Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Pirkanmaan hyvinvointialuestrategia 2023-2025

608/2022

Valmistelija

  • Arto Ranta, strategiajohtaja, Arto.Ranta@pirha.fi
  • Kristiina Lumme, kristiina.lumme@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuestrategiasta säädetään laissa hyvinvointialueista (611/2021). Strategiassa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla, palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset, hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Osana hyvinvointialuestrategiaa hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia (järjestämislaki 612/2021).

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Työ käynnistettiin tammikuussa koko strategian valmisteluprosessin tarkentamisella sekä laajalla taustatyöllä. Kevään 2022 aikana aluevaltuutetut työstivät strategian sisältöä seminaareissa ja työpajoissa. Lisäksi henkilöstö, asukkaat ja sidosryhmät toivat oman näkemyksensä strategian sisältöön ja tavoitteisiin. Elokuussa määriteltiin strategiadokumentin rakenne ja koostettiin aineisto yhteen kevään laajan taustatyön pohjalta ja strategiatyön ohjauksesta on vastannut aluehallitus.  Syys- ja lokakuun aikana strategiaa ja sen sisältämiä keskeisiä linjauksia tarkennettiin ja täydennettiin. Strategiaa on käsitelty aluehallituksen infoissa 8.8.2022, 29.8.2022, 13.9.2022, 26.9.2022, 10.10.2022, 24.10.2022, 7.11.2022 ja aluehallituksen iltakoulussa 10.11.2022. Täsmennystyöhön osallistuivat aluevaltuutetut, henkilöstö, vaikuttajatoimielimet ja sidosryhmät.  Pirkanmaa hyvinvointialue YT-elin on käsitellyt hyvinvointialueen strategiaa 4.11.2022.

Strategiakauden tavoitteet

Visio, missio ja arvot antavat hyvinvointialueelle yhteisen arvopohjan ja pitkän tähtäimen suunnan. Hyvinvointialueen missio kuvaa tiiviisti sen miksi hyvinvointialue on olemassa ja mikä sen tehtävässä on olennaista. Pirkanmaan hyvinvointialueen missio on:

“Sinun hyvinvointisi on yhteinen tehtävämme, olemme sinua varten”

Pirkanmaan hyvinvointialueen visio kuvaa puolestaan sen, millainen tulevaisuudenkuva ohjaa hyvinvointialueen kehittymistä ja täten myös strategiaa. Pirkanmaan hyvinvointialueen visio on:

"Pirkanmaalaiset ovat ylpeitä hyvinvointialueensa palveluista ja suosittelevat niitä”

Arvot kertovat, mikä on Pirkanmaan hyvinvointialueelle tärkeää ja ohjaavat siten strategisia valintojamme, arjen toimintaa ja kohtaamisia. Arvot kuvastavat myös Pirkanmaalaista identiteettiä. Pirkanmaan hyvinvointialueen arvot ovat:

“Ihmisläheisyys, arvostus, rohkeus, vastuullisuus, luottamus”

Strategiakauden aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa ohjaavat neljä strategista kärkiteema; tärkeintä ihminen, yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, hyvinvoivat työntekijät ja yhdessä yhteentoimiva hyvinvointialue.

Strategisten kärkiteemojen avulla Pirkanmaan hyvinvointialue kulkee kohti asetettua visiota ’Pirkanmaalaiset ovat ylpeitä hyvinvointialueensa palveluista ja suosittelevat niitä’. Vaikka strategiakausi on 2023-2025, strategiset kärkiteemat luovat hyvinvointialueen suuntaa myös pidemmälle eteenpäin. Hyvinvointialueen strategian pohjalta tehtävässä alkuvuodesta 2023 hyväksyttävässä toimeenpano-ohjelmassa määritellään tarkemmat operatiiviset tavoitteet ja mittarit kärkiteemoille sekä yhteensovitetaan strategian ja kokonaisuuteen muuten liittyvien keskeisten ohjelmien tavoitteet ja keinot.

Strategian valmistelussa on huomioitu seuraavat valtuustoaloitteet:

Valtuutettu Riitta Kuismasen (kd) valtuustoaloite "Pysyvien hoito- ja palvelusuhteiden kehittämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueella"

Valtuutettu Julia Sangervuon (vihreät) valtuustoaloite "Aloite mielenterveyspalveluiden kokonaisuudistuksesta"

Valtuutettu Kirsi Kaivosen (sdp) valtuustoaloite "Ikäihmisten perhehoidon edistäminen Pirkanmaalla"

Valtuustoaloite Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaprosessiin - Yhteistyöaloite ikäihmisten määrän kasvuun varautumiseksi - Markku Virkamäki ja muut allekirjoittajat

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle

  • että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialuestrategian ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä tai teknisiä muutoksia asiakirjaan ennen valtuuston käsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin § 276 aikana asiantuntijana strategiajohtaja Arto Rantaa.

Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: Poistetaan s. 18, kohdasta 4.3. Toimintaympäristö ja sen ilmiöt, kohta 7. Ilmastonmuutos ja luontokato. Erja Pelkonen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen: pohjaehdotus JAA ja Vigeliuksen muutosehdotus EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannattivat Jari Andersson, Olga Haapa-aho, Katariina Pylsy, Marko Jarva, Johanna Loukaskorpi, Arja Laitinen, Hanna Laine, Leena Kostiainen, Pekka Järvinen, Kari-Matti Hiltunen, Jouni Sirén. Muutosehdotusta kannattivat Erja Pelkonen ja Joakim Vigelius. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 11 - 2.

Tiedoksi

Arto Ranta, Kristiina Lumme

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).