Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Lapsiperheiden tukihenkilöiden ja tukiperheiden palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Kaisa Bragge, Johtava suunnittelija, Kaisa.Bragge@pirha.fi
  • Titta Pelttari, Johtaja, Titta.Pelttari@pirha.fi

Perustelut

Tukihenkilö ja tukiperhetoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain 28 §:n mukaisesti erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen. Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa järjestetään hyvinvointialueella lapsiperheille sekä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna että lastensuojelulain mukaisen avohuollon tukitoimena.

Tukihenkilö ja tukiperhetoiminta harkitaan yksilöllisesti ja arvio palvelusta perustuu lapsen ja perheen palvelutarpeen arviointiin tai asiakassuunnitelmaan. Tukiperhe- tai tukihenkilötyöskentely on tavoitteellista lapsen ja perheen tilanteen tukemista. Tukiperheitä haetaan lapsille, joiden vanhempien voimavarat eivät täysin riitä vastaamaan lapsen tarpeisiin. Tarkoituksena on tuoda lapsen elämään lisää turvallisia aikuisia ja antaa lapsen vanhemmille mahdollisuus levätä. Toiminta on vapaaehtoista kaikille osapuolille ja erityisesti lapsen tulee hyväksyä ajatus palvelusta huoltajan lisäksi.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle esitettäviä lasten tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan palkkioita ja kulukorvauksia on valmistelutu työryhmässä, jossa on ollut mukana Pirkanmaan luovuttavien organisaatioiden työntekijöitä Tampereelta, Lempäälästä, Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä, Hämeenkyröstä, Parkanosta, Kangasalta, Mänttä-Vilppulasta, Juupajoelta ja Virroilta.

Hyvinvointialueelle esitettäviin tukiperheiden palkkioihin saattaa tulla muutamien eurojen muutoksia verrattuna kuntien nykyisin maksamiin palkkioihin. Kustannusvaikutukset jäävät kuitenkin kohtuullisen pieniksi. Tukihenkilöiden palkkioiden yhdenmukaistamisesta ja Tampereen kaupungin nykyisen palkkiotason korotuksesta aiheutuvat kustannukset ovat hyvinvointialueelle noin 47.500 euroa vuodessa. Oman tukihenkilöpalvelutuotannon vahvistaminen säästään kustannuksia, kun huomattavasti kalliimpia ostopalveluja voidaan vähentää.

Yhdenmukaiset lapsiperheiden tukihenkilöiden ja -perheiden palkkiot ja kulukorvaukset tulevat voimaan 1.1.2023. Palkkioihin ja kulukorvauksiin ei tehdä vuosittaisia indeksikorotuksia.

Liitteet

Liite 1. Tukihenkilöiden ja -perheiden palkkiot ja kulukorvaukset

Liite 2. Tukihenkilöiden ja -perheiden palkkiot ja kulukorvaukset vaikutukset ja valmistelu

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset lapsiperhepalveluiden tukihenkilöiden ja tukiperheiden palkkiot noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Aluehallitus päätti

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset lapsiperhepalveluiden tukihenkilöiden ja tukiperheiden palkkiot noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien. Uudistus toteutetaan siten, että nykyisiin palkkioihin ei tule alennuksia. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 242 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Kaisa Braggea.

Kokouksen kuluessa esittelijä teki lisäyksen päätösehdotukseen: uudistus toteutetaan siten, että nykyisiin palkkioihin ei tule alennuksia. 

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Titta Pelttari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.