Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös

634/2022

Valmistelija

  • Mika Kontio, Pelastusjohtaja, Mika.Kontio@pirha.fi

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) 29 § mukaan alueen pelastustoimen on laadittava palvelutasopäätös. Sisäministeriö on antanut ohjeen (SM18:00/2012) pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteista. Ohjeen mukaan pelastustoimen palvelutason tulee kattaa pelastuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät.

Tampereen kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.12.2021 (§ 566) päättänyt alueen pelastustoimen palvelutasosta vuosille 2022–2023 (liite 1). Valmistelun yhteydessä on kuultu alueen kuntia ja aluehallintovirastoa.

Pelastustoimen siirtyessä nykyjärjestelmästä hyvinvointialueisiin on huomioitava pelastustoimen palvelutasoon vaikuttavat lainsäädännölliset muutokset. Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 6 §:n mukaan: “Aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on otettava huomioon myös 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätöksen tulee olla voimassa määräajan.”

Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) 1 § on määritelty siirtymäaika hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasojen laatimiseksi seuraavasti: ”Pelastustoimen järjestämisestä annetuin lain (613/2021) 6 §:n mukaiset ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2023 mennessä. Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen tekemistä noudatetaan pelastuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksiä.”

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöstä valmisteltaessa on tärkeää huomioida, että pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet vahvistetaan valtioneuvostossa vuoden 2022 loppuun mennessä ja ne tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen neljäksi vuodeksi. Sisäministeriö valmistelee valtioneuvoston päätöksen perusteella pelastustoimen strategisista tavoitteista erillisen toimeenpanosuunnitelman, jossa esitetään tarkemmat osatavoitteet, vastuutahot ja aikataulutus strategisten painopisteiden toteutukselle, jotka tulee huomioida hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasopäätöksissä. Lisäksi sisäministeriö voi asetuksella antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätösten sisällön perusteista, rakenteesta ja seurannasta sekä aluehallintoviraston suorittamasta arvioinnista. Strategisia painopisteitä ja niiden tavoitteiden toteutumaa seurataan vuosittaisissa hyvinvointialueiden sisäministeriön kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain (613/2021) 6 §:n mukaan hyvinvointialueen on tehtävä uusi palvelutasopäätös, jos uhkat, riskit tai 8 §:ssä tarkoitetut valtioneuvoston vahvistamat strategiset tavoitteet muuttuvat oleellisesti. Valtioneuvoston päätösvalmistelun pelastustoimen strategisista tavoitteista ollessa vielä kesken, on tarkoituksenmukaista hyödyntää lainsäätäjän mahdollistama siirtymäaika hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen laatimiseksi. Siirtymäsäännös ja Tampereen kaupunginhallituksen vuosille 2022–2023 päättämä pelastustoimen palvelutasopäätös mahdollistavat tämän. Uuden palvelutasopäätöksen valmistelu tulee kuitenkin aloittaa viipymättä valtioneuvoston strategisten linjausten ja päätöksen jälkeen siten, että Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuusto voi tehdä uuden pelastustoimen palvelutasopäätöksen joulukuuhun 2023 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • merkitä pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen ja,
     
  • esittää aluevaltuustolle, että Pirkanmaan hyvinvointialueella noudatetaan 1.1.2023 alkaen Tampereen kaupunginhallituksen 7.12.2021 (§ 566) hyväksymää pelastustoimen palvelutasopäätöstä ja uuden palvelutasopäätöksen valmistelu aloitetaan pelastuspalveluiden tulosalueella siirtymäaika huomioiden.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 283 aikana pelastusjohtaja Mika Kontiota, joka poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).