Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmaksujen perusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
  • Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pirha.fi

Perustelut

Vammaispalveluiden myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsääntö on uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaan tuleva vammaispalvelulaki. Eduskunta on käsitellyt uuden lain voimaantuloa koskevan asian lokakuussa 2022 (HE 191/2022) ja päätös lain voimaantulosta tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan joulukuussa. Laki säätelee jatkossakin liikkumisen tuen (ml. kuljetuspalvelut) yleisistä periaatteista.

Sekä nykyisessä että uudessa laissa säädetään kuljetuspalveluiden järjestämisestä vammaiselle henkilölle. Voimaantulevassa uudessa laissa kuljetuspalveluista säädetään osana liikkumisen tuen palveluita. 

Kuljetuspalvelusta voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu (A Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 6 §). Tarkoitus on, että kuljetuspalvelun käyttäjät ovat taloudellisesti samassa asemassa kuin julkisen liikenteen käyttäjät.

Pirkanmaan kuntien perimissä asiakasmaksuissa on ollut eroja. Tällä hetkellä Tuomi Logistiikan toiminnan piirissä olevissa kunnissa asiakasmaksukonseptit perustuvat pääsääntöisesti Nyssen joukkoliikennelipun hintaan tai Matkahuollon kilometrivyöhykkeisiin perustuvaan hintataulukkoon vuodelta 2014. Niissä kunnissa, joissa asiakasmaksu perustuu Nyssen joukkoliikennelippujen hintaan, asiakasmaksut lähtevät 2,10 eurosta ylöspäin perustuen joko arvolipun tai kertalipun hintaan.

Kunnissa, joissa maksu perustuu Matkahuollon hintataulukkoon, asiakasmaksut lähtevät 3,30 eurosta ylöspäin. Matkahuollon hintataulukkoa ei kuitenkaan nähdä enää vertailukelpoisena, koska se perustuu vuoden 2014 hintoihin, taulukkoa ei päivitetä ja Matkahuollon hinnoittelu on muuttunut vuosien varrella joustavammaksi.

Liikkumisen tuen palveluiden pientyöryhmä on selvittänyt eri vaihtoehtoja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten asiakasmaksukonsepteiksi. Valmistelussa on perehdytty valmisteilla olevan uuden vammaispalvelulain hallituksen esitykseen, kuljetuspalveluita koskevaan oikeuskäytäntöön sekä kuntien nykyisiin käytäntöihin. Liikkumisen tuen kokonaisuudesta on järjestetty kaksi tilaisuutta vammaisneuvostoille ja -järjestöille (keväällä ja syksyllä 2022). Vammaisneuvostot ja -järjestöt ovat saaneet kommentoida kuljetuspalvelun asiakasohjeen luonnosta sekä asiakasmaksukonseptin tekeillä ollutta luonnosta kesällä ja alkusyksystä 2022. Lisäksi vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta on tehty asiakaskysely, johon saatiin 118 vastausta palvelunkäyttäjiltä.

Oikeuskäytäntöjen perusteella kilometrivyöhykkeisiin perustuvan hinnoittelun ei katsota olevan mahdollinen silloin, kun samalla alueella on olemassa vyöhykealueittain toimivaa joukkoliikennettä (KHO vuosikirjaratkaisu 2020:20). Asiakasmaksukonseptin esitetäänkin perustuvan Nyssen vyöhykealueella joukkoliikenteen hinnoitteluun. Hinnoittelu perustuisi joukkoliikenteen maksuun kertalipulla maksettaessa (lähimaksu, Nysse-mobiili). Vyöhykkeiden mukaisessa hinnoittelussa vyöhykekartan pohjana käytettäisiin Nyssen reittioppaan vyöhykepohjaa ja asiakasmaksu määräytyisi sen mukaan, millaisia joukkoliikenteen linjoja vyöhykkeeltä toiselle siirryttäessä pääsääntöisesti on tarjolla julkisen liikenteen käyttäjille.

Koska joukkoliikenteen vyöhykealueet eivät kuitenkaan kata koko Pirkanmaata, on tarpeen määritellä erikseen asiakasmaksut vyöhykealueiden ulkopuolella matkustettaessa. Vyöhykealueen ulkopuolelle jäävät Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun. Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Urjala ja Virrat. Vyöhykealueen ulkopuolella sijaitseville alueille esitetään kilometritaulukkoon perustuvaa hinnoittelua, joka lähtee samasta hinnasta kuin lyhimmän kertalipulla maksettavan matkan hinta Nyssen vyöhykealueella.

Pienin matkoista perittävä asiakasmaksu olisi sekä Nyssen vyöhykealueilla sekä ulkopuolella jäävissä kunnissa 2,70 euroa/ yhdensuuntainen matka. Tarkempi hinnoittelu ja asiakasmaksut on kuvattu pykälän liitteenä olevassa taulukossa. Yhdistettyjen matkojen eli ns. kimppakyytien maksu olisi saman suuruinen kuin yksin matkustettaessa. Esitetyillä maksuilla turvataan asukkaiden yhdenvertainen kohtelu Pirkanmaalla.

Lisäksi esitetään seuraavat poikkeukset asiakasmaksukonseptiin: 

  • lasten ja nuorten asiakasmaksu määräytyisi Nyssen hintataulukossa käytössä olevien ikärajausten mukaisesti: lapsi 7–16 vuotta 50 % aikuisen asiakasmaksusta, nuori 17–24 vuotta 75 % aikuisen asiakasmaksusta;
  • työmatkoissa asiakasmaksu olisi 50 % aikuisen asiakasmaksusta;
  • opiskelumatkoissa asiakasmaksu olisi 0 euroa;
  • työ- ja päivätoiminnan sekä työllistymistä tukevan toiminnan asiakasmaksu olisi 0 euroa vuoden 2023 ajan, jonka aikana asiasta työstetetään uusi esitys. 

Vammaisella henkilöllä saa olla kuljetuspalvelumatkalla maksutta mukanaan yksi saattaja sekä vammaisen henkilön huollettavana olevat alaikäiset lapset. Mahdolliset muut matkalla mukana olevat henkilöt maksavat matkastaan palveluntuottajan määrittelemän maksun suoraan palveluntuottajalle. Vammaisella henkilöllä on joskus tarve sille, että matkalla on muitakin henkilöitä kuin yksi maksutta matkustava saattaja, joten muiden matkustajien mukanaoloa ei ole tarkoituksenmukaista rajoittaa, vaikka muiden matkustajien mukanaolo vaikuttaa kyytien yhdistelemisen mahdollisuuksiin.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle esitetään, että saattajan lisäksi vammaisen henkilön alaikäiset lapset matkustaisivat maksutta ja mahdollisten muiden matkustajien maksusta päättäisi palveluntuottaja.

Esityksen mukaisessa asiakasmaksukonseptissa suuntaa antava asiakasmaksukertymän muutos Nyssen vyöhykealueilla olisi noin +205.650 euroa ja vyöhykealueiden ulkopuolella noin -55.800 euroa. Yhteensä suuntaa antava asiakasmaksukertymän muutos olisi Pirkanmaan hyvinvointialueella noin +149.850 euroa. Laskennassa on huomioitu ainoastaan nykyisin Tuomi Logistiikan toiminnan piirissä olevat kunnat, ja tarkastelujaksona on vuosi 2021 (12 kk).

Vertailussa olleessa toisessa asiakasmaksukonseptissa alin asiakkailta perittävä maksu olisi ollut 2,10 euroa/yhdensuuntainen matka. Tässä mallissa olisi suuntaa antava maksukertymän muutos ollut Nyssen vyöhykealueella noin +6.550 euroa ja vyöhykealueiden ulkopuolella noin -90.750 euroa. Yhteensä suuntaa antava asiakasmaksukertymän muutos olisi ollut Pirkanmaan hyvinvointialueella noin -84.200 euroa. Laskennassa oli huomioitu ainoastaan nykyisin Tuomi Logistiikan toiminnan piirissä olevat kunnat, ja tarkastelujaksona on vuosi 2021 (12 kk).

Esitys vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden asiakasmaksuista on laadittu vammaispalveluiden kuljetuspalveluita säätelevän lainsäädännön sekä siihen liittyvien oikeustulkintojen mukaisesti. Esitetyllä asiakasmaksukonseptilla voidaan varmistaa mahdollisimman hyvin asukkaiden yhdenvertainen kohtelu Pirkanmaalla.

Liitteet

Liite 1 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmaksut 1.1.2023 lukien

Oheismateriaali: Selvitys vammaispalveluiden kuljetuspalveluiden asiakasmaksuista 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

  • hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden asiakasmaksujen perusteet 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.