Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden myöntämisen perusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
  • Päivi Tryyki, Palvelulinjajohtaja, paivi.tryyki@pirha.fi

Perustelut

Kotihoidon ja tukipalveluiden järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolaissa (1301/2014).  Palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Kotihoidon palveluilla huolehditaan, että henkilö suoriutuu jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista kodissaan ja asuinympäristössään. Kotihoitoa järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi kotihoitoa järjestetään henkilölle, joka tarvitsee sitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. 

Asiakkaalle voidaan myöntää kotoa asumisen tueksi myös erilaisia tukipalveluita, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti. Tukipalveluiden avulla asiakas voi myös saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä.

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat hyvinvointialueen harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Tukipalvelu voidaan myöntää säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden lisäksi palveluntarpeen arvion perusteella myös muille eli niin sanotuille tukipalveluasiakkaille.

Pirkanmaan hyvinvointialueen järjestämiä kotona asumisen tukipalveluita ovat ateriapalvelu, kauppapalvelu, peseytymispalvelu, turva-auttamispalvelu ja kuntouttava päivätoiminta. Lisäksi kotona asumisen tueksi voidaan myöntää harkinnanvaraista sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua sekä lyhytaikaista ympärivuorokautista asumista. Pirkanmaan kunnissa kotona asumisen tukipalveluita on myönnetty eri laajuudessa. Hyvinvointialueen tukipalvelut voivat poiketa kuntien aiemmin myöntämistä palveluista. Tukipalveluista asiakkaalta peritään Pirkanmaan hyvinvointialueen päättämä asiakasmaksu.

Kotihoidon ja kotona asumisen tukipalveluiden myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella, tukemaan palveluihin hakeutumista ja tukemaan myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa. Päätösesityksen liitteenä olevaan myöntämisen perusteisiin on kirjattu tietoa palveluiden tarkoituksesta, sanallista selitystä edellytyksistä eri palvelumuotojen myöntämiselle ja tarkempaa ohjeistusta RAI-arvioinnin (Resident Assessment Instrument) käyttämisestä palvelutarvetta arvioitaessa.

Liitteet

Liite 1. Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoidon myöntämisen perusteet

Liite 2. Pirkanmaan hyvinvointialueen kotona asumisen tukipalveluiden myöntämisen perusteet

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä

  • liitteen 1 mukaiset kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien,
     
  • liitteen 2 mukaiset kotona asumisen tukipalveluiden myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 246 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Katja Uitus-Mäntylää.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Päivi Tryyki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.