Aluehallitus, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Vammaispalvelulain mukaisten tukihenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 lukien

543/2022

Valmistelija

 • Katja Uitus-Mäntylä, Johtava suunnittelija, katja.uitus-mantyla@pirha.fi
 • Päivi Tryyki, Palvelulinjajohtaja, paivi.tryyki@pirha.fi

Perustelut

Vammaispalvelulain (380/1187) mukainen tukihenkilötoiminta on harkinnanvarainen palvelu, jolla voidaan tietyissä tilanteissa varmistaa vammaisen henkilön joustavat ja yksilölliseen tarpeeseen vastaavat palvelut. Tukihenkilötoiminnalla pyritään parantamaan vammaisen henkilön elämänlaatua ja osallisuutta.

Tukihenkilö voidaan myöntää vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee tukea sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä yhteiskuntaan osallistumisessa. Tukihenkilö voidaan myöntää myös vammaisen lapsen ja nuoren itsenäistymisen ja kehityksen tukemiseksi. Tukihenkilö tukee vammaista henkilöä kodin ulkopuolella harrastuksissa, osallistumisessa ja virkistyksessä. Tukihenkilönä voi toimia tehtävään soveltuva yksityishenkilö. Tukihenkilötoiminnalla ei korvata ammattihenkilön antamaa palvelua.

Tukihenkilöpalvelut (ei ammatillinen) on käytössä vammaispalveluissa suuressa osassa Pirkanmaan kuntia harkinnanvaraisena palveluna. Sen käytöllä on voitu kompensoida raskaampien palvelujen, esimerkiksi henkilökohtaisen avun palvelun kustannuksia sekä järjestää joustavasti tarkoituksenmukaisia palveluja.

Tukihenkilötoiminnan kustannukset Pirkanmaalla vuonna 2021 ovat olleet noin 33.600 euroa (ei-ammatillinen tukihenkilötoiminta). Toimintaa esitetään laajennettavaksi koko Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Toiminnan laajentumisesta aiheutuvan lisäkustannuksen arvioidaan olevan noin 20.000 euroa, koska tukihenkilöpalvelu voi toimia vaihtoehtona kalliimmalle palvelulle ja toisaalta toiminnan mittavaa käyttöä rajoittaa tukihenkilöiden saatavuudessa olevat haasteet.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on koulutetun ammattihenkilön (sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu soveltuva tutkinto) toteuttamaa tavoitteellista työskentelyä. Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tuettavan vaatima apu ja tuki sekä toiminnan tavoitteet edellyttävät tukihenkilön tehtävään soveltuvaa ammatillista osaamista. Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla voidaan työskennellä esimerkiksi arjen taitojen, sosiaalisten taitojen ja kodin ulkopuolisten ihmissuhteiden, mielekkään tekemisen ja osallisuuden sekä itsenäisen liikkumisen taitojen edistämiseksi.

Ammatillisella tukihenkilöpalvelulla on tarkoitus osittain vastata 1.1.2023 alkaen voimaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiin hyvinvointialueen järjestämisvelvollisuuden alaisiin uusiin palvelutarpeisiin: erityinen osallisuuden tuki, valmennus ja saattajapalvelu. Uuden lain tuomien velvoitteiden aiheuttamia kustannuksia ei pystytä arvioimaan tässä vaiheessa. Kyse on kuitenkin hyvinvointialuetta velvoittavista palveluista. 

Vammaispalveluissa on tarkoituksenmukaista turvata myös isompien kuukausittaisten tuntimäärien järjestyminen, joten tukihenkilöpalveluun esitetään käyttöön otettavaksi kaksi palkkioluokkaa.

Tukihenkilötoiminta 

 • palkkio 50,45 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on alle 10 h/kk;
 • kulukorvaus 25,25 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on alle 10 h/kk;
 • palkkio 101 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on 10 h tai yli /kk; 
 • kulukorvaus 50,50 €/ kk, kun tukihenkilötoimintaa on 10 h tai yli /kk.
 • Lisäksi voidaan korvata mahdolliset tukihenkilön matkakustannukset liikenteen käytön mukaan.
 • Mikäli julkinen liikenne ei ole kohtuudella käytettävissä, voidaan korvata verohallinnon oman auton käytön mukainen km-korvaus (0,46 €/km vuonna 2022).

Ammatillinen tukihenkilötoiminta 

 • tuntipalkkio 35 €
 • Matkakulujen korvaus verohallinnon oman auton käytön mukainen km-korvaus (0,46 €/km vuonna 2022).

Liitteet

Liite 1. Vammaispalveluiden tukihenkilöpalkkiot ja kulukorvaukset

Ehdotus

Esittelijä

 • Marina Erhola, Hyvinvointialuejohtaja, Marina.Erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää

 • hyväksyä selosteen ja liitteen 1 mukaiset vammaispalveluiden tukihenkilöpalkkiot ja kulukorvaukset noudatettavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.1.2023 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijoina § 250 aikana sosiaali- ja terveysjohtaja Taru Kuosmasta ja johtava suunnittelija Katja Uitus-Mäntylää.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Päivi Tryyki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

 

Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Postiosoite: PL 2000, 33521 Tampere
Käyntiosoite: Biokatu 12, 3. krs, Kirjaamo
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirha.fi

Hyvinvointialue ei vastaa sähköpostitse toimitettujen oikaisuvaatimusten tietoturvallisuudesta.

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikaisuvaatimusaika   

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.