Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.  

Hallintosäännön 123 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.  

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii. 

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista aluehallituksen kokoukseen 24.10.2022 on toimitettu sähköisesti 19.10.2022. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 19.10.2022 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.10.2022.

Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kokouksen käsittelyjärjestystä muutettiin niin, että § 253 Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös vuodelle 2023 ja § 254 Pirkanmaan hyvinvointialueen tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka käsiteltiin §:n 239 jälkeen.

Asioissa § 240-243 ja § 245-251 kuulluille asiantuntijoille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).