Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien

225/2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Luoto, Kehittämispäällikkö, minna.luoto@pirha.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asiakasmaksuasetuksessa (912/1992). Voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään asiakasmaksuista käyttäen käsitteitä kunta, kuntayhtymä ja sairaanhoitopiiri. Hallituksen esityksessä (56/2021) sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöä sekä eräitä muita lakeja on ehdotettu muutettavaksi hyvinvointialueiden perustamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta johtuen. Hallituksen esityksen kohdassa 7.59 esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista niin, että pykälissä olevat viittaukset kuntaan, kuntayhtymään tai sairaanhoitopiiriin muutetaan viittauksiksi hyvinvointialueeseen. Hallituksen esityksen (56/2021) perusteella tässä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevassa pykälässä ja sitä täydentävissä liitteissä käytetään kunnan sijaan käsitettä hyvinvointialue.

Asiakasmaksulain (734/1992) 1 §:n mukaisesti hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelusta perittävän maksun enimmäismäärä. Asetuksen 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hyvinvointialueen tulee periä asiakkailta yhtenevät asiakasmaksut asiakkaan kotikunnasta riippumatta. Terveydenhuollon tasasuuruisissa asiakasmaksuissa ei ole ollut merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Asiakkaan maksukyvyn mukaan määrättävissä maksuissa on ollut jonkin verran kuntakohtaisia eroja. Näiden maksujen osalta esityksessä on huomioitu nykyisten maksujen kunnittainen vaihtelu.

Nyt päätettävänä oleva Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksa täydentyy syksyn 2022 aikana. Tukipalveluihin kuuluvista ateria- ja siivouspalveluista perittävien asiakasmaksujen sekä sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista perittävän omavastuun suuruus tulevat päätettäviksi myöhemmin palveluntuottajien hinnoittelun selvittyä. Vammaispalvelulain kokonaisuudistus on tulossa voimaan 1.1.2023, minkä vuoksi myös vammaispalvelun asiakasmaksut tulevat päätettäviksi myöhemmin lain valmistuttua.

Esitys hyvinvointialueella vuonna 2023 perittävistä asiakasmaksuista on valmisteltu hyvinvointialueen valmistelussa mukana olevien eri alojen asiantuntijoiden sekä Kuntaliiton valtakunnallista asiakasmaksuja pohtivan verkoston kanssa yhteistyössä.

Asiakasmaksu -esitys on valmisteltu asiakasmaksuasetuksen mukaisten enimmäismäärien mukaan. Sote -ohjausryhmä on linjannut tähän eräitä poikkeuksia  (muun muassa rintamaveteraanien maksuttomat palvelut). 

Asiakasmaksujen indeksikorotusten päätösvalta määritellään seuraavassa hallintosääntöpäivityksessä syksyllä 2022.

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Alasentie, muutosjohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

 1. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,
 2. talousjohtaja valtuutetaan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että

 1. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,
   
 2. talousjohtaja valtuutetaan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

 

Lisäksi aluehallitus hyväksyi toivomusponnen

 • Aluehallitus edellyttää, että asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä tiedotetaan kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi edellytetään, että asiakasmaksuista tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla niin, että asiakkaat löytävät ne helposti.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että § 133 käsittelyn aikana kuultiin asiantuntijoina valmistelukokonaisuuden johtaja Paula Paavilaista ja kehittämispäällikkö Minna Luotoa. Paavilainen ja Luoto poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Johanna Loukaskorpi esitti seuraavan toivomusponnen hyväksymistä: "Aluehallitus edellyttää, että asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä tiedotetaan kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi edellytetään, että asiakasmaksuista tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla niin, että asiakkaat löytävät ne helposti."

Katariina Pylsy, Hanna Laine, Jouni Sirén, Erja Pelkonen ja Leena Kostiainen kannattivat esitystä. Toivomusponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 133 käsittelyn aikana.

Perustelut

Asian esittelyteksti on aluehallituksen käsittelyssä 16.6.2022 § 133.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksat 1.1.2023 alkaen on liitteenä.

Ehdotus

Aluehallituksen ehdotus:

aluevaltuusto päättää

 • että sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,​

 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Aluevaltuusto päätti

 • että sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 lukien hyväksytään liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen” mukaisesti,​

 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti toivomusponnen:

 • aluevaltuusto edellyttää, että asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä tiedotetaan kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi edellytetään,​ että asiakasmaksuista tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla niin,​ että asiakkaat löytävät ne helposti.

 

 

 

Kokouskäsittely

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että aluevaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt aluehallituksen ehdotuksen. 

Päätöksenteon jälkeen käsiteltiin seuraavien aluevaltuutettujen tekemät toivomusponnet: 

Johanna Loukaskorpi: "Asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä tiedotetaan kotisivuilla selkeästi ja asiakkaita ohjataan tarvittaessa hakemaan asiakasmaksujen alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi edellytetään,​ että asiakasmaksuista tiedotetaan yleisesti Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilla niin,​ että asiakkaat löytävät ne helposti. Aluevaltuusto hyväksyi Loukaskorven tekemän toivomusponnen yksimielisesti. 

Anna Kontula: "Kotikunnattomien henkilöiden terveyspalvelujen laajuudesta ja ehdoista linjataan syksyn 2022 aikana. Tämän jälkeen asiakasmaksuasiakirjaan tehdään linjauksesta johtuvat muutokset.". Kukka Kunnari, Leena Saarela ja Olga Haapa-aho kannattivat esitystä.

Kukka Kunnari: "Hyvinvointialue selvittää eri asiakasmaksutasojen vaikutusta palveluihin hakeutumiseen sekä raskaampien palveluiden tarpeeseen. Lisäksi hyvinvointialue selvittää vastaanottomaksuista luopumista tulevaisuudessa. Selvityksen perusteella valtuuston arvioi asiaa uudelleen". Leena Saarela ja Hanna Laine kannattivat Kunnarin esitystä.

Sami Kymäläinen: "Aluevaltuustolle tehdään vuoden 2023 aikana selvitys vaikutuksista ja kustannuksista tilanteessa, jossa asiakasmaksujen perimättä jättäminen laajennetaan koskemaan kaikkia väkivaltaa kokeneita henkilöitä". Mauri Heiska kannatti Kymäläisen esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Kontulan, Kunnarin ja Kymäläisen toivomusponnet hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsia ei hyväksytty yksimielisesti, puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat toivomusponnen hyväksymistä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat toivomusponnen hylkäämistä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. 

Äänestys 1 Kontulan toivomusponnesta: äänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä 48 EI-ääntä. Kontulan esitys hylättiin. 

Äänestys 2 Kunnarin toivomusponnesta: äänestyksessä annettiin 33 JAA-ääntä, 45 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni. Kunnarin esitys hylättiin.

Äänestys 3 Kymäläisen toivomusponnesta: äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä, 60 EI-ääntä ja 2 TYHJÄÄ-ääntä. Kymäläisen esitys hylättiin.

Merkittiin, että Ilmari Nurminen poistui kokouksesta äänestysten jälkeen. Aluevaltuuston vahvuus 78 valtuutettua. 

 

Äänestystulokset

 • Jaa 31 kpl 39%

  Minna Minkkinen, Kukka Kunnari, Maija Kajan, Johanna Loukaskorpi, Perttu Jussila, Olga Haapa-aho, Ulla Kampman, Sirpa Repo, Jouni Sirén, Aila Dündar-Järvinen, Joni Kumlander, Milka Hanhela, Anna Kontula, Mikko Aaltonen, Tiina Wesslin, Markku Virkamäki, Jaakko Mustakallio, Anne Nyman, Tarja Jokinen, Tuula Petäkoski-Hult, Leena Mankkinen, Arja Laitinen, Lauri Lyly, Mervi Veijola, Pekka Järvinen, Leena Saarela, Ilmari Nurminen, Julia Sangervo, Iina Hänninen, Kirsi Kaivonen, Taru Tolvanen

 • Ei 48 kpl 61%

  Riitta Ollila, Aleksi Jäntti, Sofia Vikman, Leena Kostiainen, Erja Pelkonen, Joakim Vigelius, Miko Bergbom, Touko Sikala, Sami Kymäläinen, Jari Andersson, Miia Kinnari, Sari Tanus, Hanna Laine, Lassi Kaleva, Veijo Niemi, Katri Virkkunen, Petra Schulze-Steinen, Riitta Kuismanen, Jenni Jokinen, Linda Lähdeniemi, Manta Tolvanen, Anneli Taina, Mauri Heiska, Hanna Holma, Jori-Pekka Träskbäck, Sirpa Pursiainen, Kari Virtanen, Ilkka Sasi, Arto Grönroos, Anitta Korpio, Juho Ojares, Kauko Turunen, Minna Sarvijärvi, Marjo Mäkinen-Aakula, Erkki Paloniemi, Kalervo Kummola, Klaus Myllymäki, Sirja Kaartinen, Reijo Koskela, Kari-Matti Hiltunen, Karoliina Kähönen, Katariina Pylsy, Reeta Ahonen, Antti Ivanoff, Kaija Holli, Atanas Aleksovski, Mauri Jussila, Jari Kinnunen

 • Jaa 33 kpl 42%

  Minna Minkkinen, Milka Hanhela, Riitta Ollila, Joni Kumlander, Kukka Kunnari, Jenni Jokinen, Johanna Loukaskorpi, Jouni Sirén, Anne Nyman, Anna Kontula, Olga Haapa-aho, Mikko Aaltonen, Tiina Wesslin, Ulla Kampman, Aila Dündar-Järvinen, Mervi Veijola, Sirpa Repo, Markku Virkamäki, Hanna Laine, Ilmari Nurminen, Tarja Jokinen, Leena Mankkinen, Perttu Jussila, Arja Laitinen, Pekka Järvinen, Julia Sangervo, Leena Saarela, Kirsi Kaivonen, Maija Kajan, Tuula Petäkoski-Hult, Iina Hänninen, Jaakko Mustakallio, Taru Tolvanen

 • Ei 45 kpl 57%

  Linda Lähdeniemi, Sofia Vikman, Erja Pelkonen, Sari Tanus, Sirpa Pursiainen, Anitta Korpio, Kalervo Kummola, Kaija Holli, Anneli Taina, Jori-Pekka Träskbäck, Juho Ojares, Riitta Kuismanen, Klaus Myllymäki, Miko Bergbom, Reijo Koskela, Joakim Vigelius, Jari Andersson, Minna Sarvijärvi, Erkki Paloniemi, Veijo Niemi, Hanna Holma, Touko Sikala, Kauko Turunen, Marjo Mäkinen-Aakula, Kari-Matti Hiltunen, Sami Kymäläinen, Mauri Heiska, Ilkka Sasi, Reeta Ahonen, Sirja Kaartinen, Aleksi Jäntti, Lassi Kaleva, Lauri Lyly, Leena Kostiainen, Miia Kinnari, Katri Virkkunen, Manta Tolvanen, Antti Ivanoff, Arto Grönroos, Katariina Pylsy, Atanas Aleksovski, Kari Virtanen, Karoliina Kähönen, Mauri Jussila, Jari Kinnunen

 • Tyhjä 1 kpl 1%

  Petra Schulze-Steinen

 • Jaa 17 kpl 22%

  Miko Bergbom, Kukka Kunnari, Joakim Vigelius, Erja Pelkonen, Anna Kontula, Jouni Sirén, Sami Kymäläinen, Miia Kinnari, Veijo Niemi, Lassi Kaleva, Mauri Heiska, Milka Hanhela, Aila Dündar-Järvinen, Leena Saarela, Arto Grönroos, Julia Sangervo, Tiina Wesslin

 • Ei 60 kpl 76%

  Riitta Ollila, Sofia Vikman, Maija Kajan, Minna Minkkinen, Katri Virkkunen, Juho Ojares, Tuula Petäkoski-Hult, Aleksi Jäntti, Klaus Myllymäki, Arja Laitinen, Kirsi Kaivonen, Anitta Korpio, Markku Virkamäki, Joni Kumlander, Johanna Loukaskorpi, Jenni Jokinen, Hanna Laine, Sirpa Pursiainen, Riitta Kuismanen, Katariina Pylsy, Anneli Taina, Pekka Järvinen, Tarja Jokinen, Kari Virtanen, Jari Andersson, Erkki Paloniemi, Sari Tanus, Leena Kostiainen, Minna Sarvijärvi, Sirpa Repo, Manta Tolvanen, Taru Tolvanen, Kari-Matti Hiltunen, Kalervo Kummola, Reijo Koskela, Petra Schulze-Steinen, Hanna Holma, Kaija Holli, Mervi Veijola, Leena Mankkinen, Sirja Kaartinen, Reeta Ahonen, Kauko Turunen, Ulla Kampman, Linda Lähdeniemi, Antti Ivanoff, Ilmari Nurminen, Marjo Mäkinen-Aakula, Lauri Lyly, Ilkka Sasi, Anne Nyman, Jori-Pekka Träskbäck, Atanas Aleksovski, Touko Sikala, Jaakko Mustakallio, Karoliina Kähönen, Mikko Aaltonen, Perttu Jussila, Mauri Jussila, Jari Kinnunen

 • Tyhjä 2 kpl 3%

  Olga Haapa-aho, Iina Hänninen

Valmistelija

 • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
 • Minna Luoto, Kehittämispäällikkö, minna.luoto@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.8.2022 (§ 95) Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen.

Päätöksen selosteessa oli kirjattuna, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksutaksat täydentyvät syksyn 2022 aikana. Tukipalveluihin kuuluvista ateria- ja siivouspalveluista perittävien asiakasmaksujen sekä sosiaali- ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista perittävien maksujen suuruus on ilmoitettu tulevan päätettäviksi palveluntuottajien hinnoittelun selvittyä. Lisäksi vammaispalvelulain kokonaisuudistuksen aikataulu ei ole ollut päätöksentekoajankohtana varmuudella selvillä, minkä vuoksi myös vammaispalvelun asiakasmaksut on ilmoitettu tulevan päätettäviksi myöhemmin. Vammaispalvelulain uudistus on esityksen (HE  191/2022) mukaan tulossa voimaan 1.1.2023 alkaen.

Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen on lisäksi tullut valmistelussa esille eräitä muita sosiaali- ja terveydenhuollossa perittäviä asiakasmaksuja, jotka tulee päättää käyttöön otettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Jo vahvistettuun Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksudokumenttiin on lisäksi tehty muutamia maksukorjauksia lakiperusteiden tarkastuksen jälkeen sekä myös teknisluonteisia korjauksia, joilla on esimerkiksi tarkennettu maksun soveltamista tai muutettu maksusta käytettävää nimikettä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin esitettävät uudet maksut, tehdyt korjaukset jo aiemmin hyväksyttyihin asiakasmaksuihin sekä teknisluonteiset tarkennukset on koottu päätöksen liitteenä olevaa esitykseen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muutokset (Liite 1). Kaikki esitetyt lisäykset ja muutokset on päivitetty Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -asiakirjaan (Liite 2).

Liitteet

Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen lisäykset ja muutokset

Liite 2 Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 • hyväksyy sosiaali-​ ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut liitteen ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” mukaisesti,
   
 • valtuuttaa talousjohtajan tekemään asiakasmaksuasiakirjaan mahdolliset teknisluonteiset korjaukset.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 289 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta, kehittämispäällikkö Minna Luotoa ja johtava suunnitelija Katja Uitus-Mäntylää, jotka poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkittiin teknisenä korjauksena ”Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali-​ ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien” -liitteeseen: 

Kansilehti: Aluehallitus käsitellyt maksut 16.6., ei 16.2. 

Kohta 10. Laboratorio ja kuvantamistutkimukset: lisättiin teksti ”CD-levylle potilaan pyynnöstä tallennetuista kuvista peritään 20 euron maksu.”

Kohta 25.4. Peseytymispalvelut: "Lisäksi tarvittavista kuljetuksista peritään erillinen kuljetusmaksu sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien mukaan." muutetaan kuulumaan seuraavasti "Lisäksi tarvittavista kuljetuksista peritään erillinen kuljetusmaksu 3,60 €/yhdensuuntainen matka."

Merkittiin, että Lauri Lyly poistui kokouksesta kokonaan § 289 käsittelyn aikana.

Erja Pelkonen teki muutosehdotuksen: Palvelumaksut kohta 17.2. Perusterveydenhuollon toimenpidemaksut (Sivulla 13/26) ”Maksua ei peritä rintamaveteraaneilta hampaiden tarkastuksesta eikä ehkäisevästä hoidosta. Proteettisesta hoidosta heiltä ei peritä toimenpidemaksuja, mutta hammastekniset kustannukset peritään.” Esitän, että hammasteknisiä kustannuksia ei peritä rintamaveteraaneilta. Joakim Vigelius ja Hanna Laine kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Pelkosen ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle asiakasmaksujen hyväksymistä edellä mainituin muutoksin. Hyväksytyt muutokset on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan asiakasmaksu liitteeseen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).