Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Vammaispalveluiden harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

 • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
 • Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pirha.fi

Perustelut

Vammaispalveluiden myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsäädäntö on uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaantuleva vammaispalvelulaki. Eduskunta on käsitellyt uuden lain voimaantuloa koskevan asian lokakuussa 2022 (HE 191/2022) ja päätös lain voimaantulosta tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan joulukuussa.

Päätettäväksi esitettävät myöntämisperusteet perustuvat uuteen voimaantulevaan vammaispalvelulakiin, jonka tarkoituksena on:

 1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa niiden toteutumisen esteitä;
 2. tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista;
 3. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Pääperiaatteena on, että vammainen henkilö saa palvelut osana yleistä palvelujärjestelmää yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaispalvelulain mukaiset erityispalvelut täydentävät yleisiä sosiaalipalveluita.

Vammaispalvelulain lähtökohtana määriteltäessä vammaisen henkilön oikeutta saada palvelua on henkilön yksilöllinen avun ja tuen tarve. Myöntämisperusteista voidaan poiketa harkinnalla yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

Hyvinvointialue voi vammaispalvelulain 7 § 3. momentin mukaan järjestää harkinnanvaraisena palveluna valmennusta vammaisen henkilön perheelle ja muille hänelle läheisilleen. Tätä muuta valmennusta järjestetään osana vammaisen henkilön omaa valmennusta silloin, kun se on tarpeellista vammaisen henkilön valmennukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Vammaisen henkilön perheelle ja muille läheisille henkilöille järjestettävä valmennuspalvelu kuuluu pääsääntöisesti hyvinvointialueen yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Ensisijaisesti valmennusta järjestetään Kansaneläkelaitoksen ja terveydenhuollon järjestämänä palveluna.

Perheiden ja läheisten valmennus on uusi vammaispalveluna myönnettävä palvelu, jonka tyyppistä tukea on aiemmin järjestetty osana erityishuoltolain mukaista palvelukokonaisuutta. Valmennuksesta syntyviä kustannuksia ei ole mahdollista arvioida ennen lain voimaan tuloa.

Vammaispalvelulain 29 §:n mukaan hyvinvointialue voi korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat teknisten ratkaisujen ja muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen välineiden hankkimisesta, jos vammainen henkilö tarvitsee niitä: 

 • päivittäisissä toimissa
 • liikkumisessa
 • vuorovaikutuksessa
 • vapaa-ajan toiminnoissa

Hyvinvointialue voi korvata yleisen järjestämisvelvollisuutensa perusteella kohtuullisia, vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintarajoitteesta johtuvia välttämättömänä pidettäviä kustannuksia. Kyseessä on varattujen määrärahojen puitteissa myönnettävä tuki, johon kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta.

Voimassa oleva laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista on sisältänyt lähtökohtaisesti edellä mainitut uuden vammaispalvelulain 29 §:n mukaiset taloudellisen tuen eri muodot, joten näiden järjestämisestä Pirkanmaan hyvinvointialueella ei aiheudu merkittäviä taloudellisia lisäkustannuksia.

Vammaispalvelulain 30 §:n mukaan hyvinvointialue voi lisäksi järjestää myös muita lain tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavia palveluita ja tukitoimia. Näiden palveluiden ja tuen myöntämiseen hyvinvointialueella on yleinen järjestämisvelvollisuus varattujen määrärahojen puitteissa. Pirkanmaan hyvinvointialueella korvattaisiin ylimääräisten vaatetuskustannusten sekä erityisravinnon tai erityisravintovalmisteiden kustannuksia sekä maksettaisiin korvausta vammaisen henkilön tukihenkilön käytöstä. Vaatekustannuksiin sekä erityisravintoon liittyvät korvaukset ovat olleet käytössä laajasti Pirkanmaalla, joten taloudellisen tuen myöntämisestä ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. Tukihenkilöiden palkkioiden osalta aluehallitus on käsitellyt asian kokouksessaan 24.10.2022, 250 §.  Toiminnan laajentumisesta aiheutuvan lisäkustannuksen arvioidaan olevan Pirkanmaan hyvinvointialueella noin +20.000 euroa. 

Päätösesityksen liitteessä olevassa harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen myöntämisperusteissa on kirjattuna tarkemmat perusteet ja ohjeet edellä mainittujen harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisten tukitoimien myöntämiseen Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Vammaispalvelulain mukaisten harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisten tukitoimien myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan palveluihin hakeutumista ja tukemaan myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa. 

Liitteet

Liite 1 Vammaispalveluiden harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

 • hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisen harkinnanvaraisten palveluiden ja taloudellisen tuen myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien. Päätös tehdään ehdollisena edellyttäen, että uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2023.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.