Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024-2027

583/2022

Valmistelija

  • Arto Ranta, strategiajohtaja, Arto.Ranta@pirha.fi

Perustelut

Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää. Lisäksi tarkoituksena on, että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista.

Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointiesitykset on eritelty ministeriön ohjeiden mukaisesti rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin investointeihin.  Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.

Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma on lähetettävä ministeriöille 31.12.2022 mennessä. Valtioneuvosto vahvistaa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden keväällä 2023 ja investointisuunnitelma arvioidaan uudelleen keväällä 2023, jolloin päätöksenteon pohjana on strategian toimeenpano-ohjelma ja toimitilaohjelma. Investointiohjelma tuodaan uudelleen päätöksentekoon aluevaltuustoon keväällä 2023. Sisä-Suomen yhteistyöalueen neuvottelut pidetään keväällä 2023 ennen aluevaltuuston päätöstä. Ministeriöt hyväksyvät vuosien 2024-2027 investointisuunnitelman toukokuussa 2023. 

Investointiesitykset on pyydetty kunnilta, pelastuslaitokselta ja sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueen valmisteluun keväällä 2022 ja listaa on vielä täydennetty syys-lokakuussa ja esitysten pohjalta on koottu hyvinvointialueen investointisuunnitelma. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 649,7 miljoonaa euroa vv. 2024-2027 ja siitä vuodelle 2024 kohdistuu 128,8 miljoonaa euroa.

Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2024-2027 on 258,4 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 93,1 miljoonaa euroa.

Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät vuokrakiinteistöihin tehtäviä perusparannuskorjauksia, uudiskohteita, leasing-hankintoja ja in-house yhtiöiden Monetran ja Istekin kautta tehtyjä ict-hankintoja. Näiden osalta kustannukset tulevat joko rakennusten vuokrina tai järjestelmien palvelumaksuina ja kohdistuvat käyttötalouteen ja heikentävät vuosikatetta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointisuunnitelmassa vuosina 2024-2027 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 604,8 milj. euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 116,2 milj. euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina 2024-2027 on 230,6 milj. euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 81 milj. euroa. 

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa vv. 2024-2027 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 45 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 12,5 miljoonaa euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2024-2027 on 27,7 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 12,2 miljoonaa euroa.

Tietohallinto (ICT) tukeutuu hankinnoissaan inhouse-yhtiöihin (Istekki Oy ja Monetra Oy), ja nämä suorittavat hankinnat joko kuluperusteisesti tai investointeina omaan taseeseensa. Yhtiöt veloittavat aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan palvelumaksuina. Toimintamalli mahdollistaa kustannusten tasaisen jaksottamisen. Tietohallinnon (ICT) suunnitellut investoinnit vuosille 2024-2027 on yhteensä  84,5 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 30,2 miljoonaa euroa. 

Investointien rahoitus

Valtioneuvosto päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2024 keväällä 2023. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoitukseen lainanottovaltuuden puitteissa. Rahoituksen riittävyys on osoitettava koko hankkeelle. Lainalla ei voi kuitenkaan lyhentää vanhoja lainoja.

Investointisuunnitelmassa omaan taseeseen tehdään palvelujen kannalta keskeiset rakennusinvestoinnit ja ne rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Laite- ja kalustehankinnat ja muut investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti vuosikatteella. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke jatkuu arviolta vuodelle 2032 asti. Investointisuunnitelmassa arvioitu Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen investoinnin kustannus vuosille 2028-2032 on 490 miljoonaa euroa. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuus arvioidaan uudelleen keväällä 2023, kun käytettävissä on strategian toimeenpano-ohjelma ja toimitilaohjelma.

Esityksen liitteenä on Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2024-2027.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle

  • että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2024-2027 ja esittää valtuustolle, että se lähettää investointisuunnitelmaa koskevan esityksen sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön käsiteltäväksi,
     
  • että investointisuunnitelma vuosille  2024-27 tuodaan uudelleen aluevaltuuston päätöksentekoon keväällä 2023, kun valtioneuvosto on vahvistanut Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden ja päätöksenteon tukena on strategian toimeenpano-ohjelma ja toimitilaohjelma.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Hanna Laine ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.27-10.10. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin § 277 aikana asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa, joka poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkittiin, että varajäsen Leena Mankkinen saapui kokoukseen § 277 käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Ranta Arto, Kristiina Lumme

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).