Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Hyvinvointialueen valvontayksikön virkojen perustaminen ja kelpoisuusehdon vahvistaminen

143/2022

Valmistelija

  • Miia Luukko, Hallintolakimies, Miia.Luukko@pirha.fi

Perustelut

Laissa hyvinvointialueesta (611/2021) luvussa 11 säädetään henkilöstöstä. Lain 92 §:n mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Lain 93 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aluevaltuusto tai hyvinvointialueen hallintosäännössä määrätty muu toimielin.  

Hyvinvointialueen hallintosäännön 35 §:n mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta muiden kuin hyvinvointialuejohtajan ja tarkastuslautakunnan alaisten virkojen osalta. Hallintosäännön 37 §:n mukaan kelpoisuusehdoista päätetään virkaa perustettaessa tai kelpoisuusehdoista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 

Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka. Perustettuihin virkoihin voidaan siirtää suoraan luovuttavan organisaation vastaavassa tehtävässä toimiva viranhaltija, tai virka voidaan laittaa haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn tai julistaa tarvittaessa julkisesti haettavaksi.  

Ilmoittautumismenettelyn kautta virkoihin voi hakeutua liikkeen luovutuksen piirissä oleva vastaavissa tehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä hyvinvointialueen valmistelussa määräaikaisissa palvelussuhteissa työskentelevä valmisteluhenkilöstö. Virkojen kelpoisuusvaatimukset täyttävistä henkilöistä virkoihin valitaan sopivimmat ansiovertailun ja tarvittaessa haastattelujen perusteella. Ansiovertailussa huomioidaan virkoihin ilmoittautuneet ja muut liikkeenluovutuksen piirissä olevat kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt.

Viranhaltijoiden palkkaus määräytyy tehtävänimikkeiden sekä tehtävien laajuuden ja tehtävien vaativuuden mukaisesti. Lähtökohtana huomioidaan luovuttavien organisaatioiden viranhaltijoiden palkkauksen taso ja tehtävien vaativuuden muutokset tuleviin tehtäviin hyvinvointialueella. 

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialue jakautuu kolmeen tehtäväalueeseen, jotka ovat strateginen ohjaus, tukipalvelut ja palvelutuotanto, joka sisältää sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastuslaitoksen palvelut. 

Hyvinvointialuelain 10 §:n mukaan hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa. Hyvinvointialueella on oikeus saada yksityiseltä palveluntuottajalta ja tämän alihankkijalta maksutta ja salassapitosäännösten estämättä palveluiden asianmukaisen tuotannon edellytysten varmistamista ja valvonnan toteuttamista varten välttämättömät tiedot ja selvitykset. Hyvinvointialueen viranomaisella on lisäksi palveluiden asianmukaisen tuotannon edellytysten varmistamista ja valvonnan toteuttamista varten oikeus tarkastaa yksityisen palveluntuottajan ja tämän alihankkijan tiloja ja laitteita sekä päästä tässä yhteydessä yksityisen palveluntuottajan ja tämän alihankkijan hallinnassa oleviin tiloihin. Tarkastukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään. Koska tarkastustoimintaan liittyy edellä kuvatulla tavalla julkisen vallan käyttöä, valvontayksikköön on tarpeen perustaa virkoja.

Tukipalvelujen hallintopalveluihin kuuluvalle valvonta ja asiamiestehtävät -vastuualueelle perustetaan seuraavat virat ja vahvistetaan niiden kelpoisuusehto:

Valvonta-asiantuntija, 15 virkaa, kelpoisuusehtona ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva muu tutkinto ja riittävä kokemus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • perustaa 24.10.2022 alkaen virat ja vahvistaa viroille kelpoisuusehdon edellä esitetyn mukaisesti,
     
  • tarkastaa pykälän kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 239 aikana tukipalvelujohtaja Pekka Erolaa, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. 

Merkittiin, että Erja Pelkonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajana § 239 alkaen Erja Pelkosen tilalla toimii  Katariina Pylsy.

Kokouksessa pidettiin tekninen tauko pykälän käsittelyn jälkeen klo 9.48-9.58.

Tiedoksi

Hyvinvointialueen henkilöstöpalvelut, tuula.jaakola@pirha.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.