Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Ikääntyneiden asumisen palveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
  • Päivi Tryyki, Palvelulinjajohtaja, paivi.tryyki@pirha.fi

Perustelut

Asumispalveluiden järjestäminen perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Asumispalveluiden ja laitoshoidon järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja perhehoidosta perhehoitolaissa (263/2015). Sosiaalihuoltolakiin tulee asumispalveluiden osalta muutoksia 1.1.2023 alkaen. Lakimuutoksen jälkeen tehostettu palveluasuminen muuttuu ympärivuorokautiseksi asumispalveluksi ja tavallinen palveluasuminen yhteisölliseksi asumiseksi. 

Asumispalvelua järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua ja tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. 

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste. 

Asuminen voidaan järjestää myös perhehoidossa, jolloin hoito tai muu osa- tai ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.

Ikääntyneiden asumisen palveluiden myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan palveluihin hakeutumista ja tukemaan myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa.

Päätösesityksen liitteenä olevaan myöntämisen perusteisiin on kirjattu tietoa palveluiden tarkoituksesta, sanallista selitystä edellytyksistä eri palvelumuotojen myöntämiselle ja tarkempaa ohjeistusta RAI-arvioinnin (Resident Assessment Instrument) käyttämisestä palvelutarvetta arvioitaessa.

Liitteet

Liite 1. Ikääntyneiden asumisen palveluiden myöntämisen perusteet

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset ikääntyneiden asumisen palveluiden myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Leena Kostiainen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 245 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Katja Uitus-Mäntylää.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Päivi Tryyki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.