Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
  • Päivi Tryyki, Palvelulinjajohtaja, paivi.tryyki@pirha.fi

Perustelut

Perhehoidon järjestämisestä sekä maksettavasta palkkiosta ja korvauksista säädetään perhehoitolaissa (263/2015).  Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota (hoitopalkkio). Hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa vähintään 847,24 euroa (2022). Hoitopalkkion määrän tulee vastata henkilön hoidettavuutta ja sitä arvioidessa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne.

Lisäksi perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan todellisten kustannusten mukainen korvaus (kulukorvaus), joka on vähintään 437,44 euroa (2022) perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa, jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu. Kulukorvaus voidaan erityisestä syystä maksaa myös säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

Hoitopalkkion ja kulukorvauksen lisäksi perhehoitajalle maksetaan hoidon käynnistämisestä aiheutuvista tarpeellisista kustannuksista korvaus (käynnistämiskorvaus), jonka suuruus on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti enintään 3106,53 euroa (2022).

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon toimintaohje on laadittu Pirkanmaan perhehoitoyksikössä vuonna 2022. Toimintaohjeen liitteessä on määritelty perhehoidosta maksettavat palkkiot ja korvaukset.  Toimintaohje on jo tällä hetkellä käytössä Kuhmoista lukuun ottamatta kaikissa muissa Pirkanmaan kunnissa.

Pirkanmaan hyvinvointialueella esitetään käytettäväksi edellä mainitun ohjeen mukaisia palkkioita ja korvauksia. Palkkioiden ja korvausten määrät on tarkistettava kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Tarkistukseen tarvittavat elinkustannusindeksin tiedot vuodelle 2023 on saatavissa joulukuussa.

Liitteet

Liite 1. Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon maksut ja korvaukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset ikäihmisten ja vammaisten perhehoidon maksut ja korvaukset noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 248 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Katja Uitus-Mäntylää.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.