

Johtamista ja toimielimiä koskevia muutoksia on tehty seuraavasti:

Henkilöstöedustusta on laajennettu hyvinvointialueen monialaisessa johtoryhmässä sekä palvelulinjojen ja toimialueiden johtoryhmissä. Aluevaltuuston ja aluehallituksen sekä jaostojen tehtäviä on tarkennettu ja täydennetty. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksilöasioiden oikaisuvaatimusten käsittelyä varten esitetään uuden yksilöasioiden jaoston perustamista. Erityislainsäädännön perusteella hyvinvointialue voi päättää, käsitteleekö yksilöpäätösten oikaisuvaatimuksia toimielin vai viranhaltija. Yksilöasioiden luonteen ja määrän vuoksi on tarkoituisenmukaista, että niitä käsittelee oma jaostonsa. Asiakasmaksulain perusteella tehtyjen päätösten oikaisuvaatimukset on sen sijaan tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijan ratkaistavaksi. Asiakasmaksuasioissa aluevaltuusto on jo hyväksynyt perimättä jättämisen ja alentamisen perusteet. Asiakasmaksuasioissa tehdään tarvittaessa myös viranhaltijapäätösten itseoikaisuja. 

Johtavien viranhaltijoiden tehtäviä on tarkennettu ja täydennetty. Henkilöstöasioissa on täydennetty muun muassa henkilöstön valintaa koskevia päätösvaltoja. Omavalvontaa koskevat määräykset on täydennetty aluehallituksen ja aluevaltuuston tehtäviin ja päätösvaltaan sekä Valvontaa koskevaan lukuun. 

Hallintosäännön valmistelua on tehty yhteistyössä useiden valmistelijoiden kanssa, kommentoitu yhteistyötoimikunnassa, jaostoissa sekä tehtäväalueiden johtoryhmissä. Valmistelua on esitelty aluehallituksen seminaarissa ja iltakoulussa. Aluehallitus on kahdessa eri ryhmässä käsitellyt yksityiskohtaisesti muutosehdotuksia. Hallintosääntöluonnos on lisäksi toimitettu tiedoksi ja kommenteille aluevaltuuston ryhmien puheenjohtajille. Kommentit on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

Hallintosääntöluonnos on liitteenä. Luonnokseen on merkitty eri väreillä valtuustoryhmien käsittelyyn toimitetut muutokset (punaisella fontilla) ja sen jälkeen valmistellut muutokset (vihreällä fontilla). Muutokset on koottu myös liitteenä olevaan luetteloon. Oheismateriaalina on keskustan ja perussuomalaisten valtuustoryhmien kommentit hallintosääntöluonnoksesta. Lisäksi oheismateriaalina on yhteistyötoimikunnan kommentit hallintosäännön Henkilöstöasiat -lukuun ja HR:n vastaukset kommentteihin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle

 1. että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset,
   
 2. että aluevaltuuston hyväksymät hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 12.12.2022 alkaen. 

Lisäksi aluehallitus oikeuttaa hallintojohtajan tekemään hallintosääntöön ja sen liitteisiin teknisiä korjauksia ennen aluevaltuuston käsittelyä. 

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle

 1. että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevaan hallintosääntöön tehdyt muutokset,
   
 2. että aluevaltuuston hyväksymät hallintosäännön muutokset tulevat voimaan 12.12.2022 alkaen. 

Lisäksi aluehallitus oikeuttaa hallintojohtajan tekemään hallintosääntöön ja sen liitteisiin teknisiä korjauksia ennen aluevaltuuston käsittelyä. 

 

Esteellisyys

 • Kari-Matti Hiltunen, Lauri Lyly ja Ulla Kampman ilmoittivat olevansa esteellisiä palkkiosäännön vuosipalkkioita koskevan muutosehdotuksen käsittelyssä (HL 28 § 1 mom 1 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.55-12.01. Esteellisyydet todettiin.

Kokouskäsittely

Marko Jarva teki muutosehdotuksen: 14 § Konserni- ja toimitilajaoston tehtävät ja päätösvalta, kohta 7. "Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhtiöiden ja säätiöiden hallituksiin." muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen hallituksiin tai muihin konserniyhteisön vastaaviin toimielimiin." Leena Kostiainen, Hanna Laine ja Katariina Pylsy kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jarvan ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: "Muutetaan hallintosäännön palkkioliitettä kokouspalkkioita alentamalla. Jatkossa valtuustosta ja tilapäisestä valiokunnasta maksettaisiin 300 euroa, aluehallituksesta 250 euroa sekä lopuista valio-, lauta- ja toimikunnista 200 euroa. Myös koulutuksista, seminaareista ja iltakouluista maksettaisiin 200 euroa." Erja Pelkonen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen: Vigeliuksen muutosehdotuksen hyväksyminen JAA ja muutoksen tekemistä vastustava EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä muutosehdotusta äänestivät Erja Pelkonen ja Joakim Vigelius. Muutoksen tekemistä vastaan äänestivät Marko Jarva, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén, Hanna Laine, Ulla Kampman, Arja Laitinen, Kari-Matti Hiltunen, Katariina Pylsy, Leena Kostiainen, Jari Andersson, Pekka Järvinen. Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hylätyksi äänin 2 - 11.

Jouni Sirén teki muutosehdotuksen: 13 § Henkilöstöjaoston tehtävät ja päätösvalta, tekstin "Henkilöstöjaoston tehtävänä on" kohta 1. "Valmistella aluehallitukselle henkilöstöohjelma" muutetaan muotoon "Seurata ja edistää hyvinvointialueen hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja valmistella aluehallitukselle henkilöstöohjelma." Erja Pelkonen ja Katariina Pylsy kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Sirénin ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Katariina Pylsy teki muutosehdotuksen: "Vaikuttamistoimielinten jäsenet (yksi jäsen/ toimielin ja mahdollinen varajäsen) ovat läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksissa." Joakim Vigelius kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Pylsyn ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Merkittiin, että 1. varapuheenjohtaja Hanna Laine johti puhetta puheenjohtajan esteellisyyden ajan eli palkkiosäännön vuosipalkkioita koskevan muutosehdotuksen käsittelyn ajan.

Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: "Muutetaan hallintosäännön palkkioliitettä alentamalla vuosipalkkiot keväällä tehtyä korotusta edeltäneelle tasolle. Aluevaltuuston pj:n vuosipalkkio laskisi takaisin 10 000 euroon, aluehallituksen pj:n 10 000 euroon ja aluehallituksen jaoston pj:n 4 000 euroon." Erja Pelkonen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen: Vigeliuksen muutosehdotuksen hyväksyminen JAA ja muutoksen tekemistä vastustava EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä muutosehdotusta äänestivät Erja Pelkonen ja Joakim Vigelius. Muutoksen tekemistä vastaan äänestivät Pekka Järvinen, Marko Jarva, Arja Laitinen, Leena Kostiainen, Jari Andersson, Hanna Laine, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén, Katariina Pylsy. Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hylätyksi äänin 2 - 9.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hallintosäännön hyväksymistä edellä mainituin muutoksin. Hyväksytyt muutokset on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan hallintosääntöön.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).