Aluehallitus, kokous 21.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

545/2022

Valmistelija

 • Pasi Virtanen, talousjohtaja, Pasi.Virtanen@pirha.fi
 • Mikko Hannola, vs. talousjohtaja, mikko.hannola@pirha.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain 115 § mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvio ja taloussuunnitelma on valmisteltu aluehallituksen 12.5.2022 § 85 hyväksymien perusteiden mukaisesti. Hyvinvointialueen strategia hyväksytään samassa aikataulussa kuin talousarvio.

Aluehallitukselle on esitelty talousarviota 13.9.2022 seminaarissa ja 13.10.2022 iltakoulussa.

Aluevaltuustolle talousarviota on esitelty seminaareissa 26.10.2022 ja 7.11.2022.

Talousarviota on esitelty yhteistyötoimikunnalle 16.11.2022.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa on vaikeuttanut huomattavasti se, että vertailutietoa aikaisempien vuosien tilinpäätöksistä ei ole ollut saatavilla, ja että lähtötiedot vuoden 2022 talousarvioista olivat hyvin puutteelliset. Niinpä talousarvioesityksen tarkkuus ei vastaa sitä tasoa, johon tulevina vuosina tullaan pääsemään. Talousarvioon joudutaankin tekemään muutoksia ensi vuoden aikana, kun toteumatiedot tarkentuvat.

Talousarvion tavoitteet perustuvat hyvinvointialuelainsäädännön tavoitteisiin sekä STM:n ja SM:n valtakunnallisiin tavoitteisiin. Pirkanmaan hyvinvointialueen yleiset tavoitteet ja järjestämisen tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

Talousarvio vuodelle 2023 on 63,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä tulee kattaa taloussuunnitelmakaudelle. Hyvinvointialueiden rahoituslain mukaisesti vuoden 2023 rahoitus perustuu vuoden 2022 luovuttavien organisaatioiden kuluihin. Tällä hetkellä rahoitus perustuu vuoden 2022 talousarvioihin. Taloussuunnitelmassa on arvioitu, että tilinpäätökset ja siten oikea rahoitustaso tulee olemaan 50 miljoonaa euroa korkeampi. Tämä kertaluonteinen rahoituksen korjauserä on laitettu suunnitelmavuodelle 2024. Tämänkään jälkeen ei talous ole täysin tasapainossa. Siksi jo vuoden 2023 alussa aloitetaan strategiaan pohjautuva toimenpideohjelmatyö, jossa valmistellaan myös keinot, joilla taloussuunnitelma on tasapainossa vuoden 2025 lopussa.

Aluehallitus hyväksyy tammikuussa talousarvioon pohjautuvat käyttösuunnitelmat, joilla määrärahat ja tavoitteet jaetaan organisaatiossa seuraaville tasoille.

Aluevaltuusto päätti 16.8.2022 § 94 pysyvien vastaavien laskentaohjeesta ja poistosuunnitelmasta. Päätöksessä ei tullut erikseen päätettyä, että poistosuunnitelma koskee vain 1.1.2023 jälkeen poisto-ohjelmaan tulevia kohteita, ei luovuttavien organisaatioiden pysyviä vastaavia, jotka poistetaan alkuperäisten poisto-ohjelmien mukaisesti. Tämä on tarpeen selkiyttää tässä talousarviopäätöksessä.

Hallintosäännön 62 § mukaan talousjohtaja oikeutetaan päättäämään pitkäaikaisista ja lyhytaikaisita lainoista talousarviossa määritellyissä rajoissa.

Hallintosäännön 9 § mukaan valtuusto päättää palveluiden myynnin hinnoittelun yleisistä periaatteista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan pitkäaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti 95 miljoonaa euroa,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan lyhytaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti enintään 100 miljoonaa euroa,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että palveluista perittävien maksujen perusteina käytetään omakustannusta vastaavaa hintaa,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että luovuttavilta organisaatioilta tulevat pysyvät vastaavat poistetaan niiden alkuperäisten poisto-ohjelmien mukaisesti,
 • oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia, ennen kuin talousarvio lähetetään aluevaltuustolle.

Päätös

Aluehallitus päätti

 • esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Pirkanmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion sekä vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan pitkäaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti 95 miljoonaa euroa,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että talousjohtajan päätösvaltaan kuuluvan lyhytaikaisten lainojen nostamisen enimmäismäärä on talousarvion mukaisesti enintään 100 miljoonaa euroa,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että palveluista perittävien maksujen perusteina käytetään omakustannusta vastaavaa hintaa,
   
 • esittää aluevaltuustolle, että luovuttavilta organisaatioilta tulevat pysyvät vastaavat poistetaan niiden alkuperäisten poisto-ohjelmien mukaisesti,
 • oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia, ennen kuin talousarvio lähetetään aluevaltuustolle.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 278 aikana talousjohtaja Pasi Virtasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Johanna Loukaskorpi ja Anna-Kaisa Ikonen poistuivat kokouksesta kokonaan § 278 käsittelyn aikana.

Merkittiin, että Ulla Kampman saapui kokoukseen § 278 käsittelyn aikana.

Joakim Vigelius teki muutosehdotuksen: "Esitetään demokratiarahan eli valtuustoryhmien tukemiseen talousarviossa varattujen määrärahojen puolittamista." Erja Pelkonen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta oli kannatettu, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysjärjestysehdotuksen: valmistelun pohjaehdotus JAA ja Vigeliuksen muutosehdotus EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä valmistelun pohjaehdotusta kannattivat Marko Jarva, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén, Hanna Laine, Ulla Kampman, Arja Laitinen, Kari-Matti Hiltunen, Katariina Pylsy, Leena Kostiainen, Jari Andersson, Pekka Järvinen. Muutosehdotusta kannattivat Erja Pelkonen ja Joakim Vigelius. Puheenjohtaja totesi valmistelun pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 11 - 2.

Jouni Sirén teki muutosehdotuksen: Sivu 36, kohta Henkilöstövoimavarojen johtaminen, toinen kappale; "Suunniteltuja toimenpiteitä henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistamiseksi ovat mm. ohjelmistoavusteisen työvuorosuunnittelun ja työvoimanhallinnan kehittäminen, vakinaisen varahenkilöstön käytön periaatteiden uudistaminen, vuokratyövoiman hallittu käyttö sekä kansainvälisen rekrytoinnin hyödyntäminen." muutetaan seuraavaan muotoon: "Suunniteltuja toimenpiteitä henkilöstövoimavarojen riittävyyden varmistamiseksi ovat mm. työvuorosuunnittelun ja työvoimanhallinnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa, vakinaisen varahenkilöstön käytön periaatteiden uudistaminen, vuokratyövoiman hallittu käyttö sekä kansainvälisen rekrytoinnin hyödyntäminen." Olga Haapa-aho, Hanna Laine, Katariina Pylsy ja Arja Laitinen kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jouni Sirénin ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin muutosehdotus yksimielisesti.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle talousarvion hyväksymistä edellä mainitulla muutoksella. Hyväksytty muutos on kirjattu pöytäkirjan liitteenä olevaan talousarvioon.

Kokouksessa pidettiin tauko § 278 käsittelyn jälkeen klo 11.04-11.10.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).