Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
  • Tuulikki Parikka, tuulikki.parikka@pirha.fi

Perustelut

Vammaispalveluiden myöntämisestä säädetään laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987). Vammaispalvelulainsääntö on uudistumassa ja nykyisen lain korvaisi 1.1.2023 voimaan tuleva vammaispalvelulaki. Eduskunta on käsitellyt uuden lain voimaantuloa koskevan asian lokakuussa 2022 (HE 191/2022) ja päätös lain voimaantulosta tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan joulukuussa. Laki säätelee jatkossakin liikkumisen tuen (ml. kuljetuspalvelut) yleisistä periaatteista. Hyvinvointialue voi lisäksi tehdä omia tarkennuksia esimerkiksi toimintakäytäntöihin. 

Sekä nykyisessä että uudessa laissa säädetään kuljetuspalveluiden järjestämisestä vammaiselle henkilölle. Voimaantulevassa uudessa laissa kuljetuspalveluista säädetään osana liikkumisen tuen palveluita. Kuljetuspalvelun sisältöön ei tule laissa merkittäviä muutoksia, mutta liikkumisen tuen toteuttamistapoihin tulee kuljetuspalvelun lisäksi uusia vaihtoehtoja, esimerkiksi henkilökohtainen apu, saattajapalvelu ja muun kulkuvälineen kuin auton antaminen vammaisen henkilön käyttöön.

Nyt päätettäväksi esitettävät myöntämisperusteet perustuvat uuteen voimaantulevaan vammaispalvelulakiin. Vammaisella henkilöllä on lain mukaan oikeus saada tarvitsemansa kohtuullinen liikkumisen tuki, jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä itsenäisesti ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammaisella henkilöllä on vammaispalvelulain mukaisten kriteerien täyttyessä subjektiivinen oikeus liikkumisen tukeen, mutta ei tiettyyn palvelun toteuttamistapaan. Liikkumisen tuesta säädetään tarkemmin lain pykälissä § 25-28. 

Pirkanmaan hyvinvointialueella on käytössä seuraavat liikkumisen tuen toteuttamistavat:

  • kuljetuspalvelu
  • saattajapalvelu joko osana kuljetuspalveluita tai erillisenä palveluna
  • henkilökohtainen apu
  • taloudellisen tuen myöntäminen auton tai muun soveltuvan kulkuneuvon hankintaan
  • tarvittaessa yksilöllisesti arvioitu muu soveltuva tapa, esimerkiksi valmennuksen myöntäminen julkisen liikenteen käytön harjoitteluun.

Liikkumisen tuki voidaan toteuttaa myös useamman toteuttamistavan yhdistelmänä.

Liikkumisen tukena myönnettävistä kuljetuspalveluista peritään asiakasmaksuna omavastuuosuus, jonka suuruus määräytyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle vahvistettujen asiakasmaksujen perusteella.

Vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan palveluihin hakeutumista ja tukemaan myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa. 

Liitteet

Liite 1 Vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää 

  • hyväksyä Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelulain mukaisten liikkumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien. Päätös tehdään ehdollisena edellyttäen, että uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen ja vammaisten palvelujen toimialuejohtaja Tuulikki Parikka pitivät yleisinfon pykälien 284-288 sisältämistä myöntämisperusteista. Parikka poistui kokouksesta pykälien 284-288 käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.