Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

  • Kaisa Bragge, Johtava suunnittelija, Kaisa.Bragge@pirha.fi
  • Titta Pelttari, Johtaja, Titta.Pelttari@pirha.fi

Perustelut

Kodin ulkopuolista huolenpitoa voidaan järjestää lastensuojelun laitos- tai perhehoitona. Perhehoito on laitoshoitoon nähden ensisijainen lapsen sijaishuollon muoto. Laitoshoitoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. (Lastensuojelulaki 50 §.) 

Perhehoitolaissa (263/2015) säädetään perhehoitajasta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta. Perhehoitajan kanssa tehtävässä toimeksiantosopimuksessa sovitaan maksettavan palkkion määrästä ja suorittamisesta, kustannusten korvaamisesta, hoidettavan käyttövaroista, hoidon kestosta, hoidettavan oikeuksista ja tukitoimista, perhehoitajan vapaasta, perhehoitajan valmennuksesta, työn ohjauksesta ja koulutuksesta, sopimuksen irtisanomisesta sekä tarvittaessa muista seikoista. Perhehoitajan eläketurvasta säädetään kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetussa laissa (713/2004).

Perhehoitolaki määrittää perhehoitona annettavasta huolenpidosta maksettavan hoitopalkkion ja perhehoitajille maksettavien kulu- ja käynnistämiskorvausten vähimmäismäärät. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kulu- ja käynnistämiskorvauksia tarkistetaan elinkustannusindeksin muutosten perusteella. Palkkioihin ja kulukorvauksiin tehdään Perhehoitolain (263/2015) mukaiset indeksikorotukset vuosittain. Lainmukaiset korotukset tulevat voimaan ilman erillistä päätöstä.

Pirkanmaalla on ollut käytössä yhdenmukaiset perhehoidon palkkiot Tampereella, Orivedellä, Kangasalla, Pälkäneellä, Nokialla, Ylöjärvellä, Lempäälässä, Pirkkalassa, Vesilahdella, Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella. Pirkanmaan yhdenmukaisiin perhehoidon palkkioihin siirtyminen tarkoittaa perhehoitajien palkkioiden korottumista tai pysymistä samana Ikaalisissa, Hämeenkyrössä, Sastamalassa, Punkalaitumella, Parkanossa, Kihniössä, Virroilla, Ruovedellä, Juupajoella sekä Mänttä-Vilppulassa. 

Nyt hyväksyttäväksi esitettäviä Pirkanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun perhehoidon palkkioita ja kulukorvauksia on valmisteltu Pirkanmaan hyvinvointialuevalmistelun johtavan suunnittelijan ja Perhehoito Luotsin viranomaisten yhteistyössä.

Yhdenmukaisten perhehoidon palkkioiden käyttöönotto kasvattaa lastensuojelun perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten kustannuksia arviolta noin 70.000 euroa vuonna 2023. Lastensuojelun perhehoidon sijoituksessa Pirkanmaalla oli noin 500 lasta vuonna 2021. Yhden lapsen sijoitus perhehoidon sijoituksesta aiheutuvat kustannukset ovat noin 30.000 euroa vuodessa. Laitoshoidon sijoituksen kustannukset ovat noin 100.000 euroa vuodessa.                 

Liitteet

Liite 1. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset

Liite 2. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vaikutukset ja valmistelu

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • hyväksyä liitteen 1 mukaiset lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Esteellisyys

  • Arja Laitinen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 10.44-10.48. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 241 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Kaisa Braggea.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Titta Pelttari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.