Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Valiokuntien työjärjestys

636/2022

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi
 • Anni Vainionpää, Valiokuntakoordinaattori, anni.vainionpaa@pirha.fi

Perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluevaltuustolla voi olla aluevaltuuston erillisellä päätöksellä asettamia valiokuntia, joiden tehtävänä on käsitellä aluevaltuuston päätöksentekoon tulevia laajakantoisia, strategisia ja poliittista harkintaa edellyttäviä asioita. Valiokunnan jäsenistä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) on valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Aluevaltuusto on 30.3.2022 49 - 52 pykälissä asettanut  tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan, paljon palveluja käyttävien valiokunnan, vähän palveluja käyttävien valiokunnan sekä hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan sekä nimennyt jokaiseen valiokuntaan 18 jäsentä, puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 

Valiokuntien tehtävät määritellään hallintosäännössä seuraavasti:

 1. Osallistua valtuuston toimivaltaan kuuluvien strategisten asioiden valmisteluun keskinäisen työnjakonsa mukaisesti 
 2. Edistää osaltaan monialaista vuoropuhelua strategisten asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa
 3. Edistää toiminnallaan asukkaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvointialueen toimintaan ja päätöksentekoon
 4. Seurata hyvinvointialueen toimintaa ja toimintaympäristöä keskinäisen työnjakonsa mukaisesti.  

Valiokuntien keskinäisestä työnjaosta, tarkemmista tehtävistä ja menettelytavoista määrätään aluevaltuuston päätöksellään hyväksymässä työjärjestyksessä. 

Valiokunnat ovat aloittaneet työskentelyn keväällä 2022. Paljon palveluja käyttävien valiokunta on muuttanut valiokunnan nimeksi Monipalveluvaliokunta ja Strategia- ja tulevaisuusvaliokunta on muuttanut valiokunnan nimen muotoon Tulevaisuus- ja strategiavaliokunta. Valiokuntien työjärjestystä on valmisteltu viranhaltija -työnä syksyn aikana. Työjärjestysluonnos on toimitettu aluevaltuuston ryhmänjohtajille syyskuun lopulla. Valiokunnat ovat kommentoineet työjärjestyksen sisältöä ja luonnosta on käsitelty vielä valiokuntien puheenjohtajien, aluehallituksen puheenjohtajan ja aluevaltuuston puheenjohtajan kanssa 10.11.2022.  

Valiokuntien työjärjestys määrittelee valiokuntatyön perusteet, valiokuntien tehtävät, työnjaon sekä menettelytavat (kokous- ja työskentelytavat) asioiden valmistelussa. Lisäksi se määrittää valiokuntien toimintaa suhteessa aluehallituksen ja aluevaltuuston päätöksentekoon. Työjärjestyksellä luodaan kaikille valiokunnille yhteinen hallinnollinen rakenne.  Valiokuntien työskentely voi olla kuitenkin joustavampaa kuin toimielimien työskentely. Valiokunnat voivat myös tehdä yhteistyötä vaikuttamistoimielimien ja -foorumien kanssa. Aluevaltuuston aloitteiden käsittelyyn valiokunnissa luodaan vielä tarkempi prosessi. 

Valiokunnat tuottavat käsittelemistään teemoista mietinnön, joka liitetään mukaan päätösprosessiin. Valiokunnat voivat käsitellä myös muita tehtäväalueeseensa kuuluvia teemoja ja tuottaa näistä mietintöjä. Myös nämä mietinnöt viedään tiedoksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle. Valiokunnat voivat tuottaa myös mietintöjä suppeampia lausuntoja. Valiokuntien työn tukena toimivat erikseen nimettävät vastuuviranhaltijat yhteistyössä valiokunnan puheenjohtajien kanssa. Valiokuntatyön kokonaisuuden seurantaa ja kehittämistä varten työjärjestyksessä ehdotetaan puheenjohtajakollegiota, johon kuuluvat valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtaja. Aluevaltuuston puheenjohtaja toimii kollegion puheenjohtajana. 

Asioiden vireilletulo -tavoiksi ehdotetaan useaa eri reittiä. Kukin valiokunta valmistelee vuosikellon, joka seuraa aluevaltuuston päätettäväksi tulevia asioita. Valiokuntien käsittelyyn voi asioita tulla myös aluehallituksen pyynnöstä tai vastuuviranhaltijan, valiokunnan puheenjohtajan tai valiokunnan oman päätöksen perusteella. 

Valiokunta -työskentely on uusi poliittisen valmistelun ja päätöksenteko -järjestelmän osa. Yhtenäisten työskentelymallien vakiinnuttamiseksi suunnitellaan vuoden 2023 alkuun työpajoja, joissa valiokuntien ja vastuuviranhaltijoiden kanssa käydään läpi työjärjestyksen pohjalta yhteisiä toimintatapoja.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että 

 • aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan valiokuntien työjärjestyksen ja 
   
 • työjärjestys tulee voimaan 1.1.2023.  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).