Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajan viran haettavaksi julistaminen

143/2022

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi
  • Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, juhani.sand@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus päätti kokouksessaan 29.8.2022 § 169 julistaa tutkimus- ja kehitysjohtajan viran julkisesti haettavaksi. Virka on ollut haettavana ajalla 12.9.2022 – 25.9.2022. Virkaa haki 12 hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Valintaryhmä esittää, että on tarkoituksenmukaista julistaa virka uudelleen haettavaksi laajemman hakijajoukon saamiseksi. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkavalintaa tehtäessä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön § 43 mukaan aluehallitus ottaa virkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon palvelulinjajohtajat, integraatiojohtajan, hankintajohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan, henkilöstöjohtajan, tietojohtajan, strategiajohtajan, hallintojohtajan, sisäisen tarkastuksen johtajan sekä tutkimus- ja kehitysjohtajan. Valintaryhmänä toimii aluehallituksen 21.4.2022 § 75 nimeämä ryhmä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 38 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

  • julistaa tutkimus- ja kehitysjohtajan viran uudelleen haettavaksi. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon virkavalintaa tehtäessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki esittelytekstiin korjauksen: "Virkaa haki 12 hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa hakuajan päätyttyä."


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.