Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Kaisa Bragge, Johtava suunnittelija, Kaisa.Bragge@pirha.fi
  • Titta Pelttari, Johtaja, Titta.Pelttari@pirha.fi

Perustelut

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 18 a §:n mukaista lapsiperheille annettavaa palvelua. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on ylläpitää perheen hyvinvointia ja tukea selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä lyhytaikaisissa elämän muutostilanteissa esiintyviä riskejä. Tehtävänä on tukea perhettä arjessa ja auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteiden tarkoitus on selkiyttää palveluiden kohdentamista kotipalvelua tarvitseville lapsiperheille. Palvelun järjestämisen lähtökohtana on asiakasperheiden yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä samansuuntainen harkinta lapsiperheiden kotipalvelua toteutettaessa. Lapsiperheiden kotipalvelusta päätettäessä jokaisen perheen tilanne ja tarve harkitaan yksilöllisesti.

Hyväksyttäväksi esitettävät Pirkanmaan hyvinvointialueen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet valmisteltiin työryhmässä, jossa oli edustettuna luovuttavien organisaatioiden työntekijöitä Tampereelta, Lempäälästä, Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä, Hämeenkyröstä, Parkanosta ja Kangasalta sekä Mänttä-Vilppula - Juupajoelta. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta osassa Pirkanmaan kunnista on ollut olemassa myöntämisen perusteet. Pirkanmaan hyvinvointialueelle esitetettävät lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ovat hyvin samantapaiset kuin kunnissa, joissa myöntämisperusteet ovat aiemmin ollut määriteltynä, tai ne ovat viety tarkemmalle tasolle.

Liitteet

Liite 1. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet 

Liite 2. Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet vaikutukset ja valmistelu

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Aluehallitus päätti

  • hyväksyä kokouksessa korjatun liitteen 1 mukaiset lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 240 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Kaisa Braggea.

Merkittiin teknisenä korjauksena esittelytekstiin ja liitteeseen oikea sosiaalihuoltolain (790/2022) pykälä 18 a § (ei 19 §).  

Merkittiin, että Miko Bergbom poistui kokouksesta § 240 aikana.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Titta Pelttari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.