Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös vuodelle 2023

272/2022

Valmistelija

  • Mika Kontio, Pelastusjohtaja, Mika.Kontio@pirha.fi
  • Teemu-Taavetti Toivonen, Valmistelukokonaisuuden johtaja, Teemu-Taavetti.Toivonen@pirha.fi

Perustelut

Terveydenhuoltolaki (1326/2010), sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (585/2017), asetukseen liittyvä muistio, sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohje sairaanhoitopiireille palvelutasopäätöksen laatimiseksi (julkaisu 2017:14) kuvaavat ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen sisällytettävät asiat ja palvelutasopäätöksen valmistelujärjestyksen.

Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös valmistellaan osana hyvinvointialueen toiminnallista ja taloudellista suunnittelua hallintosäännön kuvaamalla tavalla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2022 ensihoitopalvelun ambulanssitoimintaa tuottavat Pirkanmaan pelastuslaitos (18 ambulanssia), yksityiset palveluntuottajat (5 palveluntuottajaa, 18 ambulanssia) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (2 ambulanssia). Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri järjestää kilpailutettuna tuotantona Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvan Punkalaitumen ensihoitopalvelun (1 ambulanssi). Vuoden 2023 alusta lukien Punkalaidun siirtyy osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta ja vastaavasti alueen ensihoitopalvelun tuottaminen siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.

Yksityisen palveluntuottajien osuus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelusta on kilpailutettu vuosille 2021-22. Kilpailutettu toiminta muodostuu kahdeksasta toisistaan riippumattomasta palvelukokonaisuudesta ja sopimuksesta. Sopimukset sisältävät mahdollisuuden option sopimuksen jatkamiselle vuodelle 2023.

Hyvinvointialuejohtajan päätöksellä 272/2022 yksityisen sektorin palvelusopimuksia jatketaan optiolla vuodelle 2023, lukuun ottamatta Jämsä-Kuhmoisten alueen sopimusta. Jämsä siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämisvastuun piiriin. Jämsän siirtymisestä johtuen, Jämsän ja Kuhmoisten ambulanssitoiminnan kattavaa sopimusta ei ole mahdollista jatkaa optiolla vuodelle 2023. Yksityiset palveluntuottajat ovat käydyissä neuvotteluissa hyväksyneet kaikkien jatkettavien sopimuksien osalta option käyttöön liittyvät ehdot. Kuhmoisten palvelutuotanto siirtyy Hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

Sairaanhoitopiirin oman tuotannon kokeiluna toteutettu Virtain ja Ruoveden alueen palvelutuotanto sekä pelastuslaitoksen toteuttama palvelutuotanto tuotetaan vuonna 2023 hyvinvointialueen omana toimintana. Palvelun tuottava organisaatio on hyvinvointialueen ensihoitopalvelu. 

Palvelutasotavoitteen strategiset linjaukset vuodelle 2023 säilyvät aiempia vuosia vastaavina ja ovat yhtenevät hyvinvointialueella.

Ensihoitopalvelun tuotantorakenne ja sisältö, ensihoitajien koulutusvaatimukset, palvelutasotavoitteet ja muut ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat on kuvattu liitteenä olevassa PIRHA ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksessä 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 253 aikana valmistelukokonaisuuden johtaja Teemu-Taavetti Toivosta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin tekninen korjaus liitteen kohta 5. ensimmäiseen lauseeseen. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.