Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaavan johtajaylilääkärin valinta

553/2022

Valmistelija

 • Taru Kuosmanen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Taru.Kuosmanen@pirha.fi
 • Paula Paavilainen, Johtaja, paula.paavilainen@pirha.fi
 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, vuokko.ylinen@pirha.fi

Perustelut

Aluehallitus perusti kokouksessaan 29.8.2022 § 169 hyvinvointialueen vastaavan johtajaylilääkärin viran. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.

Kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeudet hyvinvointialueella edustettuna olevalla lääketieteen erikoisalalla sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus. Eduksi katsotaan yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan toteama lääketieteen tohtorin tutkinto tai dosentin arvo. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, esiintymisvalmiuksia sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan kykyä hallita ja koordinoida laajoja kokonaisuuksia ja toimeenpanna uudistuksia.

Hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkärin virka on ollut sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 9.-25.9.2022. Asetettuun määräaikaan mennessä virkaan haki yhteensä kaksi henkilöä, jotka molemmat haastateltiin. 

Valintaa valmistelevaan työskentelyyn on osallistunut konsernipalvelujohtaja Juhani Sand, sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmanen ja valmistelukokonaisuuden johtaja Paula Paavilainen.

Hakijoiden ansiovertailu sisältää virkaan ilmoittautuneet. Hakemusasiakirjat, hakijayhteenveto ja ansiovertailu on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan oheismateriaaliksi (salassa pidettävät). Palkkaliite on esityslistan liitteenä (ei julkaista yleisessä tietoverkossa). 

Valintaa valmistelevan ryhmän yksimielisenä esityksenä on, että hakemusasiakirjojen, ansiovertailun ja haastattelussa saadun kokonaisvaikutelman mukaan sopivin hyvinvointialueen vastaavan johtajaylilääkärin virkaan on Sirpa Rainesalo.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 2 luvun mukaan  hyvinvointialueen terveyden- ja sairaanhoidon johtamisesta vastaa aluehallituksen valitsema vastaava lääkäri. Aluehallitus valitsee lisäksi hyvinvointialueen sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan ja hoitotyön  johtavan viranhaltijan. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • valita hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella hyvinvointialueen vastaavan johtajaylilääkärin virkaan LT Sirpa Rainesalon
   
 • täyttää viran toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka,
   
 • virassa ei käytetä koeaikaa,
   
 • hyvinvointialueen vastaavan johtajaylilääkärin kokonaispalkasta liitteen mukaisesti,
   
 • virkavalinnan ehdollisuudesta, kunnes terveydentilaa koskeva selvitys on toimitettu. Toistaiseksi voimassa oleva viranhoitomääräys tehdään, kun ehdollisen valinnan kohteena oleva henkilö on toimittanut terveydellisiä edellytyksiä koskevan selvityksen, ja valintapäätös on lainvoimainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana § 236 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että Olga Haapa-aho saapui kokoukseen § 236 käsittelyn alussa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.