Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 251 Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja palkkioluokat 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

 • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
 • Päivi Tryyki, Palvelulinjajohtaja, paivi.tryyki@pirha.fi

Perustelut

Omaishoidon tuen järjestämisestä säädetään laissa omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota hyvinvointialue järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Pirkanmaan yhteiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet on valmisteltu kuntien yhteistyönä vuonna 2021. Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö on aloittanut toimintansa 1.2.2022 ja yksikön toimintaan ovat liittyneet Kuhmoisten kunta, Lempäälän kunta, Oriveden kaupunki, Tampereen kaupunki ja Valkeakosken kaupunki. Yhteiset myöntämisperusteet ja palkkioluokat ovat käytössä Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueella sekä Kuhmoisten ja Lempäälän kunnissa. Lisäksi Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikön omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat käytössä Valkeakosken kaupungissa ja Akaa-Urjala yhteistoiminta-alueella.

Vuonna 2021 tehdyn valmistelun perusteella palkkioiden yhdenmukaistaminen nostaisi omaishoidon tuen kustannuksia hyvinvointialueella arviolta noin 100.000 euroa vuonna 2023. Arvio on kuitenkin suuntaa antava. Kustannusvaikutuksen tarkka arviointi ei mahdollista, koska kustannuksiin vaikuttaa esimerkiksi eri palkkioluokissa olevien asiakkaiden määrä. 

Pirkanmaan hyvinvointialueelle esitetään kolme hoitoisuuden mukaan porrastettua palkkioluokkaa (vuoden 2022 taso):

I hoitoisuusryhmä                                        423,61 €/kk
II hoitoisuusryhmä                                       700,00 €/kk
III hoitoisuusryhmä a ja b                         1.200,00 €/kk

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetussa laissa. Alin omaishoidon tuen hoitopalkkio vuonna 2022 on 423,61 euroa kuukaudessa.

Lisäksi esitetään maksettavaksi omaishoidon sijaishoitajille palkkiota omaishoidettavan hoitoisuusryhmän mukaan (vuoden 2022 taso) seuraavasti:

I hoitoisuusryhmässä                               70,52 €/vrk

II ja III hoitoisuusryhmä                            86,81 €/vrk

Esitetty palkkiotaso on käytössä Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikössä. Muissa Pirkanmaan kunnissa sijaishoidon palkkioissa on ollut eroja. Osassa kuntia on käytössä vain yksi palkkiotaso ja osassa kunnista palkkiot on porrastettu hoitoluokittain. Keskimääräinen vaihteluväli Pirkanmaalla on alimmassa palkkioluokassa 46,90-211,56 euroa/vrk (ml. kunnat, joissa vain yksi palkkioluokka).

Edellä esitetyt omaishoidon tuen ja sijaishoidon palkkioiden määrät on tarkistettava kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Tarkistukseen tarvittavat elinkustannusindeksin tiedot vuodelle 2023 on saatavissa joulukuussa. Nyt päätettäviin omaishoidon tuen palkkioihin ja omaishoidon sijaishoitajille maksettaviin palkkioihin tulee tehdä indeksitarkistuksen mukaiset korotukset vuoden 2023 alusta.

Pirkanmaan kunnista suuressa osassa (noin 75 %) omaishoidon tuki ei ole tällä hetkellä määrärahasidonnainen etuus, vaan palkkio voidaan myöntää kaikille myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille. Palkkion määrärahasidonnaisuuden vaikutusta omaishoidon tuen palkkioiden kustannuksiin on vaikea arvioida, koska määrärahojen riittävyyteen vaikuttaa esimerkiksi vuosittain tukea hakevien uusien asiakkaiden sekä vapautuvien tukien määrä. Kuntien kustannuksista arvioiden määräsidonnaisuuden vaikutus kustannuksiin olisi koko Pirkanmaalla noin 1-3% eli 185.000-550.000 euroa vuodessa. 

Omaishoidon tuki esitetään myönnettäväksi määrärahasidonnaisena. Pirkanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen palkkioihin varattavasta määrärahasta päätetään talousarvion 2023 hyväksymisen yhteydessä.

 

Liitteet

Liite 1. Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet

Liite 2. Omaishoidon tuen palkkioluokat

Omaishoidon tuen palkkiot kunnittain 2022 (oheis-/ taustamateriaali)

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää hyväksyä

 • liitteen 1 mukaiset omaishoidon tuen myöntämisen perusteet noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien,
   
 • liitteen 2 mukaiset omaishoidon tuen palkkioluokat noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien kuitenkin niin, että palkkiot tarkistetaan 1.1.2023 voimaan tulevan indeksitarkistuksen mukaisesti.

Päätös

Aluehallitus päättää hyväksyä

 • että liitteen 1 mukainen omaishoidon tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville kaikissa palkkioluokissa, ei määrärahasidonnaisuutta, noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien,
   
 • liitteen 2 mukaiset omaishoidon tuen palkkioluokat noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien kuitenkin niin, että palkkiot tarkistetaan 1.1.2023 voimaan tulevan indeksitarkistuksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Johanna Loukaskorpi ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL 28 § 1 mom 7 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyys todettiin. 

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 251 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Katja Uitus-Mäntylää.

Kokouksen kuluessa Hanna Laine teki muutosehdotuksen: "Omaishoidon tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville kaikissa palkkioluokissa. Ei määrärahasidonnaisuutta." Katariina Pylsy, Joakim Vigelius, Olga Haapa-aho, Jouni Sirén ja Arja Laitinen kannattivat ehdostusta.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Päivi Tryyki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.